LIITTOHALLITUKSEN SÄÄNTÖMUUTOSESITYS ENNAKKOTARKASTETTU (7.7.2011)

Vapaa-ajattelijain liiton liittohallituksen (LH) sääntötyöryhmä Lasse Pylkki (pj), Olavi Korhonen ja Kari Pasanen julkaisi ehdotuksensa sääntöjen muuttamiseksi ja antoi sen lausuttavaksi 16.1.2011. Sääntömuutosehdotusta eriteltiin ja arvosteltiin helmikuussa tällä sivustolla

Sen jälkeen LH huopasi asiassa. Se ei ottanut ajaakseen sääntötyöryhmän ehdotusta vaan muutosehdotukset supistuivat huomattavasti. Nyt LH esittää vain viiden pykälän (7, 8, 9, 11 ja 13) eräiden kohtien kumoamista ja muuttamista. LH on laatinut asiasta selosteen ja pykälien kumoamis- ja muutosehdotukset, jotka ovat ladattavissa tässä linkissä

LH:n pyrkimyksenä on saada ehdotuksensa hyväksytyksi liittokokouksessa (LK) sääntöjen vaatimalla 2/3:n määräenemmistöllä. 

Ennakkotarkastuksen merkitys 

LH lähetti muutosesityksensä yhdistysrekisterin ennakkotarkastettavaksi 27.5.2011. Ennakkotarkastuksen vaikutus on, että muutosehdotuksen läpäistyä ennakkotarkastuksen ja tultua muuttamattomana hyväksytyksi liittokokouksessa, muutettuja säännöksiä voidaan välittömästi alkaa noudattaa järjestön sisäisessä toiminnassa, vaikkei muutoksia vielä ole rekisteröity yhdistysrekisteriin. Muutettuja säännöksiä voidaan noudattaa kahden vuoden ajan ennakkotarkastuspäätöksen antamisesta lukien. Tänä aikana sääntömuutokset yleensä tulevat merkityiksi yhdistysrekisteriin, jonka jälkeen muutoksia aletaan noudattaa myös yhdistyksen ulkoisessa toiminnassa

Liittohallitus teki lainvastaisia muutosehdotuksia 

LH:n heikosta sääntöosaamisesta kertoo, ettei yhdistysrekisteri voinut hyväksyä LH:n sääntöjen 7 §:ään tehtyä muutosehdotusta, ettei jäsenyhdistys voi käyttää äänioikeuttaan liitossa, jos se ”on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen jonakin liittokokousta edeltävänä kolmena vuotena”. Ehdotus oli yhdistyslain vastainen. Toinen LH:n muutosehdotus, jossa on lainvastainen rajoitus, koskee sääntöjen 13 §:ää. 

Yhdistysrekisterin antaman palautteen johdosta ensimmäinen, lainvastaisia ehdotuksia sisältänyt sääntömuutosesitys poistettiin liiton verkkosivulta. 23.6.2011 se ei enää ollut luettavissa. 

Ehdotuksia muuteltiin kertomatta milloin LH olisi hyväksynyt muutetut esitykset. LH:n jäsen Kari Pasanen mielestä viranomaisen antamat huomautukset ”pakottivat” tekemään muutoksia esityksiin. 

Sääntöjen 7 §, 5. momentti 

LH ehdottaa ensinnä lisäystä, että jäsenyhdistyksen LK-edustaja on valittava yhdistyksen kokouksessa. 

Tämä olisikin askel kansanvaltaisempaan suuntaan. 

Toinen lisäysehdotus koskee jäsenyhdistyksen äänioikeuden menettämistä liitossa, jos maksettaviksi erääntyneet liittomaksut ovat maksamatta. Viranomainen ehdotti, että maksettaviksi erääntyneet liittomaksut voisivat olla maksamatta kuuden kuukauden ajan, jonka jälkeen jäsenyhdistys ei saisi käyttää äänioikeuttaan liitossa. Sääntöehdotuksen tekijän mielestä tämä aika on liian pitkä. Se esittää määräajaksi kolmea kuukautta. Näin äänioikeus menetettäisiin 1.4. lukien. 

Sääntöjen 8 §, kohdat 6 ja 7 

Pykälän kohdassa 6 LH esittää, ettei LK enää valitsisi pääsihteeriä. Valittaisiin vain puheenjohtaja ja kahdeksan hallituksen jäsentä. 

Aiemmin on ollut puhetta siitäkin, että pääsihteerin nimike muutettaisiin sihteeriksi, mutta nyt LH:n esityksessä pääsihteerin nimike säilyy. LH valitsisi itse pääsihteerin keskuudestaan. Muutosesitys siirtäisi valtaa LK:lta LH:lle. Sen hyvä puoli olisi, että LH voisi halutessaan milloin hyvänsä itse vaihtaa kelvottoman pääsihteerin. 

Kohdassa 7 muutosesitys koskee vain kirjoitustapaa.

Sääntöjen 9 § 

LH ehdottaa pykälän ensimmäisen otsikon ”Tehtävä” muuttamista muotoon ”Kokoonpano ja tehtävä”. 

Toiseksi pykälään esitetään lisättäväksi ensimmäiseksi momentiksi kokoonpanoa koskeva virke: ”Liittovaltuustoon kuuluu liittokokouksen valitsemat liittovaltuuston puheenjohtaja ja kymmenen muuta jäsentä.” 

Nykysääntöjen tämän pykälän yhdeksännen momentin LH esittää siirrettäväksi pykälän neljänneksi momentiksi. Momentti kuuluu: 

”Liittovaltuusto on oikeutettu täyttämään liittokokousten välillä mahdollisesti avautuneen liittohallituksen jäsenen, jos tämän varajäsenenkin paikka on avautunut, tai varajäsenen paikan valitsemallaan henkilöllä ottaen huomioon, mitä sääntöjen 8 §:ssä on sanottu.” 

Momentti olisi tullut kirjoittaa huolellisemmin. Jäseniä ei täytetä, vaan heidän paikkojaan. Momenttia ei myöskään ole kirjoitettu riittävän selkeästi. Tulkitsen esitystä: LH haluaa, että LH:n varsinaisen jäsenen paikan avautuessa tälle paikalle siirtyy aina tämän henkilökohtainen varajäsen. Näin avautuneen varajäsenpaikan LV voi sitten täydentää, mutta täydentämisvelvollisuutta sillä ei ole. Jos puheenjohtajan paikka vapautuu, paikalle ei siirry kukaan. LV valitsee uuden puheenjohtajan - jos haluaa. Jos vain varajäsenpaikka on avautunut, LV voi täydentää sen, jälleen ilman täydentämisvelvollisuutta. Momentti on huonosti kirjoitettu myös, koska voi syntyä tilanne, ettei LV halua täydentää vapautuneita paikkoja ja LH menettää päätösvaltaisuutensa. 

Pykälän viimeisessä momentissa LH esittää liiton työntekijöiden läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeuden poistamista LV:n kokouksissa näitä koskevissa asioissa. Esitykseen johti irtisanotun Paula Vasama-Everest-Phillipsin menettely vuonna 2009, kun tämä vei palkka-asiansa LV:n käsiteltäväksi LH:n tyrmistykseksi. 

Sääntöjen 11 § 

Pykälän ensimmäisen momentin alkuun esitetään lisättäväksi LH:n kokoonpanoa koskeva virke: ”Liittohallitukseen kuuluu liiton puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä.” 

Pykälän toiseksi momentiksi esitetään: ”Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, pääsihteerin ja työvaliokunnan ja voi ottaa avukseen myös muita toimikuntia.” Uutta on siis pääsihteerin valitseminen. 

Nykysääntöjen toisen momentin alusta esitetään poistettavaksi lause ”Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.” 

Nykysääntöjen kolmas momentti ”Liittohallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan ja voi asettaa avukseen myös muita toimi- ja valiokuntia.” esitetään kumottavaksi. 

Nykysääntöjen neljäs momentti ”Jos liittohallituksen jäsen on pysyvästi estynyt osallistumasta liittohallituksen toimintaan tai eroaa kesken toimikauden, liittovaltuustolla on oikeus valita uusi jäsen eronneen tai pysyvästi estyneen tilalle.” esitetään kumottavaksi. 

Nykysääntöjen seitsemäs momentti ”Liiton henkilökunnan velvollisuutena on liittohallituksen päätösten täytäntöönpano, eivätkä he saa liittohallituksen luvatta ottaa vakinaista työtään haittaavia sivutoimia.” esitetään kumottavaksi. 

Nykysääntöjen kahdeksanteen momenttiin esitetään lisäystä, jonka mukaan LV:n puheenjohtajan ollessa estynyt LV:n varapuheenjohtajalla on oikeus osallistua LH:n kokouksiin. 

Sääntöjen 13 § 

Pykälä koskee nimenkirjoittajia. Aluksi LH teki yhdistyslain vastaisen muutosesityksen haluten rajoittaa varapuheenjohtajan nimenkirjoitusoikeuden vain tilanteeseen, jossa puheenjohtaja on estynyt. LH:n jäsen Pasanen myönsi, että muutosesitys oli lainvastainen. Siitä luovuttiin. 

Kun sääntöosaaminen LH:ssa ja LK:ssa on mitä on, on aivan mahdollista, että myös lainvastaisia esityksiä otettaisiin päätettäviksi LK:ssa ja sellaisia voitaisiin hyväksyäkin. Nyt ennakkotarkastus auttaa karsimaan tällaiset esitykset. 

Sen sijaan taloudenhoitajan lisääminen sääntömääräisiin nimenkirjoittajiin on hyväksyttävä esitys. Tätä LH esittää. 

Tauno Lehtosen sääntömuutosesitys 

Lehtonen sanoo tehneensä LK:lle sääntömuutosesityksen, mutta kertoo, ettei LH ole sitä käsitellyt. Tämä on merkillinen juttu, mutta enempien tietojen puuttuessa asiasta on vaikea sanoa muuta. 

Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyvä päätös ennakkotarkastuksesta annettiin 23.6.2011. 

Kimmo Sundström


Liiton säännöt 11.12.2008-9.7.2011


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?