Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

LAUSUIMME OPETUKSEN TURVALLISESTA JÄRJESTÄMISESTÄ (19.5.2021)

Korjaus 29.12.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi 3.5.2021 lausuntoja (lausuntopyyntö VN/489/2021) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta. Lausunnot pyydettiin antamaan viimeistään 11.6.2021 lausuntopalvelu.fi:ssä.

Asia kiinnostaa yhdistystämme aikuisten perusopetuksen kannalta, sillä ajamme sitä koskevan sääntelyn täsmentämistä. Lausuntomme ymmärtämisen avuksi lainaan ensin lausuntopyynnöstä sen, mitä se kertoo hallituksen esityksen taustasta ja tavoitteista. Luonnoksenkin huolimattomuutta kuvaa lausuntopyynnön virke, jota olisi pitänyt korjata hakasuluissa selostamallani tavalla. [Korjaus 29.12.2022: Erehdyin. Kyllä virke on ymmärrettävissä ihan alkuperäisessä muodossaan.]

***

Esityksen tausta

"Hallituksen esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin, jonka mukaisesti käynnistetään toimenpideohjelma kiusaamiseen puuttumiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi. Hallituksen esitys on osa opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmaa kiusaamisen, väkivallan sekä häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Ohjelman toimenpiteitä on valmisteltu yhteistyössä sisäministeriön, oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa."

Esityksen tavoitteet

"Ehdotetun sääntelyn tarkoituksena on täsmentää ja korjata opetustoimen säännöksiä, jotta kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan voitaisiin puuttua oikea-aikaisesti, vahvistaa oppilaan oikeusasemaa ja turvata kaikkien koulussa toimivien turvallinen oppimisympäristö.

Lakeihin ehdotetaan täsmennettäväksi opetuksesta epäämistä koskevaa sääntelyä, jotta opiskelija[n palaaminen opetukseen (POISTETTAVA)] saisi tarvitsemansa tuen epäämisen aikana ja oppilaitokseen [opetukseen (KORVATTAVA)] palatessa. Perusopetuslain epäämistä koskeva aika ehdotetaan laajennettavaksi jäljellä olevan päivän lisäksi myös seuraavaksi päiväksi. Erottamista koskevia menettelysäännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että opiskelijalle ja huoltajalle varattaisiin tilaisuus osallistua henkilökohtaisen suunnitelman laatimiseen, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan erottamisen aikana. Lisäksi opiskelijan velvollisuuksia täsmennetään vasta[a]maan lukiolain mukaista sääntelyä. Lakeihin lisätään säännös lapsen edusta opetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä.

Lisäksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia ja lukiolakia muutettaisiin siten, että niissä säädettäisiin opettajan tai rehtorin velvollisuudesta ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppilaitoksessa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Lakeihin sisältyvä kaksoisrangaistuksen kieltoa koskeva sääntely ehdotetaan kumottavaksi.

Perusopetuslain ja lukiolain muutoksenhakua koskevaan sääntelyyn tehtäisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetusta laista johtuvat muutokset.

Lausunnoille annetaan myös valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamiseksi. Ehdotettu sääntely antaisi rehtoreille päätösvallan perusopetuslain 36 §:n kurinpitoa koskevissa asioissa.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

Ehdotettu valtioneuvoston asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022."

Perusopetuslain osalta asian valmistelija on hallitusneuvos Kirsi Lamberg.

***

Lausuntomme (txt-tiedostona) alkaa lausuntopalvelu.fi:n ikkunassa seuraavalla rivillä:

Pääkaupunkiseudun ateistit ry, Jouni Luukkainen 19.5.2021

Lausuntomme pituuden vuoksi se on parempi lukea tästä: lausuntomme [PDF].

Puheenjohtaja Jouni Luukkainen