VALTION YLEISAVUSTUKSET USKONNOLLISILLE YHDYSKUNNILLE JAETTIIN (24.1.2011)

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi 23.12.2010 valtion vuoden 2010 yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille.

Alun perin avustusta yhdyskunnille puuhasivat kristilliset ja vasemmistolaiset poliitikot. Yleisavustusten jakaminen alkoi vuonna 2008. Avustusta ei jaeta valtiokirkoille, vain muille uskonnollisille yhdyskunnille. Avustusta annetaan vain hakemuksesta. Vuoteen 2009 saakka hakijalla tuli olla vähintään 200 jäsentä. Vörå Frikyrkoförsamling –yhdyskuntaan kuuluvan yksityisen henkilön kantelun ja sen ratkaisun johdosta vähimmäisjäsenmäärästä luovuttiin vuonna 2010. Avustuskelpoisia olivat yhdyskunnat, jos niillä oli yksikin jäsen. 

Jäsenmäärinä ministeriö käyttää Väestörekisterikeskuksen edellisen vuoden lopun tietoja. Vuoden 2010 jaossa käytettiin 10.1.2010 ajettuja jäsenmäärätietoja. Aikavälillä 1.1.2010–9.1.2010 saattaa tapahtua muutoksia jäsenmäärissä, mutta ne ovat vähäisiä ja vailla merkitystä. 

Määräraha 200.000 euroa, jako-osuus 4,23 euroa/jäsen 

Jaettava määräraha oli 200.000 euroa kuten vuosina 2008–2009. Vuonna 2008 avustusta sai 19 yhdyskuntaa, vuonna 2009 20 yhdyskuntaa ja vuonna 2010 29 yhdyskuntaa. Kun määrärahan jakajien lukumäärä kasvaa jaettavan rahamäärän säilyessä samana, jako-osuus/jäsen pienenee. Ministeriön mukaan jako-osuus/jäsen oli vuoden 2010 jaossa 4,23 euroa. 

1–2 hakemusta hylättiin perustein, ettei yhdyskunta ollut ilmoittanut jäseniään väestötietojärjestelmään, jolloin järjestelmä osoitti jäsenmääräksi nollaa. 

29 avustuksen saajasta kristillisiä yhdyskuntia on 17, islamilaisia 8 (2009: 7), buddhalaisia 3 (2009: 0) ja juutalaisia 1 (2009: 1). Kristillisistä yhdyskunnista ortodoksisia on 2 ja katolisia 1. 

Koko määrärahasta 12,4 prosenttia (24.752 euroa) meni islamilaisille yhdyskunnille, 2,3 prosenttia (4.679 euroa) juutalaiselle yhdyskunnalle ja 0,5 prosenttia (1.081 euroa) buddhalaisille yhdyskunnille. Loput määrärahasta, 84,7 prosenttia (169.488 euroa), meni kristillisille yhdyskunnille.

Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2010

Yhdyskunnan nimi Jäsenmäärä 31.12.2009 Avustus (euroa) Suhteellinen osuus (%)
1. Suomen Vapaakirkko 14 089 59 286 29,64
2. Katolinen kirkko Suomessa 10 090 42 291 21,15
3. Suomen Helluntaikirkko 5 259 22 079 11,04
4. Suomen Adventtikirkko 3 688 15 516 7,76
5. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta 1 841 7 747 3,87
6. Helsinki Islam Keskus 1 817 7 739 3,87
7. Suomen Baptistikirkko 1 475 6 221 3,11
8. Helsingin juutalainen seurakunta 1 119 4 679 2,34
9. Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1 097 4 577 2,29
10. Finlands svenska baptistsamfund 897 3 795 1,90
11. Tampereen Islamin yhdyskunta 837 3 521 1,76
12. Suomen Metodistikirkko 715 3 009 1,50
13. Finlands svenska metodistkyrka 586 2 473 1,24
14. Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit 569 2 194 1,10
15. Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa 227 2 177 1,09
16. Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto 509 2 168 1,08
17. Helsingin Islam Seurakunta 432 1 792 0,90
18. Ortodoksinen Pokrovan seurakunta 358 1 522 0,76
19. Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta 361 1 467 0,73
20. Turun Islamilainen Yhdyskunta 299 1 285 0,64
21. Suomen Kristiyhteisö 259 1 099 0,55
22. Missionskyrkan i Finland 203 909 0,45
23. Nokia Missio Church 190 862 0,43
24. Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta 174 731 0,37
25. Vörå Frikyrkoförsamling 63 266 0,13
26. Danakosha Finland 41 177 0,09
27. Soka Gakkai International Suomi 45 173 0,09
28. Linkkiseurakunta 33 139 0,07
29. The Church of Pentecost International 26 106 0,05
Yhteensä 47 299 200 000

Huomautus 1: Suomen Adventtikirkolla ei ole lainkaan omaa numeroa Väestörekisterikeskuksen jäsenmäärien laskennassa. Yhdyskunnan jäsenmäärä syntyy Suomen Adventtikirkon suomalaisen piirikunnan (3542 jäsentä; nro 868) ja Finlands Svenska Adventkyrka –yhdyskunnan (146 jäsentä; nro 803) summana ja on siis 3 688 jäsentä. Jäsenmäärän 31.12.2009 (3688) ja avustuksen 15 516 sekä jako-osuuden osamäärän (14 516:4,23=3 668) välillä näyttää olevan 20 jäsenen ero. Näin pieni ero voi selittyä tilastojen eriaikaisuudesta (10 päivän ero) ja pyöristyksistä.

Suomen Adventtikirkon tuorein jäsenmäärä (30.9.2010) kirkon tilastojen mukaan on 5 005 jäsentä. Tämä koostuu kolmesta yksiköstä: Suomen Adventtikirkon suomalainen piirikunta (4 486), Finlands Svenska Adventkyrka (joka kulkee myös nimellä Adventtikirkon ruotsalainen piirikunta; 218) ja Pohjois-Suomen lähetys (301). Vastaava jäsenmäärä 31.12.2008 oli 5 072 ja 31.12.2009 5 035; jäsenmäärä on hienoisessa laskussa. Kirkon omissa tilastoissa on mukana myös sellaiset seurakuntien jäsenet, jotka valtion väestökirjanpidossa kuuluvat johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan, yleisimmin Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, tai eivät kuulu mihinkään yhdyskuntaan. Näiden lukujen mukaan Suomen Adventtikirkon jäsenistöstä n. 27 prosenttia (n. 1 350 henkeä) olisi jäseniä, jotka valtion väestökirjanpidossa eivät ole Suomen Adventtikirkon jäseniä.


Avustusta saaneiden yhdyskuntien kärki säilyi 13 yhdyskunnan osalta muuttumattomana vuoteen 2009 verrattuna. Sen jälkeen sijalla 14 ollut Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto joutui nyt kahdenkin islamilaisen yhdyskunnan (Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit ja Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa) ohittamaksi pudoten sijalle 16. Resalat on shialainen yhdyskunta. Ministeriön mukaan se on myös ainoa avustusta hakenut ja saanut shialainen yhdyskunta. 

Sijalla 18 vuonna 2009 ollut Turun Islamilainen Yhdyskunta sai vuoden 2009 jaossa 36 euroa enemmän avustusta kuin Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta. Vuonna 2010 keskinäinen järjestys vaihtui, ja Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta sai 182 euroa enemmän avustusta kuin turkulainen yhdyskunta. 

Ei avustushakemusta 

Aiempien vuosien tapaan osa rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskunnista ei halunnut hakea valtionavustusta. Näistä suurimmat ovat Jehovan todistajat (19 142 jäsentä; Suomen suurin yhdyskunta valtiokirkkojen jälkeen), Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (mormonit; 3 239) ja Suomen Islam-seurakunta (432; perinteinen suomalaisten tataarien yhdyskunta). Myöskään Totuuden Ystävät ei hae eikä vastaanota mitään valtion tukea. 

Avustukseen liittyvät ehdot ja rajoitukset 

Ministeriö on muuttanut avustuksen ehtoja (dnro 7/290/2010) kesäkuussa 2010. Yleisavustus on käytettävä sen vuoden menoihin, joihin se on myönnetty. 

Hyväksyttäviä toimintamenoja on oltava vähintään avustusta vastaava määrä. Menojen vähennyksenä otetaan huomioon samaan tarkoitukseen valtiolta, kunnalta, seurakunnalta tai muulta julkisyhteisöltä tai yksityisiltä, kuten rahastot, saadut avustukset. 

Hyväksyttäviä menoja ovat toiminnan kannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset menot, myös irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenot. Irtaimen käyttöomaisuuden menot saadaan osaksi jaksottaa myöhemmillekin vuosille, jolloin hankintameno kuitenkin kokonaan otetaan huomioon toimintavuoden menona. 

Poistot, vuokra-arvot, varainhankinnan menot sekä liike- ja sijoitustoiminnan menot eivät ole hyväksyttäviä menoja. Myöskään varaukset tai muut laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin menoihin, eivät ole hyväksyttäviä menoja. 

Edelleen lainojen lyhennykset tai korot tai laitoksen perustamisesta, laajentamisesta, uudelleenjärjestämisestä tai perusparantamisesta aiheutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenot eivät ole hyväksyttäviä menoja, ellei avustuspäätöksessä toisin määrätä. 

Vertailu 

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsenyhdistysten jäsenmaksunsa maksaneiden henkilöjäsenten (muita jäseniä ei ole) yhteenlaskettu jäsenmäärä vuonna 2010 oli 1985 (luku voi vielä hieman kasvaa jälkitilitysten takia). Valtion yleisavustus 2010 oli 25.000 euroa, joten liitto sai yleisavustusta 12,59 euroa/jäsen. 

Ateistiyhdistykset eivät saa valtionavustusta. Tosin Vapaa-ajattelijain liittoon kuuluu pari yhdistystä, jotka itse katsovat olevansa ateistiyhdistyksiä, eivät vapaa-ajattelijayhdistyksiä. 

Valtionavustus vuonna 2010 Suomen ortodoksiselle kirkolle (58 539 jäsentä 31.12.2009; Tilastokeskus) oli 2.080.000 euroa eli 35,53 euroa/jäsen. 

Arviointia 

Ateistien tavoitteena on sekulaari valtio. Tässä tulevaisuuden Suomessa valtiota kielletään keräämästä, tallettamasta ja käyttämästä yksityisten ihmisten uskonnollista vakaumusta koskevia tietoja. Ne eivät kuulu valtiolle. Uskonnollisten yhdyskuntien järjestelmä eriarvoisen kohtelun välineenä kumotaan. Yhdyskunnista tulee samanlaisia kuin mitä aatteelliset yhdistykset ovat nyt. 

Veronmaksajien rahojen jakaminen jäsenmäärien perusteella lakkaa. Uskonnolliset yhteisöt, olivatpa ne yhdistyksiä tai minkälaisia hyvänsä, voivat saada valtionavustuksia kuten muutkin yhteisöt. Avustusten jakamisessa kiinnitetään kuitenkin huomiota toiminnan hyödyllisyyteen tai vahingollisuuteen. Uskonnon harjoitus sinänsä ei ole yleishyödyllistä toimintaa. Pelkästään sitä ei tulla rahoittamaan veronmaksajien varoista. Uskonnollisten yhteisöjen toiminta on kuitenkin muutakin kuin uskonnon harjoitusta, kuten esimerkiksi sosiaalista toimintaa. Tällaisella toiminnalla tulee aina olemaan sijansa ja, sikäli kuin sen asiakaspiiri ei ole suljettu vaan avoin, valtio voi harkintansa mukaan tukea sellaista. 

Uskonnolliset yhteisöt voivat saada hakemuksesta muunkinlaiseen toimintaansa valtion avustuksia, jos toiminta on yleishyödyllistä. Sekulaari valtio ei suosi eikä syrji niitä millään tavalla kuten nykyinen Suomen valtio suosii uskonnollisia yhdyskuntia. Avustuksia myönnetään vain hakemuksesta. Kaikilla yhteisöillä tulee olla mahdollisuus olla vastaanottamatta niitä ja tällä tavoin korostaa omavaraisuuttaan ja omaehtoisuuttaan.

Kimmo Sundström

Lue myös
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?