KAUHEAA, HELSINKI SALLII ET:N JA USKONNON YHTEISOPETUKSEN (10.3.2016)


Helsingin kaupungin opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 1.3.2016 seuraavaa (liitteestä 2): 

1.6. Muut opetusjärjestelyt: Helsingin kaupungin peruskouluissa katsomusaineiden opetus voidaan toteuttaa osin yhteisenä opetuksena silloin, kun opetussuunnitelman tavoitteet ja sisältöalueet ovat yhteisiä kyseisille katsomusaineille. Järjestelyistä päätetään koulun toimintasuunnitelmassa.

Yhdistyksemme vastustaa sellaisia järjestelyitä ateisminvapauden vastaisina. 

Kerron nyt itse asiasta jaoston esityslistan mukaisesti; pöytäkirjaa ei vielä ole käytettävissä. 

Päätösehdotus:

--- 

Lisäksi opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä esityslistan liitteessä 2 olevan kuntakohtaisen opetussuunnitelman yhteisen osan täydennykset ja tarkistukset seuraavasti: 

Kohtaan muut opetusjärjestelyt lisätään mahdollisuus toteuttaa katsomusaineiden opetus osin kaikille yhteisenä silloin, kun opetuksen tavoitteet ja sisältöalueet ovat yhteneväiset (luku 1.6). 

--- 

Esittelijän (linjanjohtaja Outi Salo) perustelut: 

--- 

Kuntakohtaista yhteistä osaa esitetään tarkennettavan ja täydennettävän seuraavasti: 

Kohtaan[n] muut opetusjärjestelyt lisätään mahdollisuus toteuttaa katsomusaineiden opetus osin kaikille yhteisenä silloin, kun opetuksen tavoitteet ja sisältöalueet ovat yhteneväiset (luku 1.6). 

--- 

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa on kuvattu tavoitteet ja sisällöt sekä laaja-alainen osaaminen eri katsomusaineille, joissa on myös osin yhteisiä tavoitteita ja sisältöalueita. Helsingissä koulut laativat oppiainekohtaiset opetussuunnitelmat noudattaen valtakunnallisia perusteita. Oman uskonnon opetuksen opetus järjestetään alueellisesti tai koko kaupungin tasolla siten, että yhdessä opetusryhmässä on oppilaita useammasta eri koulusta. Tästä syystä oman uskonnon opetuksen (ortodoksi, katolinen, islam, buddha ja Krishna-tietoisuus) opetussuunnitelmat laaditaan keskitetysti kaikille kouluille yhteiseksi. 

Opetuksen toteuttamisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että katsomusaineiden opetusta voidaan järjestää myös kaikille yhteisenä opetuksena silloin, kun se on mahdollista opetussuunnitelman tavoitteiden puitteissa. Koulut päättävät toimintasuunnitelmassa yhteisistä opetusjärjestelyistä. Kaikille osin yhteisen katsomusaineiden opetuksesta on kokemusta sekä kaupungin omissa että sopimuskouluissa. Opetusta on järjestetty siten, että kaikille yhteisten osuuksien lisäksi jokaisella on ollut mahdollisuus opiskella syvemmin oman uskontonsa tietoja. Kokemukset näistä järjestelyistä ovat olleet myönteisiä ja yhä useampi koulu olisi valmis toteuttamaan opetusta tämän mallin mukaisesti. Yhteiset opetusjärjestelyt lisäävät katsomusten välistä dialogia ja ymmärrystä. 

--- 

Lisätiedot Marjo Kyllönen, opetuspäällikkö 

Liitteet 

1 Ops vuosiluokkakokonaisuudet 
2 Ops 2016 yhteinen osuus 

Tarkastelen näitä esityslistan liitteitä eri uutisessani myöhemmin. 

Helsingin Sanomat painoi 9.3.2016 asiasta uutisen "Elämänkatsomustiedon ja uskonnon lukijoille pääsy samoille tunneille". Uutisen mukaan tavoitteet ja sisältöalueet olisivat yhteisiä esimerkiksi silloin, kun käsitellään etiikkaa tai vaikka oppilaalle itselleen vieraita uskontoja. 

Mutta uutisen otsikkoon viitaten kyseessähän on "joutuminen" tai itse asiassa "pakottaminen". Etiikka ei myöskään uskontoja kaipaa, joten etiikkaa ei saa käyttää jalansijan antamiseen uskonnolliselle julistukselle. ET:n oppilaalle kaikki uskonnot saattavat olla vieraita, siis myös ev.-lut.; se ei kuitenkaan oikeuta ET:n oppilaiden pakottamiseen ev.lut. uskonnonopetukseen. 

Asiasta kertoi ensimmäisenä Kotimaa 24-verkkosivusto 7.3.2016 uutisessaan "Opetuslautakunta siunaa yhteiset katsomustunnit Helsingissä". Uutisessa haastateltu Helsingin perusopetuslinjan opetuspäällikkö Marjo Kyllönen kertoi, että katsomusaineiden opetuksen järjestämisestä on käyty pitkään keskusteluja peruskoulujen rehtoreiden kanssa ja että keskustelujen pohjalta päädyttiin laittamaan kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan tuo optio. Useampi kuin viisi koulua on hänen mukaansa osoittanut kiinnostusta. 

Onneksi siis eivät kaikki koulut. Niillä on nyt mahdollisuus tulla ilmaiseksi eliittikouluiksi säilyttämällä ET puhtaana. 

Valitettavasti uutisen mukaan opetusvirasto on käynyt alustavia keskusteluja myös Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja uskonnon didaktiikan professorin Arto Kallioniemen kanssa siitä, mitä yhdistetty katsomusopetus voisi käytännössä tarkoittaa. 

Kyllösen mukaan opettajilta ja rehtoreilta saatu palaute muutoksesta on ollut myönteistä ja se on nähty luontevana kehityssuuntana. 

Ainoa luonteva kehityssuunta olisi kuitenkin koko katsomusopetuksen poistaminen.

*** 

Esittelijä mainitsi perusteluissaan uskonnon nimeltään "buddha". Osa buddhalaisista oppilaista saattaa olla jonkin rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan jäseniä. Mutta ei uskonnonvapauslaki eikä perusopetuslaki anna rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle oikeutta todeta jäseniään sitovasti jonkin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitun uskonnon opetuksen tämän yhdyskunnan mukaiseksi oman uskonnon opetukseksi. 

Kysymys koskee erityisesti islamin opetusta sikäli kuin oppilaita ylipäätään on jonkin islamia nimessään tai yhdyskuntajärjestyksessään kantavan rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan jäseninä. Sellaisen oppilaan huoltajat voisivat todeta, ettei koulussa opetettava islam ole heidän lapsensa oman uskonnon opetusta. He voisivat järjestää uskonnon opetuksen lapsen yhdyskunnassa tai saada oppilaalle vapautuksen koko katsomusaineopetuksesta. 

Siksi kaikkien oppilaiden pakottaminen yhteisille katsomusaineiden tunneille ei välttämättä onnistuisi, eikä siihen tarvittaisi mitään kapinaakaan. 

Toisin on valitettavasti kuitenkin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien, uskonnottomiksi identifioituvien ja elämänkatsomustiedon opetukseen (omasta tai huoltajan aloitteesta) haluavien oppilaiden tapaus. Yhteisistä oppitunneista omavaltaisen vapautuksen ottaminen olisi kapinaa, mutta mitä mielekkäintä ja tärkeintä kapinaa.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?