LAUSUIMME ARKIPYHISTÄ (3.12.2015)

Täydennetty 15.12.2015

Yhdistyksemme antoi oma-aloitteisesti lausunnon [PDF] työ- ja elinkeinoministeriölle sen pyydettyä lausuntoja hallituksen esityksestä (tai siis sellaisen luonnoksesta) kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista (eli ns. pakkolaeista). Lausuimme vain loppiaisen ja helatorstain asemasta työaikalaissa. Meidän mukaamme niistä tulisi tehdä tavallisia työpäiviä sen sijaan, että ne olisivat hallituksen esittämästi työaikaa lyhentämättömiä palkattomia vapaapäiviä.

Täydennys 15.12.2015

Lausuntoaika päättyi 9.12., mutta vielä 14.12. saapui lausunto, joita on nyt 39. Omamme ohella niistä neljä oli yhdistyksemme kannan kannalta relevantteja. 

Kolme työnantajatahoa ehdotti samaa kuin yhdistyksemme. Aalto-yliopiston taloustieteen professorien lausunto taas siirtäisi arkipyhät viikonloppuun toisin kuin yhdistyksemme, mutta joka tapauksessa lausunto kertoi nykymallin ongelmasta, joka säilyisi, jos hallituksen malli toteutuisi. 

Lainaus Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausunnon 9.12. luvusta Arkipyhät: 

Työajan pidennystavoite on toteutettavissa yksinkertaisesti niin, että loppiainen ja helatorstai muutetaan lainsäädäntöteitse tavanomaisiksi työpäiviksi, joilta ei maksettaisi sunnuntaityön kaksinkertaista palkkaa ja jotka lisäisivät vuosittaista työaikaa kahdella päivällä kaikilla toimialoilla. Tämä vaihtoehto oli esillä jo lakipaketin valmistelussa, mutta jostain syystä siitä luovuttiin ja valittiin selvästi vaikeampi vaihtoehto. Jatkovalmistelussa tulisi palata aikaisempaan malliin. 

Arkipyhäasiassa on hyväksyttävä se, että muutos vaikuttaa hieman eri tavalla erilaisissa työnteon muodoissa ja eri vuosina. Ei ole löydettävissä mallia, joka toimisi samalla tavalla kaikissa tilanteissa. Erot jäävät pitkällä aikavälillä kuitenkin vähäisiksi. 

Selitys EK:n ihmettelemälle seikalle on ilmeisestikin pääministeri Juha Sipilän (kesk) uskonnollinen vakaumus. 

Lainaus Suomen Yrittäjien lausunnon 9.12. luvusta Loppiainen ja helatorstai normaaleiksi työpäiviksi: 

Selkeintä olisi, että loppiainen ja helatorstai määriteltäisiin normaaleiksi työpäiviksi sen sijaan, että ne säädetään palkattomiksi vapaapäiviksi, joiden työtunnit on tehtävä sisään muuna ajankohtana. Tämä vaihtoehto olisi ehdotettua mallia yksinkertaisempi ja ymmärrettävämpi. Lisäksi normaalit työpäivät johtaisivat ehjiin, viisipäiväisiin viikkoihin, joka olisi työn tuottavuuden kannalta paras vaihtoehto. 

Ehdotamme, että loppiainen ja helatorstai säädetään normaaleiksi työpäiviksi ja asiaa koskeva säännös kirjoitetaan seuraavasti: 

[Tämän jälkeen lausunnossa seuraa työaikalain 33 §:n 1 momentti muutettuna juuri samalla tavalla kuin omassa lausunnossamme.] 

Lainaus Rakennusteollisuuden lausunnon 8.12. luvusta Muita huomioita lakipaketista: 

Kilpailukykypakettiin sisältyvä ehdotus muuttaa loppiainen ja helatorstai palkattomiksi vapaapäiviksi on epäonnistunut. Kyseiset päivät tulisi säätää työpäiviksi, joilta maksetaan yksinkertaista palkkaa. Esitetty muutos ei muuta loppiais- ja helatorstaiviikkoja ehjiksi työviikoiksi, vaan parhaimmillaankin muuttaisi kyseiset työviikot viisipäiväisiksi, mutta ei yhtenäisiksi. Rakennusalalla tämä järjestely säilyttäisi viikkojen tehottomuuden ja sen, että niille viikoille sijoitettaisiin työajan lyhennyspäiviä niin, ettei todellinen vuosityöaika pitenisi nykyisestä. 

Lainaus Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen laitoksen (Professor of Practice Sixten Korkman ja professori Matti Pohjonen) lausunnosta 8.12.: 

Loppiaisen ja helatorstain muuttaminen palkattomiksi vapaapäiviksi vähentää palkkakustannuksia arviolta vajaan prosentin. Taloudellisesti olisi kuitenkin selvästi merkittävämpää jos arkipyhät voitaisiin siirtää viikonloppuna vietettäviksi. Nyt pulmana on, että hyvin monet pitävät helatorstain jälkeisen perjantain vapaapäivänä, mikä rikkoo työviikkoa. 

Oma lausuntomme puolusti loppiaisen ja helatorstain perinteisiä paikkoja, mutta toisaalta lausuntomme saattaisi yhdistyksemme nimen tähden olla liikaa pääministerille. Ehdotuksemme ei kuitenkaan pitäisi tuottaa ongelmia perustuslain suhteen. 

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?