VASTASIMME TAAS OPETUSHALLITUKSEN LOPS-LUONNOSKYSELYYN (7.4.2019)

Täydennetty 8.4.2019

Vuonna 2018 hyväksytty lukiolaki ja vuonna 2018 annettu valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta tulevat voimaan 1.8.2019. Opetussuunnitelman perusteet on uudistettava. 

Opetushallitus julkisti 14.3.2019 luonnokset lukion opetussuunnitelman perusteiksi 2019 ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2019. Opetushallitus järjestää 15.3.-11.4.2019 avoimen verkkokyselyn luonnoksista. Vastasin yhdistyksemme puolesta 7.4.2019. 

Vastasin vain lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 luonnosta koskevaan kyselyyn. Totean tässä kuitenkin, että elämänkatsomustiedon osuus aikuisille on aivan sama kuin nuorisolle paitsi tietysti, että vain ensimmäinen moduuli on pakollinen. 

Kutakin osuutta koski seuraavat kaksi kysymystä: 

  • Mitkä ovat tämän osuuden keskeiset vahvuudet opetussuunnitelman perusteluonnoksessa? 
  • Mitkä ovat keskeisimmät kehittämistarpeet tähän osuuteen? 

Ohjeen mukaan kyselyssä ei toivota kommentoitavan asioita, joihin opetussuunnitelman perusteilla ei voida vaikuttaa, kuten esim. laeissa tai asetuksissa säädettyihin tai paikalliseen toimivaltaan kuuluviin asioihin. Mutta saatoin kyllä kertoa lakien huonoista seurauksista luonnokseen ja sitä kautta vihjata vastaavaan lakien kehittämistarpeeseen. 

Esitän alla vastaukseni sekä yhteydet, joita ne koskevat. 

Kommentoin aluksi perusteiden yleistä osaa (luku 1 ... alaluku 6.2). 

1 Opetussuunnitelman laatiminen ja sisältö 

1.1 Uudistuva lukiokoulutus

”Yksilön ja yhteiskunnan kannalta tärkeänä yhteisenä tavoitteena on klassisten sivistysihanteiden toteuttaminen eli pyrkimys hyvyyteen, totuuteen ja kauneuteen.” 

KOMMENTTINI (kehittämistarpeet): 

Luonnoksessa olisi rehellisesti myönnettävä, että 1.1:n tavoite pyrkimyksestä totuuteen ei voi toteutua tieteen todellisuuskäsityksen hylkäävän uskonnonopetuksen ja uskonnonopetuksen tueksi uskonnonvapauslaissa asetetun kirkon pakkojäsenyyden tähden. Eri tahojen ajama yhteinen katsomusopetus olisi vain kaikille pakotettua, totuutta vääristävää uskonnonopetusta.

2 Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta 

2.2 Arvoperusta

”Lukion sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen, hyvyyteen, kauneuteen, oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan.” 

”Lukio-opetus on opiskelijaa uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta ...”

”Jokainen lukio on yhteisö, jossa monista kieli-, katsomus- ja uskontotaustoista tulevilla ihmisillä on mahdollisuus tunnistaa ja pohtia yhteisiä hyvän elämän arvoja ja periaatteita sekä oppia yhteistyöhön.” 

KOMMENTTINI (kehittämistarpeet): 

Alaluvun 2.2 sivistysihanne pyrkimyksestä totuuteen kaatuu uskonnonopetuksen ja kirkon pakkojäsenyyden tähden. Uskontotietoehdotukset veisivät totuuden kunnioittamisen niiltäkin, jotka eivät kuulu valtionkirkkoihin ja ovat elämänkatsomustiedossa. 

Alaluvun 2.2 puhe lukio-opetuksen opiskelijaa uskonnollisesti sitouttamattomuudesta on huutavassa ristiriidassa sen kanssa, että valtakirkon uskonnonopetuksen tähden omalla päätöksellään kirkosta eroamiselle on korkea 18 vuoden ikäraja. 

Alaluvun 2.2 väite monista katsomus- ja uskontotaustoista tulevien ihmisten mahdollisuudesta pohtia yhteisiä hyvän elämän arvoja ja oppia yhteistyötä on sikäli totta, että onneksi (nuorisolukion) filosofiassa on pakollinen etiikan moduuli ja että opiskelijoiden katsomus- ja uskontotaustoilla ei pitäisi olla mitään osuutta lukiokoulutuksessa eikä olisikaan, jos uskonnonopetus (ja sen ohella elämänkatsomustieto) lakkautettaisiin myöskään tuomatta uskonnonopetusta takaisin uskontotietona. 

3 Opetuksen toteuttaminen

3.4 Toimintakulttuuri 

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

”Lukiossa arvostetaan kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta. Eri kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään. Oppiva yhteisö hyödyntää maan kulttuuriperintöä, kansallis- ja vähemmistökieliä sekä omaa ja ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuutta.” 

KOMMENTTINI (kehittämistarpeet): 

Alaluvun 3.4 jakso kulttuurisesta moninaisuudesta ja kielitietoisuudesta jättää selittämättä, mitä kulttuurilla tässä (ja muualla luonnoksessa) oikein tarkoitetaan; jakso jopa tuntuu samaistavan kulttuurin katsomuksiin ja uskontoihin. Oppivan yhteisön hyödyntäminen oman ja ympäristön uskonnollisesta ja katsomuksellisesta moninaisuudesta ei saa merkitä sijan antamista uskonnolliselle julistukselle lukion järjestämässä koulutuksessa ja toiminnassa, varsinkaan yhteiseksi tarkoitetussa. Uskontojen oppien ottaminen perustaksi perustuu julistukseen, sillä eivät ne ole seurausta loogisesta päättelystä eivätkä koeputkesta putkahda.

5 Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi

5.6 Todistukset ja niihin merkittävät tiedot 

”Uskonnon ja elämä[n]katsomustiedon arvosana merkitään todistuksissa merkinnällä ”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä, mihin opetukseen opiskelija on osallistunut.” 

Tätä en kommentoinut, sillä kohta on ennallaan.

6 Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

6.2 Laaja-alainen osaaminen

Globaali- ja kulttuuriosaaminen

”Opiskelija syventää tietojaan ja ymmärrystään omasta identiteetistään sekä lukioyhteisön ja yhteiskunnan moninaisuudesta, jossa erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään.” 

”Opiskelija oppii tunnistamaan ja reflektoimaan kulttuuriperintöjä, arvoja, ihmisten erilaisia toimintaympäristöjä ja muita seikkoja, joiden pohjalle kulttuuri-identiteetit ja elämäntavat rakentuvat omassa arjessa sekä suomalaisessa yhteiskunnassa, Euroopassa ja globaalisti. Samalla hän harjaantuu arvostamaan ihmisten ja yhteisöjen oikeutta kulttuuriseen identiteettiin.” 

KOMMENTTINI (kehittämistarpeet): 

Alaluvun 6.2 laaja-alaisen osaamisen osa globaali- ja kulttuuriosaamisesta kuvaa väärin lukioyhteisön moninaisuutta, jossa muka erilaiset uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään. Mutta uskonnot ja katsomukset eivät tule esille ellei organisoituja uskontoja vartavasten sinne nosteta vaikuttamaan, mikä taas on vastustettavaa eikä olisi lainkaan välttämätöntä. 

***

Vastasin sitten yksittäisiä oppiaineita koskeviin kysymyksiin (luvut 6.3 ... luku 6.23). 

6.11 Filosofia

Oppiaineen tehtävä

”Filosofia tarkastelee koko todellisuutta ja eri tapoja hahmottaa sitä. Sen kysymyksenasettelujen tunteminen luo pohjan maailmaa, yhteiskuntaa ja ihmistä koskevien käsitysten ymmärtämiselle ja niiden järkiperäiselle arvioinnille.”

Laaja-alainen osaaminen oppiaineessa

Yhteiskunnallisen osaamisen osalta filosofian opetuksessa sitoudutaan järkiperäiseen eettiseen ajatteluun, joka perustuu demokratian, ihmisoikeuksien ja kestävän tulevaisuuden kunnioittamiseen.”

Globaali- ja kulttuuriosaamisen näkökulmasta filosofian opiskelu avartaa ajattelua ja auttaa ymmärtämään, että on olemassa erilaisia tapoja hahmottaa todellisuutta. Se kehittää herkkyyttä havaita yhtäläisyyksiä ja eroja maailman ilmiöissä. Filosofian osa-alueista erityisesti etiikka ja yhteiskuntafilosofia tarkastelevat ihmisten ja kulttuurien monimuotoisuutta sekä kannustavat ennakkoluulottomaan suhtautumiseen erilaisiin elämänilmiöihin.” 

KOMMENTTINI (vahvuudet): 

Oppiaineen tehtävissä esitetty maininta, että filosofia tarkastelee koko todellisuutta ja eri tapoja hahmottaa sitä, viittaa tieteen naturalistiseen todellisuuskäsitykseen, jolle luonto on koko todellisuus. Filosofia ei rakennukaan uskonnoille, mutta se voi suppeasti tarkastella uskontojen todellisuuskäsityksiä. 

Laaja-alaisen osaamisen osa yhteiskunnallinen osaaminen viittaa järkiperäiseen eettiseen ajatteluun. Järkevyys on mahdollinen, koska etiikkaa ei sidota uskontoihin. Tämä kävisi malliksi myös perusopetukseen, kunhan lasten filosofointi otettaisiin oppiaineeksi ja kaikenmuotoinen uskonnonopetus hylättäisiin. 

Laaja-alaisen osaamisen osa globaali- ja kulttuuriosaaminen kuvaa oivaltavasti, kuinka filosofia on tässä osassa keskeisenä apuna koko lukiota ajatellen.

6.15 Uskonto

Oppiaineen tehtävä 

”Oppiaineen tehtävä ja moduulien tavoitteet huomioon ottaen opetusta voidaan toteuttaa yhteistyössä oppiaineen eri oppimäärien ja muiden oppiaineiden kanssa. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti vuorovaikutteisia työtapoja sekä digitaalisia ja koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä. Opetuksessa tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.” 

KOMMENTTINI (kehittämistarpeet): 

Oppiaineen tehtävän kuvauksessa viittaus mahdolliseen yhteistyöhön oppiaineen eri oppimäärien ja muiden oppiaineiden kanssa on hylättävä vaarallisena. Valtauskonnon opetus ei antaisi periksi vähemmistöuskontojen opetuksen valinneille. Elämänkatsomustiedon tavoitteet taas ovat aivan toiset kuin uskonnon, joten ajatuskin yhteistyöstä on hylättävä. Tämä koskee myös muita aineita jo niihin osallistuvien elämänkatsomustiedon opiskelijoiden sekä näiden aineiden opettajien uskonnonvapauden tähden.

6.16 Elämänkatsomustieto

Oppiaineen tehtävä

”Elämänkatsomus tarkoittaa yksilön käsitystä maailmasta ja omasta paikastaan siinä.” 

”Elämänkatsomustiedon lähtökohtana ovat valmiiden oppijärjestelmien sijaan opiskelijan elämismaailma ja sen ilmiöt.” ... ”Samalla tarkastellaan erilaisia yleisiä maailmankatsomuksia, jotka voivat olla esimerkiksi ... uskonnollisia.” 

KOMMENTTINI (vahvuudet): 

Oppiaineen opetussuunnitelman perusteet on kauttaaltaan uusittu eri opintojen nimineen ja järjestyksineen, jolloin on myös muutettu jako pakollisiin opintoihin ja valtakunnallisesti valinnaisiin opintoihin. (Ks. Täydennys lopussa.) Mahdollisesti tähän painotusten muutokseen ovat ajaneet opetuksessa nähdyt, perustellut käytännön tarpeet. Tämän oikeutusta on kuitenkin vaikeata arvioida itse. 

Sitten kaksi yksityiskohtaista huomautusta. 

Oppiaineen tehtävässä elämänkatsomuksen määritelmä yksilön käsityksenä maailmasta ja omasta paikastaan siinä sulkee pois sen, että uskonnoille annettaisiin oppiaineessa vaikuttamismahdollisuus. ”Maailma” ei nimittäin voisi sisältää uskontojen oppeja yliluonnollisuuksista. Asian tekee täysin selväksi maininta, että elämänkatsomustiedon lähtökohtana ovat valmiiden oppijärjestelmien sijaan opiskelijan elämismaailma ja sen ilmiöt. 

Oppiaine jättää kuitenkin opiskelijalle mahdollisuuden kehittää itse mahdollista uskonnollista maailmankatsomustaan. Oppiaine ei ole sitä vastaan. Julkisen vallan kasvatuksen ja opetuksen olisi taas kauttaaltaan pitäydyttävä tieteen käsitykseen luonnosta koko todellisuutena, joten sen tehtäviin ei voi oikeasti kuulua luoda ihmisille uskonnollista maailmankatsomusta, vaan sellaisen mahdollisuuden lähteen tulee olla muualla. 

KOMMENTTINI (kehittämistarpeet): 

Luonnoksessa tehdyt suuret muutokset ovat johtaneet siihen, että sana ”katsomus” esiintyy nyt vasta neljännen moduulin otsikossa ensimmäisen sijasta. Toisaalta ainakaan uskontojen ulkopuolinen ihminen ei välttämättä tarvitse itselleen katsomuksen käsitettä. Esimerkiksi ateisti säilyisi ateistina uskontojen kuollessakin, mutta ateismi-sanalle ei vain olisi silloin enää tarvetta. Olen kuitenkin hiukan huolestunut siitä, että uskontokritiikki esiintyy edelleenkin vasta viidennen moduulin tavoitteissa ja keskeisissä sisällöissä. 

Huomautuksia painovirheistä: Lukee ”ilmastomuutoksen”; oltava ”ilmastonmuutoksen”. Lukee ”yleismaailmallisen”; oltava ”yleismaailmallinen”. 

***

Opiskelijoihin kohdistuvat vaikutukset

Kyselyn lopuksi oli tällainen osuus. Vastasin kahteen ensimmäiseen kohtaan. 

1) Turvaako uusi opetussuunnitelman perusteluonnos nuoren osallisuuden lukion päätöksenteossa ja opetuksen kehittämisessä?

Erittäin huonosti 1 - 5 Erittäin hyvin 

Perustele lyhyesti vastauksesi 

VASTAUKSENI: 1 

PERUSTELUNI: 

Opiskelija ei voi jättää kirkkoa omalla päätöksellään kuin vasta 18 vuotta täytettyään. Tämä uskonnonvapauslakiin sisältyvä kirkon pakkojäsenyys taas on tehty tukemaan lukiolaissa säädetyn uskonnonopetuksen pakollisuutta. Opetussuunnitelman perusteilla ei sinänsä ole osuutta tässä asiassa, mutta moni perusteiden hyvä tavoite jää tämän seikan tähden saavuttamatta.

2 a) Vahvistaako tai heikentääkö uusi opetussuunnitelman perusteluonnos nuoren 
- hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta?
 

Heikentää 1 - 5 Vahvistaa

VASTAUKSENI: 1 

PERUSTELUNI: 

Kysymyksen 1 vastaukseni perustelussani mainitsemani uskontoon liittyvät pakot ovat opiskelijan hyvinvoinnin vastaisia. Heikennystä voimassa olevaan LOPSiin tuo uskontotiedon uhka, jota ei suinkaan torju uskonto-oppiaineen tehtävässä kuvattu yhteistyö oppiaineen eri oppimäärien ja muiden oppiaineiden kanssa.

***

Täydennys

Kuvaan elämänkatsomustiedon rakenneuudistusta esittämällä otsikot.

Luonnoksessa elämänkatsomustiedon moduulit (kaikki 2 op) ovat seuraavat:

Pakolliset opinnot

ET1 Minä ja hyvä elämä

ET2 Minä ja yhteiskunta

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

ET3 Kulttuurit

ET4 Katsomukset

ET5 Uskonnot ja uskonnottomuus

ET6 Tulevaisuus

Voimassa olevassa opetussuunnitelman perusteissa elämänkatsomustiedon kurssit
ovat seuraavat:

Pakolliset kurssit

1. Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (ET1)

2. Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ET2)

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Yksilö ja yhteisö (ET3)

4. Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET4)

5. Katsomusten maailma (ET5)

6. Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (ET6)

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?