PUOLUSTUSVOIMAT EI OHJEISTA KIRJAREKVISIITASTA (30.9.2020)


Uutiseni Raamattu ja lakikirja säilyvät ministerien valassa ja vakuutuksissa (31.8.2020) [HTML] mukaisesti arvostelen virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annettuun asetukseen (1183/1987) perustumatonta mahdollista Raamatun käyttöä virkavala vannottaessa sekä mahdollista "lakikirjan" käyttöä virkavakuutus (tai tuomarinvakuutus) annettaessa. Avattu lakikirja pöydällä ja jopa kaksi sormea sillä olisi keksitty vain vastaavan Raamatun käytön ja siten uskonnollisen valan tueksi. 

Tässä tarkoituksessa kysyin 11.9.2020 Pääesikunnalta, mikä on Puolustusvoimien käytäntö kyseisen rekvisiitan suhteen. Ks. alla. 

Eilen saamani, 28.9.2020 päivätty vastaus [PDF] lainasi Yleistä palvelusohjesääntöä 2017, joka sisältää vain yllä mainitsemani asetuksen mukaiset määräykset, sekä totesi, että Puolustusvoimat ei ole antanut tätä tarkempia määräyksiä tai ohjeita virkavalan vannomisesta tai virkavakuutuksen antamisesta ja että Puolustusvoimissa ei näin ollen ole annettu määräystä tai ohjeistusta Raamatun tai lakikirjan käytöstä mainituissa tilanteissa. 

Olisiko kuitenkin joku virkavalan tai -vakuutuksen vastaanottaja omaksunut omaksi epäviralliseksi käytännökseen Raamatun ja lakikirjan käytön? Olisivatko kaikkikin? Näihin kysymyksiin olisin halunnut saada suoran vastauksen. Mutta haluaisin kuitenkin uskoa, että jokainen pitäytyy Yleiseen palvelusohjesääntöön varsinkin, kun se samassa luvussa 8.2 ohjeistaa sotilasvalan [v]annomisen ja sotilasvakuutuksen antamisen osalta yksityiskohtaisesti valan- ja vakuutuksentekoasennon sekä ortodoksien valantekoasennon. Näihin asento-ohjeistuksiin ei puolestaan ole viittausta virkavalaa ja -vakuutusta koskevissa kohdissa, joten niitä ei sopisi vaatia käytettäviksi. Harmi, että en kuitenkaan oivaltanut kysyä myös tästä. 

Tärkeintä on, että Raamatun käyttö ministerin virkavalassa sekä (tuore?) lakikirjan käyttö ministerin virka- ja tuomarinvakuutuksissa eivät saaneet tukea Puolustusvoimien ohjeista. 

Totean tässä lisäksi, että vaikka sotilasvalan kaava puhuu yksilöimättömästä "kaikkivaltiaasta ja kaikkitietävästä Jumalasta", sotilasvalaa koskeva ohjeistus liittää valaan kirkollista toimintaa ja ortodoksisen kirkon jäsenille siis oman valantekoasentonsa. Kuitenkin asevelvollisuuslain (1438/2007) 54 § sotilasvalasta ja -vakuutuksesta sekä asevelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1443/2007) 11-13 § sotilasvalan ja -vakuutuksen kaavoista, niitä koskevasta opetuksesta ja niitä koskevasta menettelystä kaikki vaikenevat kirkollisesta toiminnasta. 

***

Kysymyksiä virkavalan ja virkavakuutuksen käytännöstä (viestini 11.9.2020 Pääesikunnalle) 


Pääesikunnalle 

Selvittelen virkavalan ja virkavakuutuksen käytäntöä yleensä ja nyt erityisesti puolustusvoimien osalta muutamalla kysymyksellä, joihin toivon saavani vastauksen. 

Kertaan ensin säännökset. 

Virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen (1183/1987) 1 §:n 6) kohdan mukaan puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sotilasvirassa tai sotilaallisessa tehtävässä palveleva virkamies on velvollinen vannomaan virkavalan tai antamaan virkavakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa. Asetuksen 5 §:ssä on säädetty valan ja vakuutuksen kaavoista. Asetuksen 8 §:n 4) kohdan mukaan virkavalan vannoo tai virkavakuutuksen antaa puolustusvoimien sotilasvirassa tai sotilaallisessa tehtävässä palveleva virkamies nimittävälle viranomaiselle tai joukko-osaston tai sitä vastaavan hallintoyksikön päällikön edessä. Asetuksen 13 §:n mukaan virkavalan vannonut tai virkavakuutuksen antanut ei ole velvollinen uudellaan vannomaan virkavalaa eikä antamaan virkavakuutusta. 

Nyt kysymyksiini. 

VIRKAVALA. Kehottaako virkavalan vastaanottaja tai kai paremminkin joku muu valan sanojen esilukija vannojaa asettamaan kaksi sormea avatulle Raamatulle? Tällaisestahan ei mainitsemani asetus säädä, joten käytäntö olisi molemmille osapuolille vapaaehtoinen. 

Sellainen kai oli kuitenkin käytäntö tuomioistumissa todistajanvalan yhteydessä. Käytäntö olisi kuitenkin ongelmallinen. Virkavalan kaavassa puhutaan kylläkin kaikkivaltiaasta ja kaikkitietävästä Jumalasta mutta täsmentämättä, että kyse olisi juuri Raamatun tarkoittamasta Jumalasta, saati ev.-lut. kirkon opettamasta Jumalasta. Moni ev.-lut. kirkon jäsen sanoo uskovansa "mutta toisin, kuin kirkko opettaa" eli sanokaamme siis "korkeimpaan voimaan", jota hän silloin voisi tarvittaessa kuvata kaikkivaltiaana ja kaikkitietävänä Jumalana tähdentäen, että kyse ei välttämättä ole kirkon tarkoittamasta Jumalasta. Kehotus asettaa kaksi sormea Raamatulle olisi tällöin yritys saada vannoja paljastamaan, uskooko hän, kuten kirkko opettaa, vaiko - jos hän kieltäytyisi - toisin. Ortodoksisessa kirkossa virallisena valakäytäntönä taas on ollut (ehkä edelleenkin voimassa olevan tai ainakin erikseen kumoamatta jääneen asetuksen mukaan) lausua valan sanat seisoen avatun evankeliumikirjan (onko Raamattu sellainen?) edessä kolme oikean käden ensimmäistä sormea ylös nostettuina. Ortodoksisella käytännöllä olisi kaiketi edelleen vain se merkitys, että siten ortodoksisen vannojan olisi tarvittaessa mahdollista tehdä ero ev.-lut. kirkon mukaiseksi ymmärrettyyn vannomiskäytäntöön (ev.-lut. kirkolla ei kuitenkaan itsellään ole mitään säädettyä valamenettelyä). Raamatun käyttö valan vannomisessa olisi siis joka tapauksessa vapaaehtoista, koska siitähän ei säädetä alussa mainitsemassani asetuksessa. Mutta tietääkö vannoja välttämättä sen? Kerrotaanko se [ennen] hänelle ennen valaa? Jos ei kerrota, mihin perustuisi valan vastaanottajan tai tarkemmin sanoen kai valan kaavan muun esilukijan valta ylipäätään levittää Raamattua pöydälle saati kehottaa valan vannojaa asettamaan kaksi sormeaan avatulle Raamatulle tai edes astua Raamatun äärelle? Eikö kehottaja itse toimisi tällöin lain vastaisesti yrittäessään velvoittaa vannojaa toimiin, joista ei ole säädetty? Raamatun poisjätölle tyystin ei taas olisi estettä. Verrattakoon siihen, että Yleisen palvelusohjesäännön yksityiskohtaisen sääntelyn mukaan ainakaan sotilasvalaa ei vannota Raamatun äärellä. Siis virkavalan vastaanottaja ei toimisi lain vastaisesti jättäessään Raamatun pois, eikä vannojakaan voisi vaatia Raamattua esille. 

Virkavalan käytäntö ei välttämättä olisi sama kaikkialla puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa. Mutta se olisi, aiheellisesti, jos valaan ei liitettäisi minkään rekvisiitan käyttöä. 

VIRKAVAKUUTUS. Kehottaako virkavakuutuksen vastaanottaja tai tarkemmin kai siis vakuutuksen kaavan esilukija vakuutuksen antajaa asettamaan kaksi sormea avatulle lakikirjalle Raamatun käytön mallin mukaisesti? 

Voitaisiin käyttää esimerkiksi teoksen Suomen Laki (kustantaja Alma Talent Oy) osaa I tai eduskunnan kanslian vuonna 2000 julkaisemaa ja jokaiseen kotitalouteen jaettua vihkosta Suomen perustuslaki. Vakuutuksen kaava kyllä mainitsee perustuslakien ja muiden lakien noudattamisen, mutta ei sellainen lakikirjan käyttö olisi millään tavoin välttämätöntä. Käytäntö olisi vakuutuksen molemmille osapuolille vapaaehtoista, sillä alussa mainitsemani asetus ei säädä mistään sellaisesta. Puolustusvoimien ylipäällikön eli siis tasavallan presidentin juhlalliseen vakuutukseen ei liitetä lakikirjan käyttöä, vaikka vakuutuksen kaava viittaa tasavallan valtiosäännön ja lakien noudattamiseen. Olisikin asiatonta lisätä mitään perustuslaissa säädettyyn tasavallan presidentin vakuutuksen menettelyyn. Menettely on juhlallinen itsessään. Tosin sanalla juhlallinen haluttaneen tähdentää, että tasavallan presidentin valta ei synny hänen vakuutuksestaan. Vastaava koskee eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten juhlallista vakuutusta, josta säädetään eduskunnan työjärjestyksessä; vaikka vakuutuksen kaava viittaa valtiosääntöön, ei siihen lakikirjaa liitetä. Jos lakikirjaa mainitsemallani tavalla kuitenkin käytetään virkavakuutus annettaessa, kertooko vakuutuksen vastaanottaja tai pikemminkin kai siis muu vakuutuksen kaavan esilukija vakuutuksen antavalle, että lakikirjan käyttö olisi lakeihin ja asetuksiin perustumattomana vakuuttajalle vapaaehtoista? Vakuutuksen antaja ei välttämättä muuten itse sitä tiedä. Jos ei kerro, eikö kehotus lakikirjan käyttöön olisi silloin lain vastaista velvoittamista? Jo lakikirjan epävirallinen käyttö veisi tilanteelta juhlallisuutta, saati sen tähdentäminen, että asiasta ei ole säännöstä, sen pohdinta, mikä olisi sellaisen käytännön perustelu, sekä keskustelu, suostuuko vakuutuksen antava lakikirjan käyttöön vai ei. Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen tapauksessa kyseessä olisi myös sotilasvirassa tai sotilaallisessa tehtävässä palveleva virkamies, jonka viranhoidossa ei lakikirja välttämättä tulisi käyttöön. 

Epäilemäni lakikirjan käytön virkavakuutuksessa ymmärtäisin olevan vain tuki mahdolliselle monin tavoin ongelmalliselle Raamatun käytölle ja ylipäätään uskonnolliselle virkavalalle vailla itsenäistä funktiota. Virkavakuutuksen antava virkamies ei välttämättä haluaisi olla sellaisessa mukana mutta saattaa tietämättömyyttään ja ymmärtämättömyyttään olla. Sama saattaa koskea virkavakuutuksen toista osapuolta. 

Virkavakuutuksen käytäntö ei välttämättä ole sama kaikkialla puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa. Mutta se olisi, aiheellisesti, jos vakuutukseen ei liitettäisi minkään rekvisiitan käyttöä.

Terveisin
matematiikan dosentti Jouni Luukkainen
puheenjohtaja, Pääkaupunkiseudun ateistit ry [www.ateistit.fi]

***

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?