LAUSUIMME VARHAISKASVATUSLAKIESITYKSESTÄ SIVISTYSVALIOKUNNALLE (13.5.2018)


Valtioneuvosto antoi 12.4. hallituksen esityksen (HE 40/2018 vp) eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Kyseessä on uudesta varhaiskasvatuslaista säätämisen toinen, lopullinen vaihe. Laki korvaa lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973), jonka nimikkeeksi jo muutettiin varhaiskasvatuslaki lakiuudistuksen ensimmäisen vaiheen toteuttaneella 1.8.2015 voimaan tulleella lailla (580/2015). 

Opetushallitus määräsi 18.10.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, joihin sisältyy yhteinen katsomuskasvatus. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2017. 

Yhdistyksemme vastustaa varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta ateisminvapautta loukkaavana. 

Yhdistyksemme antoi 13.5. hallituksen esityksestä oma-aloitteisen lausunnon [PDF] eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Lausuntomme kosketteli yksinomaan niitä varhaiskasvatuslain pykäliä, joilla on liittymäkohtia varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen. Tärkein niistä on 3 § Varhaiskasvatuksen tavoitteet, mutta se säädettiin jo lakiuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2015, eikä tulle enää muutetuksi vastoin keskeisintä vaatimustamme. 

Lausuntomme laventaa hiukan sitä, mitä oli uutisessani Lausuimme varhaiskasvatuslain luonnoksesta (18.3.2018) [HTML]. Hallituksen esitys ei juuri poikkea sen luonnoksesta meitä kiinnostavilta osiltaan.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?