VALTIO HAUKKASI PALAN SEURAKUNTIEN YHTEISÖVERO-OSUUDESTA (17.2.2007)

Hallitus ehdotti (HE 144/2006 vp) 15.9.2006, että seurakuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta alennettaisiin 1,94 prosentista 1,75 prosenttiin vuodelle 2007.  Valtio ottaisi itselleen tämän jako-osuuden ja valtion jako-osuus nousisi vastaavasti 76,03 prosentista 76,22 prosenttiin.

Seurakuntien yhteisöverosta evankelis-luterilaiset seurakunnat saisivat 99,92 prosenttia ja ortodoksiset seurakunnat 0,08 prosenttia. 

Muutosta ehdotettiin, koska kunnallisverotukseen ehdotetut ansiotulovähennyksen muutokset kasvattaisivat noin 11 miljoonaa euroa myös seurakuntien verotuloja, ja esityksen tarkoituksena oli vaikuttaa vain kuntien asemaan, ei kasvattaa seurakuntien verotulokertymää.

Kokoomus esitti vastalauseensa seurakuntien jako-osuuden alentamisesta.

Hallintovaliokunnalle antamassaan lausunnossa kirkkohallitus selitti, ettei yhteisövero-osuutta ole tarkoitettu yksinomaan hautaustoimen kustannuksiin, vaan sillä on tarkoitus kattaa myös seurakuntien yhteiskunnallisia tehtäviä, vaikka "tälle ei olekaan samanlaisia lainsäädännöllisiä perusteita".  Kirkkohallitus muistutti, että hautaustoimen kustannukset (83,2 miljoonaa euroa) ja kirkonkirjojen kustannukset vuonna 2005 olivat yhteensä 102,4 miljoonaa euroa yhteisöveron tuoton ollessa 102 miljoonaa euroa.  Lisäksi se valitti, että vuosina 2002-2005 seurakuntien kirkollisverot ovat alentuneet noin 47 miljoonaa euroa erilaisten verovähennysten seurauksena.  Tästä seurakunnille on kompensoitu vain 12 miljoonaa euroa. Seurakuntien kokonaisverotulot ovatkin vähentyneet neljän vuoden aikana 35 miljoonaa euroa.

Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta annettiin 22.12.2006.  Veronsaajien jako-osuuksiksi tuli: valtio 76,22 prosenttia, kunnat 22,03 prosenttia ja seurakunnat 1,75 prosenttia.  Seurakuntien yhteisöverosta evankelis-luterilaiset seurakunnat saavat 99,92 prosenttia ja ortodoksiset seurakunnat 0,08 prosenttia.  Laki tuli voimaan 1.1.2007.   

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?