KOTIVAARAN HAUTAUSMAA KOLARISSA (15.8.2014)


Kolarin kunnassa on Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry:n (LLVA; 170062, perustettu 30.10.1996, ensirekisteröinti 28.5.1997) omistama ja ylläpitämä yksityinen Kotivaaran hautausmaa. Se sijaitsee Vaattojärven kylässä, Kotivaaran pohjoispuolella, Peukalontien varressa, tien länsipuolella. 

    Hautausmaan pääkäytävä (musta katkoviiva) kulkee Kotivaaran hautausmaa –tilan (273-404-6-18) keskellä koillisesta lounaaseen. Hautausalue on viivan kaakkoispuolella. Hautausmaa on merkitty karttaan ristillä. Huoltorakennusta ei ole merkitty karttaan. Maanmittauslaitos, lupa nro 1832/MML/13, Kiinteistörajat ©Maanmittauslaitos lupanro 1832/MML/13.

Metsähallitus myy maa-alueen 

LLVA koetti ensin ostaa maa-alueen tulevaa hautausmaataan varten Kolarin kunnalta, muttei kunta halunnut sellaista myydä. Sen jälkeen maa-alue ostettiin 26.5.1997 Metsähallitukselta. 

Metsähallituksen aluejohtaja Eelis Hagströmin Rovaniemellä 5.5.1997 antamalla valtakirjalla oli metsätalousinsinööri Antti Prokkola valtuutettu Metsähallituksen puolesta allekirjoittamaan kauppakirja ja nostamaan kauppahinta. 

Kauppakirjan allekirjoittivat Pellossa 26.5.1997 Antti Prokkola ja perustettavan yhdistyksen puolesta Toivo Kaarlo Juhani Hauensuo sekä Liisa Helena Kyrö. Julkisena kaupanvahvistajana toimi Tornionjokilaakson kihlakunnannimismies Esko Rasi. 

Kaupan kohteena oli Liikamaa-tilasta (rno 6:5) noin 1,0 hehtaarin suuruinen määräala (273-404-6-5-M601), jolla oli yksi palsta. Kauppahinta oli 21.000 markkaa. Koko kauppahinta maksettiin kaupantekotilaisuudessa. Omistus ja hallinta siirtyi heti ja määräala myytiin vapaana kiinnityksistä. Irtaimistoa ei myyty. Lohkomiskustannuksista, varainsiirtoverosta ja kaupanvahvistajan palkkiosta (100 mk) vastasi ostaja. 

Liikamaa-tila oli valtion maata. Se oli rekisteröity 1.4.1976 ja sen maa- ja kokonaispinta-ala oli 347,9970 hehtaaria. 

    Hautausmaan nimikyltti puhelinpylväässä sisääntulon vieressä. Pylvään kärjessä istuva riekko ei näy kuvassa. 

Lainhuuto 

Lainhuudon yhdistys sai kauppakirjan nojalla 16.6.1997 (16.6.1997/690). 

Asemapiirros 

Asemapiirroksen mukaan tieltä katsoen ja portista tultaessa on vasemmalla kolmionmuotoinen uurnahautausalue, jossa vaja ja tämän takana kahdeksan suorakaiteenmuotoista hautakorttelia. Vastaavasti portista oikealla on ensin kolmionmuotoinen hautakortteli, jonka takana yhdeksän suorakaiteenmuotoista korttelia. Näin uurnahautausalueen lisäksi hautakortteleita on yhteensä 18. 

Perustamislupahakemus 

LLVA haki 3.6.1997 päivätyllä hakemuksella (17/903/97), joka saapui OPM:lle 5.6.1997, lupaa hautausmaan perustamiseen Liikamaa-nimiselle (rno 6:5) tilalle Kolarin kunnan Vaattojärven kylässä. Hautausmaakiinteistön nimeksi tuli Kotivaaran hautausmaa (273-404-6-18) ja sen pinta-ala on 1,0420 hehtaaria. 

Hakemuksen liitteinä olivat kauppakirja maa-alueen ostosta, kartat, Lapin Vesitutkimus Oy:n maatutkaluotaus lausuntoineen, vesitutkimus naapurin kaivosta ja terveystarkastajan lausunto. Hakemuksen allekirjoittivat yhdistyksen puheenjohtaja Eine Sanelma Ervasti, sihteeri Urho Aleksanteri Niva ja taloudenhoitaja Liisa Helena Kyrö, kaikki Kolarista. 

    Aurinkoportti, jonka takana hautausmaan pääkäytävä.

Kunnossapito 

Kokouksessa 17.8.1997, joka pidettiin Eine Ervastin luona, Kolarin Laajalan kylässä, päätettiin, että hautausmaan kunnossapidosta vastaa LLVA ry. 

Maaperätutkimus 

LLVA:n toimeksiannosta Lapin Vesitutkimus Oy suoritti 21.3.1997 alueen maaperätutkimuksen. Siinä selvitettiin maan laatu ja soveltuvuus hautausmaaksi. 

Pintamaalaji oli pääosin moreenia, jonka seassa saattoi olla myös karkearakeisia lajittuneita (karkea sora) kerroksia. Kaivettavuuden osalta alue ei ollut kaikkein soveliain, koska moreenin seassa saattoi olla paikoin suuriakin kiviä. Tutkimuksen mukaan pohjavesiongelmien tai kallion läheisyyden puolesta hautausmaan perustamiselle ei liennyt estettä. Tutkimuksen allekirjoitti Rovaniemellä 24.3.1997 insinööri Kari Kaikkonen. 

Ilmoitus hautausmaan perustamisesta 

LLVA pyysi 30.5.1997 lausuntoa Kolarin kunnan terveystarkastajalta hautausmaan perustamisesta. Terveystarkastaja Kalle Ojala huomautti 30.5.1997, ettei ilmoitusta hautausmaan perustamisesta ollut vielä tehty. Sen jälkeen tällainen ilmoitus toimitettiin sosiaali- ja terveyslautakunnalle 19.8.1997. 

    Etusivun siansorkka-aitaa. Takana Peukalontie.

Terveystarkastajan lausunto 

Kolarin kunnan terveystarkastaja Kalle Ojala pyysi 22.8.1997 asiassa lausuntoa Lapin lääninhallitukselta. Lausunnon antoivat 1.9.1997 ylitarkastaja Raimo Pantti ja lääninterveystarkastaja Matti Mattas. He katsoivat, että maaperän laadun takia hautasijaa voitaisiin käyttää uudelleen vasta 25 vuoden kuluttua edellisestä hautauksesta. 

Ojala tarkasti alueen 24.9.1997. Hänellä ei ollut huomauttamista asiaan. 

    Takasivun lanka-aitaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 

Hautausmaan naapurit tekivät muistutuksia asiassa. Isak Filemon Nivan perikunta ja omasta puolestaan Johanna Niva olivat muistutuksessaan 14.9.1997 huolestuneita hautausmaan vaikutuksista kiinteistön Kotikumpu 11:12 talousveden laatuun ja veden loppumiseen kaivosta. Toisen muistutuksen tekivät 15.9.1997 Sari Pellikka-Kylmämaa ja Jarmo Kylmämaa. He eivät hyväksyneet hautausmaan perustamista, koska se olisi ollut "silmien alla". 

Kolarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto annettiin 18.11.1997 (76 §). Sen mukaan hautausmaasta ei aiheudu ympäristöhaittoja. Ostettu määräala hyväksyttiin soveltuvaksi hautausmaaksi seuraavin ehdoin: 

(1) Arkkuhautasijaan sai haudata uudelleen vasta 25 vuoden kuluttua, koska maaperän laatu ei edistänyt maatumista yhtä hyvin kuin hiekkapohjainen maaperä; 
(2) Hautaustoimintaan ei saanut ryhtyä ennen kuin opetusministeriöltä on saatu perustamislupa. 

Tehtyjen muistutusten ei katsottu olevan esteenä hautausmaan perustamiselle. Ilmoituksen käsittely maksoi 800 markkaa. 

    Huoltorakennus. Vasemmalla, aidan takana, pysäköintialue.

Päätös 

Myönteinen päätös annettiin 23.3.1998. Sen allekirjoittivat opetusministeri Olli-Pekka Heinonen ja asian valmistelija, ylitarkastaja Tuula Lybeck. 

Päätöksen mukaan samaa arkkuhautasijaa saa käyttää uudelleen aikaisintaan 25 vuoden kuluttua edellisestä hautauksesta. Hautaustoiminnassa tulee noudattaa terveydensuojelulain (763/1994) ja -asetuksen (1280/1994) säännöksiä. 

Maksu päätöksestä oli 1.500 markkaa. 

    Levähdyspaikka hautausmaalla.

Avajaisjuhla 

Hautausmaan avajaisjuhla pidettiin 25.7.1999. Läsnä oli noin 30 henkilöä ja puheita pitivät Pauli Kylmämaa ja Martti Vaattovaara. 

Hautausmaa-alue 

Kirjoittaja vieraili viimeksi hautausmaalla 2.8.2014. Tila on nelikulmio, sen muoto näkyy edellä olevasta kartasta. 

Alue kasvaa mäntyä, kuusta ja koivua. Pinnanmuoto nousee hautausmaan takaosaa kohti, korkein kohta on maan vasemmassa takakulmassa. Aluskasvillisuus on puolukkaa ja mustikkaa. Metsässä on myös pihlajantaimia ja pieniä katajia. 

Hautausmaan pääkäytävä vie portilta kohti takasivua. Tästä erkanee pienempiä hiekkapolkuja vasemmalle. Näiden varrella haudat ovat. 

    Uurnahauta-alue. Kiven ja kyltin takana vasta yksi uurnahauta.

Varustukset 

Hautausmaan rautaputkesta tehty portti on musta, vasemman portinpuolen koko on 200x115 cm (lxk), oikea on likimain samankokoinen. Portti kuvaa auringon, molemmissa portinpuolissa on seitsemän sädettä. Portinpylväät (2) ovat mustaa rautaa (9x9 cm), niiden korkeus maasta on 180 cm. Portin rakensivat Niilo Lyytinen ja Martti Nikumaa. 

Etusivun aitamallia kutsutaan siansorkka-aidaksi. Siihen käytettiin muun ohessa puhelinlaitokselta edullisesti ostettuja pyhelinpylväitä, jotka sahattiin neljänneksiin. Muilla sivuilla aita on yksinkertaisempi. Aidantolppina käytettiin katkottuja puhelinpylväitä (halkaisija esim. 16 cm). Lanka-aita syntyi, kun näihin kiinnitettiin kolme metallilankaa. Näin hautausmaa on kokonaan aidattu. 

Huoltorakennus on portista tultaessa vasemmalla. Se on pystytetty harkkoperustalle, oikealla sivulla on maan pinnan yläpuolella näkyvissä kolme kerrosta harkkoja. Rakennus on puurunkoinen, harjakattoinen, huopakatteinen, lautavuorattu, punainen ja kooltaan 288x348 cm (lxp). Sen päädyssä on pariovi, molempien ovenpuolien leveys on 70 cm. Ovi on puuta ja harmaa. Räystäät ja syöksytorvet ovat mustat. 

Rakennuksessa säilytetään työkaluja ja hautausmaan tarpeistoa: kankia, haravia, lapio, kottikärryt, haudan mittakehikko, hautapeitto, lankkuja, kävelysiltoja yms. Rakennuksen lattiassa on aukko, josta arkku tarvittaessa voidaan laskea viileään kellariin odottamaan hautausta. Tilaa on kahdelle arkulle. Toistaiseksi tilaa ei kuitenkaan ole tarvinnut käyttää. Rakennus valmistui arviolta 1999 tai 2000. 

Huoltorakennuksen vasemmassa etukulmassa on sininen muovitynnyri sadeveden keräämiseksi. Oikealla ulkoseinustalla on tikkaat. 

    Tuhkanripottelualue. Metallikilvessä ei ole vielä vainajakohtaisia metallilaattoja. 

Huoltorakennuksesta noin viisi metriä kohti hautausmaan takasivua on roska-astiana sininen muovitynnyri. 

Pääkäytävän oikealla puolella on puupatio (361x300 cm; lxs), pöytä (70x120 cm; lxp), penkki (50x104 cm; lxp) sekä kaksi tuolia levähtämistä varten. Paikalla voi myös istahtaa nauttimaan hautausmaaretken eväät. 

Pysäköintialue on tien ja etusivun välissä. 

Hautausmaan tunnuksena on puhelinpylvääseen ripustetut hautausmaan nimikilpi sekä toinen kilpi, jossa on kuvattuna liekkimalja. Pylvään kärjessä istuu riekko. Nimikilven valmisti Martti Nikumaa. 

Haudat ja hautakivet 

Hautausmaa on arkkuhautausmaa, mutta sinne on perustettu myös kaksi erillisaluetta. Uurnahauta-alueen tunnuksena on metallikyltti (61x27 cm; lxk), jossa on kuvattuna auringon kuusi sädettä. Kyltti on pääkäytävän vasemmalla puolella. Sen takaa alkaa uurnahautojen rivi kohti hautausmaan vasenta sivua. Rivissä oli 2.8.2014 vain yksi uurnahauta. Uurnahaudoille tulee vainajakohtaiset muistomerkit. 

Toinen erillisalue on vuonna 2013 perustettu tuhkanripottelualue. Tämä alue on uurnahauta-alueen ja huoltorakennuksen välissä. Vainajan tuhka kätketään alueelle maanpinnan alle tai ripotellaan maan pinnalle. Alueella on yhteinen muistokivi, jossa on metalliseinämä. Seinämään kiinnitettäväksi voidaan vainajalle teettää oma nimilaatta, jonka koko on esim. 10x15 cm. Alueelle ei 2.8.2014 mennessä ollut vielä haudattu ketään. 

Toistaiseksi hautausmaasta on käytetty vain pääkäytävän ja hautausmaan vasemman sivun välistä aluetta. Pääkäytävän ja hautausmaan oikean sivun välinen alue kasvaa metsää. 

Heinäkuuhun 2006 mennessä hautausmaahan oli haudattu yhteensä kolme vainajaa, 2.8.2014 haudattujen vainajien määrä oli yhteensä 13. Haudat ovat pääkäytävästä erkaantuvien polkujen varsilla. Rivejä ei ole täytetty järjestelmällisesti vaan hautojen välissä on vapaita hautapaikkoja. Vaikutelma on väljä. 

Ensimmäinen haudattu vainaja oli Väinö Akseli Vettainen (8.8.1922-24.4.2000). Hän osallistui eläessään hautausmaatalkoisiin mm. maalaamalla hautausmaan porttia. 

    Hautausmaan ensimmäinen hauta.

Hautausmaan hoito 

Hautausmaan hankinta rahoitettiin halpakorkoisella lainalla ja tekemällä maalausremontteja, polttopuuhommaa yms. asiakkaille, joilta saatu korvaus ohjattiin LLVA:lle. Työmiehen sai päiväksi 25 eurolla. Näin hautausmaan ostolaina tuli kuoletetuksi kesällä 2002. 

Hautapaikka on maksuton LLVA:n jäsenille, muilta peritään hautapaikasta 170 euroa. Uurnahautapaikan hinta on 85 euroa. Vuonna 2006 yhdistyksessä oli noin 45 jäsentä, etupäässä Kolarin, Kittilän ja Kemijärven kunnista. 

Kolarin kansalaisopistossa pidettiin 2000-luvulla arkuntekokurssi, jolloin syntyi toistakymmentä honka-arkkua, mutta sisustus jätettiin vielä tekemättä. Samoin syntyi puisia tuhkauurnia. Ne luovutettiin LLVA:lle. Yhdistys myy arkkuja ja tuhkauurnia. Honka-arkun hinta verhoiluineen valmiina on 500 euroa. Arkut ja uurnat ovat Timo Kyrön hallussa varastoituna Venejärvellä. Kuvat arkuista ja uurnista on nähtävissä tässä.

Varustukset on tehty pääasiassa talkoilla. Tässä on tarvittu puu- ja metallityöosaamista. Hautausmaalla on myös jonkinlainen yleismies. Hän toimitti hautausmaan etusivun ulkopuolelle sorakuorman, koska soraa tarvitaan joskus painuneiden hautojen pinnan nostamiseen. Talvella pysäköintialueelta aurataan lumet sivuun. Muut lumityöt tehdään tarpeen mukaan. Hautausmaa on pitkälti luonnonmukainen eikä vaadi paljon hoitoa. Hautausmaan maksuliikennettä hoitaa nykyisin Tuula Raappana.

Kimmo Sundström


Lyhenteitä

AD Anomusdiaari
LLVA   Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry
OPM Opetusministeriö
SVA (Suomen) Valtionarkisto, vuodesta 1995 Kansallisarkisto

Lähteitä


Arkistolähteet

Anomusdiaari 1997, OPM, SVA
Päätöskonseptit 1998, OPM, SVA

Kirjallisuus

Harala-Toivanen, Päivi  Vapaa-ajattelijoiden hautausmaa komeissa maisemissa. - Lapin Kansa 22.9.2002.
Sundström, Kimmo  Kotivaaran hautausmaa komistuu, 9.10.2002.

Artikkeli pohjautuu tekijän selvitykseen Vaihtoehtoiset hautausmaat Suomessa (2007).

Lue myös

Ateistien hautausmaa Lepomäki Siikaisissa (31.1.2007)
Marttakummun hautausmaa Kittilässä (5.9.2012)
Väinölän hautausmaa Siikajoella (25.9.2012)
Piehingin hautausmaa Raahessa (26.9.2012)
Rahjan hautausmaa Kalajoella (27.9.2012)
Kauhajoen Rauhanmaa (3.10.2012)
Poronkankaan hautausmaa Jurvassa (4.10.2012)
Kurikan Vapaaseurakunnan ja Kurikan Helluntaiseurakunnan hautausmaa Kurikassa (5.10.2012)
Laihian vapaahautausmaa (15.10.2012)
Isonkyrön vapaahautausmaa (16.10.2012)
Ristinummen hautausmaa Marttilassa (29.10.2012)
Varmon hautausmaa Kesälahdella (27.11.2012)
Vallan nummen hautausmaa Humppilassa (30.11.2012)
Karinaisten Rauhamaa (2.12.2012)
Merikarvian Rauhanmaa (4.12.2012)
Merikarvian Lepomaa (5.12.2012)
Jämsän helluntaiseurakunnan hautausmaa Jämsässä (18.12.2012)
Kuusankosken Lepola (27.12.2012)
Forssan Rauhanmaa (11.5.2013)
Karkkilan Lepola (17.5.2013)
Kotkan Vapaa-ajattelijain hautausmaa (24.5.2013)
Kullervon aluehautausmaa Vaasassa (4.6.2013)
Santalan hautausmaa Hangossa (7.6.2013)
Käpylän hautausmaa Suonenjoella (11.6.2013)
Joensuun Rauhanmaa (20.6.2013)
Kajaanin Tuonenviita (27.6.2013)
Vapaitten kristittyjen hautausmaa Lapualla (4.7.2013)
Seinäjoen vapaaseurakunnan ja Seinäjoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Seinäjoella (10.7.2013)
Lavian ja Suodenniemen Helluntailähetyksen hautausmaa Laviassa (24.7.2013)
Lauttakankaan hautausmaa Jämijärvellä (1.8.2013)
Villalan metodistihautausmaa Lappeenrannassa (9.8.2013)
Keltnummen hautausmaa Eurassa (5.9.2013)
Kihniön Vapaaseurakunnan hautausmaa Kihniössä (11.9.2013)
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Kuopiossa (27.9.2013)
Ilmajoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Ilmajoella (7.10.2013)
Honkajoen Rauhanmaa (25.10.2013)
Vapaa-ajattelijain hautausmaa Jyväskylässä (3.11.2013)
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Tervossa (19.11.2013)
Islamilainen hautausmaa Jyväskylässä (12.12.2013)
Katolinen hautausmaa Turussa (31.5.2014)
Kauhavan Lepomaa (3.6.2014)
Teuvan Rauhanmaa (13.6.2014)
Polvijärven vapaahautausmaa (20.6.2014)
Helluntaiseurakunnan hautausmaa Pyhäjärvellä (13.7.2014)
Juutalainen hautausmaa Haminassa (28.7.2014)
Peltokankaan hautausmaa Paltamossa (8.8.2014)
Luopioisten Lepomaa (18.9.2014)
Juuan Lepola (7.10.2014)
Ristikankaan hautausmaa Kemissä (12.12.2014)
Halikon sairaalan hautausmaa Salossa (6.5.2015)
Forsbyn hautausmaa Pedersöressä (7.7.2015)
Pedersören Ebenhaeser (12.7.2015)
Kuorsalon hautausmaa Haminassa (20.7.2015)
Närpiön Solbacken (31.7.2015)
Oxkangarin hautausmaa Vöyrissä (14.8.2015)
Vassorin hautausmaa Mustasaaressa (22.8.2015)
Moikipään hautausmaa Korsnäsissä (27.8.2015)
Yttermarkin hautausmaa Närpiössä (3.9.2015)
Uudenkaarlepyyn Aftonfrid (6.9.2015)
Maalahden Aftonro (18.9.2015)
Uudenkaarlepyyn Vilan (21.9.2015)
Sundomin hautausmaa Vaasassa (1.10.2015)
Närpiön Aftonvila (3.10.2015)
Korsnäsin kirkonkylän hautausmaa (15.11.2015)
Suomen Islam-seurakunnan Helsingin Tataarihautausmaa (16.5.2016)
Helsingin juutalaisen seurakunnan Vanha juutalainen hautausmaa (17.5.2016)
Helsingin juutalaisen seurakunnan Uusi juutalainen hautausmaa (30.5.2016)
Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunnan hautausmaa Helsingissä (5.6.2016)
Taivallahden sotilashautausmaa Helsingissä (8.6.2016)
Gravgårdsföreningen Fridin hautausmaa Vöyrissä (14.6.2016)
Kaunissaaren hautausmaa Pyhtäällä (28.6.2016)
Köklot Gravplatsföreningin hautausmaahanke Koivulahdessa (6.7.2016)
Högsåran hautausmaa Kemiönsaaressa (19.7.2016)
Kalle Sipilän hautausmaahanke Pohjois-Pirkkalassa (29.7.2016)
Siltasalmen hautausmaa Saarijärvellä (22.8.2016)
Pitkäniemen sairaalan hautausmaa Nokialla (31.8.2016)
Asarias Makkosen hautausmaahanke Tottijärvellä (11.9.2016)
Heinolan Vapaa-ajattelijain hautausmaahanke Heinolassa (25.9.2016)
Hyrylän varuskunnan uusi ortodoksinen sotilashautausmaa Tuusulassa (6.10.2016)
Åbergin hautausmaa Helsingissä (4.12.2016)
Fagervikin kartanon hautausmaa Inkoossa (9.5.2017)
Itäharjun kolerahautausmaa Turussa (20.6.2017)
Kärsämäen kunnallinen hautausmaa Turussa (21.6.2017)
Vanhankylänmaan hautausmaa Kotkan saaristossa (7.7.2017)
Honkanummen saksalainen sotilashautausmaa Vantaalla (13.7.2017)
Norvajärven saksalainen sotilashautausmaa Rovaniemellä (21.7.2017)
Nikkilän sairaalan hautausmaa Sipoossa (20.8.2017)
Kauniaisten kaupungin hautausmaa (26.9.2017)
Suomen Islam-seurakunnan Turun hautausmaa (29.10.2017)
Seilin hautausmaa Paraisilla (5.12.2017)
Turun juutalaisen seurakunnan hautausmaa Turussa (6.8.2019)
Orisbergin kartanon hautausmaa Isossakyrössä (22.8.2019)
Keravan Uurnahautausmaa Oy:n kamppailu Enon metsähautausmaan perustamiseksi (26.9.2019)
Kitinojan hautausmaa Seinäjoella (12.11.2019) 
Enon metsähautausmaa Joensuussa (17.11.2019)

Muslimien hautausmaa Jyväskylässä (13.8.2020)
Imam Hossain islamilaisen yhdyskunnan hautausmaa Jyväskylässä (14.8.2020)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?