LAUSUNTO SEURAKUNTAVAALIEN 16 VUODEN ÄÄNIOIKEUSIKÄRAJASTA (22.5.2009)

Yhdistys jätti 8.9.2008 eduskunnan hallintovaliokunnalle oma-aloitteisen lausuntonsa  [PDF] hallituksen esityksestä HE 77/2008 vp seurakuntavaalien äänioikeusikärajan laskemisesta 16 vuoteen. Tämä kirkkolain muutos tuli voimaan 1.1.2009 ja sitä on sovellettu 1.4.2009 lähtien. 

Valiokunnan kokouksen 19.9.2008 pöytäkirjassa lukee: "Merkittiin saapuneeksi Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n kirje 8.9.2008, asiakirja B 4§". Valiokunnan mietinnössä HaVM 9/2008 vp ei kirjettämme kylläkään mainita. 

Myös Vapaa-ajattelijain liitto ry toimitti 28.6.2008 oman kannanottonsa valiokunnalle, mutta siitä eivät valiokunnan asiakirjat kerro. Syynä eroon saattaa olla se, että itse nytkin noudatin joskus saamaani hyvää neuvoa toimittaa lausunnosta myös nimellä varustettu kopio jokaiselle valiokunnan jäsenelle ja varajäsenelle (vaikkapa sitten nipussa valiokuntaan). 

Yhdistyksemme lausunto puuttui lakiesityksen perusteluihin ja vaati uskonnonvapauslain korjaamista. Tuloksia ei sinänsä ollut, mutta ainakaan valiokunnan jäsenet eivät sitten syyllistyneet siihen, mihin neljä muuta kansanedustajaa jatketussa lain ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnan täysistunnossa 30.9.2008, kritisoimaan tyhmästi sitä, että seurakuntavaalien vaalikelpoisuusikärajaa ei samalla laskettu 16 vuoteen. 

Kuten lausuntomme kertoo, perimmäinen syyhän siihen, että vaalikelpoisuusikäraja säilyi 18 vuotena, on tietysti se, että muutoin kirkon olisi samalla täytynyt joko sallia 16-17-vuotiaiden äänestää myös jaloillaan eli erota kirkosta omalla päätöksellään tai sitten ottaa sietääkseen sellaiset mahdolliset (konfirmoidut) 16-17-vuotiaat ehdokkaat, jotka haluaisivat erota kirkosta siihen silti pystymättä ja jotka sen tähden äänekkäästi, mutta oman asemansa kannalta aivan johdonmukaisesti, vaikkakin kirkon kannalta täysin absurdisti ajaisivat kirkollisveroprosentin nollaamista. 

Mainittakoon edelleen, että hallintovaliokunnan jäsen, vihreiden kansanedustaja Heli Järvinen esitti lain ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnan täysistunnossa 26.9.2008, että 16-vuotiaat nuoret voisivat myös itse päättää siitä, ovatko seurakunnan jäseniä vai eivät. 

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?