Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SIVISTYSVALIOKUNNALLE ETÄOPETUSLAUSUNNOSTAMME (28.6.2021)

Uutisessani Lausuimme sivistysvaliokunnalle ensi lukuvuoden etäopetuksesta (23.5.2021) [HTML] mainitsemani lausuntomme [PDF] mainittiin valiokunnan mietinnössä SiVM 7/2021 vp. Mietinnössä ei mainittu, toisin kuin valiokunnan pöytäkirjoissa, opetus- ja kulttuuriministeriön vastinetta sivistysvaliokunnalle koskien hallituksen esityksestä HE 93/2021 vp annettuja lausuntoja.

Vastineen alussa todetaan, että lausunnon antaneita tahoja on Pääkaupunkiseudun ateistit ry ja että opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa vastineessaan kantaa lausunnoissa esitettyihin näkökohtiin vain siltä osin kuin ne liittyvät nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä ehdotettuihin asioihin.

Vastineen lopussa on seuraava luku, jonka lainaan kokonaisuudessaan:

"Lain soveltaminen aikuisten perusopetukseen

Pääkaupunkiseudun Ateistit [oltava: ateistit] ry tuo lausunnossaan esiin, että esityksen 20 a §:ään tulisi lisätä uusi momentti, jossa todettaisiin, että pykälää ei sovelleta aikuisten perusopetukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että lainvalmistelussa ei ole nähty tarpeelliseksi ulottaa 20 a §:n sääntelyä 46 §:n mukaiseen oppivelvollisuusiän ylittävään [oltava: ylittäneiden] perusopetukseen. Tämä tuodaan esiin myös hallituksen esityksen perusteluissa (s. 29). Perusopetuslain 46 §:n 9 momentin mukaisesti pykälässä tarkoitettu opetus voidaan voimassa olevan lain puitteissa järjestää osaksi tai kokonaan etäopetuksena. Perusopetuslain 46 §:n mukaisen koulutuksen osalta voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa ehdotetun 20 a §:n mukaisen järjestelyn. Ministeriö ei pidä tarpeellisena lisätä 20 a §:ään uutta momenttia, jossa todettaisiin, että pykälää ei sovelleta aikuisten perusopetukseen."

(Kaksi hakasuluissa korjaamaani kirjoitusvirhettä saattavat kertoa siitä, että tämän vastineen kohdan on kirjoittanut joku muu kuin hallituksen esityksestä vastannut hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, nimittäin kahdesta aiemmasta vastaavasta hallituksen esityksestä vastannut hallitussihteeri Kirsi Lamberg.)

Vastine ei antanut mitään uutta, ja se sivuuttaa lausuntomme kritiikin.

Jouni Luukkainen