SUOMEN HUMANISTILIITON LIITTOKOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ (23.5.2010)

Päivitetty 25.5.2010
Päivitetty 5.2.2011

Suomen Humanistiliitto ry:n (148540) joka toinen vuosi toistuva liittokokous pidettiin Helsingissä lauantaina 22.5.2010 kello 13-15. Kokouspaikkana oli Erilaisen oppimisen keskus HERO, Vilhonkatu 4. 

    Heron tilat ovat rakennuksen kulmassa, toisessa kerroksessa.

Liittokokousedustajat 

Liiton sääntöjen 9 §:n 2 momentin mukaan kukin jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen kaksi edustajaa ja lisäksi yli 50 jäseneltä kultakin alkavalta 50 jäseneltä yhden lisäedustajan sen jäsenmäärän mukaan, jolta edellisenä vuonna on maksettu jäsenmaksut liitolle. Yhdistyskohtainen maksimiedustajamäärä on kuusi. 

Liittoon kuuluu nyt 11 jäsenyhdistystä, joista vain kolme toimii. Näistä Pohjois-Pohjanmaan Humanistiyhdistys ry ei ollut lähettänyt edustajia liittokokoukseen. Äänivaltaisia edustajia oli kuusi, neljä Helsingin humanistiyhdistys ry:stä (Eeva Blumenthal, Eeva Karttunen, Lasse Sirén ja Gun Winter) ja kaksi Länsi-Uudenmaan humanistiyhdistys ry:stä (Jussi Pikkusaari ja Antti Rytkönen). 

Tässä yhteydessä saatiin tarkempaa tietoa jäsenmääristäkin. 1.1.2009 jäsenyhdistysten yhteenlaskettu henkilöjäsenten (muita jäseniä ei olekaan) määrä oli 250 ja 31.12.2009 274. Tässä on mukana kaikki jäsenet. Kun v. 2009 jäsenmaksutuloja oli saatu 4.272 euroa ja jäsenmaksu oli 20 euroa, saadaan maksaneiden jäsenten määräksi arviolta 213. Vuoden 2008 tuloslaskelmaa ei ollut käyttävissä, mutta v. 2007 jäsenmaksutulot olivat vain 2.095 euroa ja jäsenmaksun määrän ollessa sama, arvio maksaneiden jäsenten määrästä tuolloin oli 105. Näin maksaneiden jäsenten määrä olisi kasvanut viime vuosina kaksinkertaiseksi. Helsingin yhdistyksessä kerrottiin olevan n. 130 maksavaa jäsentä. Arvioni mukaan nämä luvut eivät vielä ihan täsmää. Epäilen, että Länsi-Uudenmaan ja Pohjois-Pohjanmaan yhdistyksissä ei yhteensäkään ole 83 (213-130=83) maksavaa jäsentä. Tarkempia jäsentilastoja ei kuitenkaan ollut saatavissa. 

Useita liiton johtohenkilöitä ei paikalla näkynyt. Puheenjohtaja Pekka Elo oli lomalla Kreikassa, varapuheenjohtajat Jussi Tuovinen ja Eino Huotari eivät olleet saapuneet paikalle, ei myöskään Humanisti-lehden päätoimittaja ja hallituksen jäsen Jussi K. Niemelä. Hallituksen jäsenistä vielä Pertti Laine ja Jari Papunen olivat poissa. 

Kokouskutsussa luvattiin myös professori Timo Airaksisen puheenvuoro ajankohtaisista katsomuksellisista ja katsomuspoliittisista kysymyksistä. Häntäkään ei kokouspaikalla näkynyt. 

Järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Pikkusaari, sihteeriksi Eeva Karttunen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Gun Winter ja Eeva Blumenthal. Pöytäkirjan tarkastajat valittiin myös ääntenlaskijoiksi. 

Vain kolme toimivaa jäsenyhdistystä 

Pikkusaari piti järjestöllistä tilaa valitettavana siinä mielessä, että useimmissa maakunnissa ei ole olemassa pientäkään toimivaa humanistiyhdistystä. Aiemmin liittokokous on yleensä pidetty Humanismin päivien yhteydessä, syksyllä, mutta nyt Pikkusaari sanoi siirrytyn sääntöjen noudattamiseen. Niiden mukaan liittokokous on pidettävä ”ensimmäisen vuosipuoliskon aikana” (8 §, 1 mom.). 

Ajankohtaiseen koulun tuntijakoasiaan piti ottaa tässä liittokokouksessa kantaa. Puheenjohtaja Pekka Elon piti valmistella asiassa pohjapaperi, mutta sellaista ei kuitenkaan ollut saatu. Näin mitään kannanottoa ei asiasta annettu. 

Toimintakertomukset 

Vuosien 2008 ja 2009 hallituksen laatimat toimintakertomusesitykset hyväksyttiin. 

Tuloslaskelmat ja taseet 

Vuoden 2008 tuloslaskelman ja taseen osalta todettiin, ettei sihteeri ollut saanut niitä puheenjohtajalta. Niitä ei voitu esittää liittokokoukselle. Sihteeri Karttunen kertoi, että kaikki vuoden 2008 aineistot olivat kyllä olleet tilintarkastajien Henrik Wulff ja Tuire Kaivanto tarkastettavina. Näiden 15.12.2009 päiväämässä tilintarkastuskertomuksessa ei esitetty huomautuksia liiton kirjanpidosta, tilinpäätöksestä tai hallinnosta. Tilinpäätös osoitti 1.531,60 euron ylijäämää. Tilintarkastajien mielestä tilinpäätös voitiin vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille vuodelta 2008. 

Liiton sääntöjen (16 §) mukaan tilit tulee jättää tarkastettaviksi vuosittain 31.1. mennessä ja tilintarkastuslausunto tulee antaa helmikuun loppuun mennessä.

Vuoden 2009 tuloslaskelman ja taseen osalta esitettiin joitakin kysymyksiä. Taseen pitkäaikaiset siirtovelat (19.765,31 euroa) vaikuttivat suurilta. Kerrottiin, että velat koostuvat liiton jäsenyhdistyksille palauttamattomista maksuosuuksista. Sanottiin, että osuuksien palautuksia jatketaan toimiville yhdistyksille. 

Jäsenmaksutuotot olivat 4.272,00 euroa ja niiden todettiin kasvaneen kaksinkertaisiksi vuoteen 2007 verrattuna. 

Satunnaisiin eriin oli tuotoksi merkitty 13.800,00 euroa ja yleisavustuksiin 0,00 euroa. Kerrottiin, että satunnaisiin tuottoihin oli kirjattu valtion yleisavustus 10.800 euroa ja kulttuurilehtituki 3.000 euroa, yhteensä 13.800 euroa. Tilintarkastaja oli pyytänyt merkitsemään erät satunnaisiin tuottoihin. Tästä ja menettelyn antamasta informaatiosta keskusteltiin. SHL on saanut valtion yleisavustusta jo kauan. Esim. vuosina 2000-2010 avustusta on saatu vuosittain 10.500-12.500 euroa. Ainoa poikkeus on vuosi 2004, jolloin avustusta ei saatu lainkaan. Asia johtui pääsihteeri Henrik Sawelan laiminlyönnistä; hän ei hakenut avustusta olleenkaan. Jos SHL siis hoitaa asiansa asianmukaisesti, valtionavustuksen saaminen näyttää ainakin hyvin todennäköiseltä, ei satunnaiselta. 

Tuloslaskelman lopputulokseen asialla ei ole vaikutusta, mutta Pikkusaari sanoi, että lukijalle annettavaan informaatioon asia vaikuttaa. 

Pikkusaari ehdotti, että tuloslaskelmat ja taseet vuosilta 2008-2009 kaikesta huolimatta vahvistettaisiin ja vastuuvapaudet myönnettäisiin, mutta vuoden 2008 puuttuva tase ja tuloslaskelma tulee liittää kokouksen pöytäkirjaan. Näin päätettiin. 

Liittokokous antoi huomautuksen liittohallitukselle

Valtionapuselvityksiä ei ollut jätetty opetusministeriölle määräajassa. Vuoden 2008 yleisavustuksen selvitys piti jättää 30.4.2009 mennessä, mutta näin ei tapahtunut. Ministeriö karhusi selvitystä 3.12.2009, mutta määräajassa selvitystä ei taaskaan jätetty. Lopulta selvitys saapui ministeriölle 27.1.2010. Vuoden 2009 yleisavustuksen selvitys piti tehdä 30.4.2010 mennessä. Ministeriö ei ole saanut selvitystä. 

Liittokokous päätti antaa liittohallitukselle huomautuksen, jonka mukaan selvitykset tulee antaa niissä määräajoissa, jotka opetusministeriö on asettanut.

Jäsenmaksut 

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan 20 eurona vuosina 2011 ja 2012. Samoin hallituksen esitys toiminnan ja talouden suuntaviivoiksi vuosille 2011-2012 hyväksyttiin. 

Henkilövalinnat 

Puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja liittohallituksen muiksi jäseniksi valittiin istuvat henkilöt lisättynä Lasse Sirénillä, joka myös valittiin hallituksen jäseneksi. Näin hallituksen jäsenmäärä kasvoi maksimiin, 11 jäseneen. 

Puheenjohtajana jatkaa siis Pekka Elo, varapuheenjohtajina Eino Huotari ja Jussi Tuovinen sekä muina hallituksen jäseninä Eeva Karttunen, Pertti Laine, Jussi K. Niemelä, Jari Papunen, Jussi Pikkusaari, Antti Rytkönen, Lasse Sirén ja Gun Winter. 

Tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan Henrik Wulff ja Tuire Kaivanto. Varatilintarkastajiksi valittiin Timo Peltovuori ja Aaro Vaismaa. 

Ei liittokokousesityksiä 

Liittokokousesityksiä ei ollut tehty. 

Kokous kesti parisen tuntia. 

Seurasin kokousta rivijäsenenä. Minusta kokous oli kaikin puolin vaisu. Toimivia yhdistyksiä on vähän, ketään ei kiinnostanut liittokokousesitysten tekeminen, vaikka jokaisella rivijäsenelläkin on sääntöjen mukaan (10 §) esitysoikeus. (Vapaa-ajattelijain liitossa esityksiä tehtiin joskus niin innokkaasti ja tietysti väärien ihmisten toimesta, että autoritaarit halusivat kokonaan evätä rivijäseniltä esitysten teko-oikeuden. Kari Saaren kanssa kuitenkin torjuimme yrityksen Helsingin liittokokouksessa v. 1987.) Luottamuspaikoista ei syntynyt kilpailua. Kokous ei päässyt karsimaan huonoimpia ehdokkaita pois. Ylisummaan 11 jäsenen hallitus on liian suuri näin pienelle yhdistykselle. Tulevaisuus näyttää suuntaviivojen mukaan samanlaiselta kuin menneet lähivuodet. 

Kimmo Sundström

JK.Vapaa-ajattelijain liiton Helsingin liittokokouksessa 6.-7.6.1987 käytiin tiukka äänestys siitä, saako jäsenyhdistyksen yksityinen jäsen edelleen tehdä esityksiä liittokokoukselle vai ei.  Liittohallitus halusi riistää tämän oikeuden.  Äänestyksessä liittohallituksen esitys sai 25 ääntä, vastaesitys 10 ääntä ja tyhjiä ääniä annettiin 2.  Koska tuohon aikaan sääntömuutoksiin vaadittiin  3/4:n enemmistö, liittohallituksen esitys hylättiin. 

Monet vapaa-ajattelijat ovat kollektivisteja ja haluavat kaventaa sekä polkea yksilön vapauksia.  Jos 1987 sääntöjä olisi voitu muuttaa 2/3:n enemmistöllä kuten nykyään, yksityiset jäsenet olisivat menettäneet esityksenteko-oikeutensa. 


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?