PAHAMAINEINEN "YHTEISTYÖSOPIMUS" RAUKESI (2.1.2010)

Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA), Prometheus-leirin tuki ry:n (Protu), Suomen Humanistiliitto ry:n ja Vapaa-ajattelijain liitto ry:n ensin 20.3.1999 Helsingissä allekirjoittama ja sitten muutettuna samoin Helsingissä 11.6.1999 allekirjoittama "Yhteistyösopimus" raukesi 2.1.2010. Sopimuskin on yksi, liiton silloisen puheenjohtaja Juha Kukkosen ja hänen tukijoidensa ajama tarpeeton ja vahingollinen asia, jota kukaan ei jää kaipaamaan. Se on myös hyvä esimerkki siitä kuinka riitoja rakennetaan aatteellista, yleishyödyllistä toimintaa harjoittavissa yhdistyksissä. 

Monopoli 

Sopimus tähtäsi monopolin pystyttämiseen perustettavalle yksityiselle osakeyhtiölle, jonka nimeksi lopulta tuli Prometheus-seremoniat Oy (Pro-Seremoniat Oy). Sen seurauksena Vapaa-ajattelijain liiton hoitama juhlapuhetoimeksiantojen välitys (muille kuin Prometheus-seremoniat Oy:lle) lopetettiin. Samoin lopetettiin HVA:n oma, vuosikymmeniä jatkunut juhlapuhujatoiminta. HVA:lla oli lopetushetkellä neljä kokenutta juhlapuhujaa, Eeva Hartikainen, Oili Sippola, Antti Paananen ja Tauno Wallendahr. Kukaan heistä ei pyydettäessä halunnut mukaan Prometheus-seremoniain toimintaan. HVA:n hallitus riisti näiltä jäseniltään mahdollisuuden harjoittaa tätä toimintaa omassa yhdistyksessään. Prometheus-leirin tuki ry:llä ja Suomen Humanistiliitto ry:llä ei ollut omaa juhlapuheiden tuotanto- tai välitystoimintaa. Niiden rooli oli avustaa vapaa-ajattelijatoiminnan alasajossa. 

Vielä 22.2.1999 tulevan yhtiön tuleva pääomistaja, Anneli Aurejärvi-Karjalainen, halusi ulottaa kilpailukiellon voimassaolon 1.1.2030 asti. Sopimukseen liittyi myös sopimussakkolauseke: "Sopimusrikkomuksesta on sanktiona 50.000 markan sopimussakko." Tällaisen viestin "Rakkaat tulevat osakkeenomistajat" saivat Aurejärvi-Karjalaiselta. 

Liittohallitus kaventaa liiton toimintaa 

Vapaa-ajattelijain liiton osalta sopimus allekirjoitettiin vastoin liittoneuvoston 10.10.1998 hyväksymää vuoden 1999 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Niissä lähdettiin siitä, että Tapakulttuurin palvelukeskus (TPK), jolla nimellä hanke oli kulkenut, perustetaan liiton yhteyteen. Liitto oli hakenut tämän hankkeen nojalla lisää valtionapua vuodesta 1996 lukien. Kun hankkeesta ei tullutkaan liiton toimintaa, peruste valtionavun kasvattamiselle katosi. 

"Yhteistyösopimus" edesauttoi liiton hajottamista 

"Yhteistyösopimus" oli tärkeä juonne Vapaa-ajattelijain liiton hajottamisessa ja sen ongelmissa. Ongelmat jatkuvat yli kymmenen vuotta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimuksen (versio 20.3.1999) allekirjoittajista Robert Brotherus on nyt liiton varapuheenjohtaja ja Juha Kukkonen HVA:n hallituksen varsinainen jäsen. Myös liiton nykyinen pääsihteeri Eino Huotari oli "yhteistyösopimuksen" tukijoita alusta pitäen. Hän esiintyy sopimuksen (versio 11.6.1999) allekirjoittajana Protun varapuheenjohtajana. 

Brotherus ei ole lopullisen version (11.6.1999) allekirjoittaja. Hän otti alkukesästä etäisyyttä vajaa-ajattelijoiden toimintaan. Vaikka hänet oli valittu yhdeksi HVA:n liittokokousedustajaksi 19.-20.6.1999 Hämeenlinnassa pidettävään liittokokoukseen, hän lähti käpykaartiin eikä halunnut tulla vastaamaan tekosistaan tuohon kokoukseen. Kukkonen puolestaan sai lähtöpassit liiton puheenjohtajan paikalta tuossa liittokokouksessa eikä hän enää Järvenpään liittokokouksen (11.-12.6.2005) jälkeen ole ollut liiton luottamustoimissa. Eino Huotari riippuu yhä liiton luottamustoimissa, nyt pääsihteerinä, vaikka hänet todettiin (taas) kelvottomaksi talvella 2009. Huotaria ei voida vaihtaa kesken kauden kuten hiljan vaihdettiin varapuheenjohtaja, koska hän on suoraan liittokokouksen valitsema luottamushenkilö. 

Hallitus äänesti ensin sopimuksesta 5-4 

Sopimus oli haitallinen tai tarpeeton kaikkien hankeosapuolten kannalta. Itse yhtiökin olisi pärjännyt hyvin ilman sopimusta. Sen hyväksyminen liiton osalta liittohallituksen kokouksessa 13.3.1999 äänin 5-4 romutti luottamuksen siihen, että liiton asioita hoidettaisiin sääntöjen ja ylempien päättävien elinten tekemien päätösten mukaisesti. Sopimuksen puolesta äänestivät Robert Brotherus, Eino Huotari, Teuvo Kantola, Juha Kukkonen ja Arto Tiukkanen (kaikki myöhempiä liiton hajottajia). Vastaehdotuksen mukaan sopimuksesta päättäminen tuli siirtää ylimääräiselle liittoneuvoston kokoukselle, joka kutsutaan koolle. Tämän puolesta äänestivät Armo Halonen, Tauno Lehtonen, Keijo Moberg ja Hannu Raitanen. 

Tämän kirjoittaja oli tuohon aikaan liittohallituksen varajäsen. En kannattanut sopimuksen allekirjoittamista. Kokouksen jälkeen Brotherus, Huotari ja Tiukkanen uhkasivat, että minut erotettaisiin toimiston- ja taloudenhoitajan palkkatyöstäni "seuraavassa kokouksessa luottamuspulan takia". Brotherus oli jo aiemmin ollut sitä mieltä, että minun ja Juha Kukkosen erimielisyys jossakin asiassa (joita tosin oli useampia) olisi peruste työntekijän erottamiselle. Tässä ei siis ole kyse tehtyjen päätösten noudattamatta jättämisestä, ainoastaan eri mieltä olemisesta. Hän kysyikin, eikö erottamista voitaisi tehdä puheenjohtajan päätöksellä. 

Sopimuksen allekirjoittajat 

Sopimuksen allekirjoittivat HVA:n puolesta pj Juha Kukkonen ja taloudenhoitaja Arto Tilkkanen, Prometheus-leirin tuki ry:n puolesta vpj Tuulikki Aho ja taloudenhoitaja Sirkku Hopeavirta-Hanhinen, Suomen Humanistiliitto ry:n puolesta pj Gun Väyrynen (sittemmin Winter) ja sihteeri Minna Saarinen-Elo sekä liiton puolesta pj Juha Kukkonen ja pääsihteeri Robert Brotherus. 

Liittoneuvosto käsittelee sopimusta 

Liittohallituksen toiminta johti siihen, että silloisesta liittoneuvoston kymmenestä jäsenestä (nykyisen liittovaltuuston jäsenmäärä on 11) kahdeksan (Erkki Hartikainen, Helge Myllyoja, Pirkko Soininen, Reijo Taipale, Raimo Toivonen, Sirkka Vadén, Timo I. Vasama ja Olavi Ääri) lähetti hallitukselle vaatimuksen kutsua liittoneuvoston ylimääräinen kokous koolle asiaa käsittelemään. 

Kokous pidettiin 24.4.1999. Tällöin kuultiin paljonkin sopimukseen kohdistuvaa vastustusta. Pirkko Soininen jopa sanoi, että Kotkan Vapaa-ajattelijat ry ja Kymin Vapaa-ajattelijain Yhdistys ry eroavat liitosta, jos sopimus jää voimaan. Aurejärvi-Karjalaisen mielestä, joka oli kokouksessa kuultavana, lievennysmahdollisuuksia sopimuksen osalta ei ollut. Eino Huotari, joka siihen aikaan oli Protun johtohenkilöitä, suhtautui asiaan tylysti: Protu ei suostu sopimuksen purkamiseen, ja liitto voi halutessaan koettaa purkaa sopimuksen2 oikeusteitse.

Vaikka Brotherus näki sopimuksen välttämättömänä, hän kuitenkin sanoi, että "sanktiopykälästä"  (sopimussakko) on luovuttava. Timo I. Vasaman mielestä sopimussakkovaatimus oli "nokkava". ”Jos olisin ollut liiton puheenjohtaja, tällaista sotkua ei olisi syntynyt", 21 vuotta (15.6.1969-10.6.1990) liiton puheenjohtajana toiminut Vasama sanoi. Lopulta päätökseksi tuli, että liittohallituksen tulee neuvotella sopimuskumppaneiden kanssa uusi sopimus, jossa ei ole sopimussakkoa. 

Tiedonkulun parantamiseksi päätettiin vielä, että liittohallituksen pöytäkirjat lähetetään liittoneuvoston varsinaisille jäsenille. 

Uusi sopimus allekirjoitetaan 

Lopulta "yhteistyösopimuksen" versio, josta sopimussakko oli karsittu pois, allekirjoitettiin Helsingissä 11.6.1999. Sen allekirjoittivat samat henkilöt kuin yllä seuraavin poikkeuksin: Protun puolesta Tuulikki Ahon asemesta allekirjoittajana oli vpj Eino Huotari ja liiton puolesta Robert Brotheruksen asemesta allekirjoittajana oli vpj Teuvo Kantola. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?