PÄÄKAUPUNKISEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY TIEDOTTAA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004

(Hyväksytty kevätkokouksessa 2.5.2005)

Hallinto ja kokoukset

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Jouni Luukkainen, varapuheenjohtajana Kimmo Sundström, sihteerinä sekä taloudenhoitajana Jari Hakkarainen, neljäntenä hallituksen jäsenenä Mikko Kiio, tilintarkastajina Kalevi Korppi ja Hannu Töyri sekä varatilintarkastajina Marja Meltti ja (syyskokoukseen asti) Arvo Keinänen. Mikko Kiio oli juhlapuhujayhdyshenkilö ja Kimmo Sundström EU-elintarvikejakeluyhdyshenkilö. Mikko Kiio ja Hannu Töyri olivat markkinointitoimikunta.

Yhdistyksen kokouksia pidettiin kaksi (25.4. ja 10.12.) ja hallituksen kokouksia kolme (12.4., 26.11. ja 10.12.). Yhdistyksen syyskokous päätti muuttaa yhdistyksen nimeksi Pääkaupunkiseudun ateistit ry ja yleisemminkin säännöissä kuvata yhdistyksen taustayhteisöä vapaa-ajattelijoiden sijasta ateisteina. Muutos on rekisteröitävänä. Postitse lähetettiin kolme jäsenkirjettä. Sähköpostitse lähetettiin kolme tiedotetta niille jäsenille, joille voitiin.

Jäsenistö

Vuoden alussa A-jäseniä oli yhdeksän ja K-jäseniä 74 eli yhteensä 83 jäsentä. Vuoden lopussa A-jäseniä oli 12 ja K-jäseniä 76 eli yhteensä 88 jäsentä.

Kotisivu ja puhelinluettelotiedot

Yhdistyksen kotisivua hoiti Kalevi Korppi. Vapaa-ajattelijain liiton kotisivujen yhteydessä osoitteessa www.vapaa-ajattelijat.fi/pkv olleet yhdistyksen kotisivut poistettiin liiton päätöksen mukaisesti huhtikuussa, mutta oltuaan pitkään tilapäisosoitteessa kotisivut saivat joulukuussa pysyvän osoitteen www.ateistit.fi. Yhdistyksellä oli puhelinluettelossa yhteystiedot (Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry; Vapaa-ajattelijain juhlapuhujapalvelu; Vapaa-ajattelijat, ks. Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry).

EU-elintarvikejakelu

Yhdistys osallistui jakelun molempiin vaiheisiin. Uutislehti 100 ja Kallio-lehti julkaisivat uutisia tai haastatteluja yhdistyksen jakelusta. Jakelupisteenä toimi Elämäntapaliitto ry:n ylläpitämä Elokolo Toinen linja 31:ssä. Elintarvikkeet varastoitiin yhdistyksen omaan Asunto Oy Hämeentie 16:lta vuokrattuun varastoon. Avunsaajia perheenjäsenet mukaanlukien oli noin 650.

Mielenosoitukset

Yhdistyksen jäseniä osallistui Vapaa-ajattelijain liiton 22.9. järjestämään mielenosoitukseen eduskunnan lisärakennuksen avajaisjuhlan yhteydessä.

Pyrkimys vaikuttaa uskonnonvapauslainsäädäntöön ja sen käytäntöihin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouni Luukkainen julkaisi sanomalehdissä viisi mielipidekirjoitusta ja Vapaa Ajattelija -lehdessä kolme artikkelia. Hän kanteli oikeuskanslerille seuraavista asioista:

  1. Syntyneen lapsen huoltajien tulisi saada virallisesti sopia lapsen jäämisestä tyhjään uskonnolliseen asemaan vailla uskonnollisten yhdyskuntien jäsenyyksiä, jolloin toissijainen äidin päätösvalta toiseen suuntaan väistyisi.
  2. Väestörekisterikeskuksen lomakkeiden tulisi tukea huoltajien oikeutta päättää ilmoittaa lapsi eronneeksi uskonnollisesta yhdyskunnasta riippumatta siitä, mikä heidän oma uskonnollinen asemansa on.
  3. Kirkkojärjestystä tulisi korjata ottamaan huomioon hautaustoimilain ensisijalla pitämä vainajan katsomuksen ja toivomusten kunnioittaminen.
Hän toimitti kirjoituksiaan opetusministeriön asettamalle hautaustoimilain seurantatyöryhmälle. Tärkeimpänä asiana Luukkaisella oli seurata eduskunnan joulukuussa 2003 hyväksymää lausumaa, joka vaati hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin uskonnonvapauslain huonontamiseksi niin, että huoltajat saisivat muuttaa lapsen uskonnollisen aseman vain samaksi kuin on yhdellä huoltajista; takana tällä on estää lapsen kirkosta eroaminen. Hän toimitti tästä asiasta Vapaa Ajattelija -lehdessä esittämänsä laajan kannanoton opetusministeriöön. Hän myös havaitsi ja tiedotti opetusministeriöön, että lausuman mukainen laki olisi helposti kierrettävissä, eikä sitä siksikään pitäisi toteuttaa. Onneksi opetusministeriö ei ollut viemässä lausumaa eteenpäin.

Uskonnottomat hautausmaat

Puheenjohtaja vastasi Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen kyselyyn sen selvittäessä Espoon hautausmaatarvetta. Uskonnottomat tarvitsevat oman/omat hautausmaansa pääkaupunkiseudulle; hautaustoimilain vaatimat kirkon ylläpitämät tunnustuksettomat hauta-alueet eivät meille käy. Espoosta uskonnottomia hautausmaita kyllä saisi, jos vain pystyisi hankinnan järjestämään. Erityisesti Säterinniityn asemakaavaehdotukseen sisältyy varaus vajaan puolen hehtaarin uskonnottomalle uurna- ja tuhkahautausmaalle. Kiio ja Luukkainen tutustuivat tähän hienoon alueeseen ja erääseen toiseenkin. Hakkarainen, Luukkainen ja Sundström kävivät katsomassa Vantaalla aluetta, joka myös kävisi hautausmaaksi.

Kesäpäivät

Yhdistyksen ensimmäiset kesäpäivät järjestettiin 10.-11.7. Ähtärissä Mikko Kiion organisoimina. Osanottajien osoittamilla talkootaidoilla hoituisi kyllä hautausmaahankekin!

Luottamustehtävät Vapaa-ajattelijain liitossa

Jari Hakkarainen ja Unto Söderman toimivat liittoneuvoston varajäseninä.

Juhlapuhujien tuki

Yhdistys tukee mahdollisuuksiensa mukaan kulukorvausten muodossa Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n jäseniä, erityisesti aloittelevia puhujia (33,64 euroa/puhe ja enintään 336,40 euroa/kalenterivuosi/henkilö).

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut olivat A-jäseniltä 15 euroa ja K-jäseniltä 22 euroa.

Talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli tasapainoinen. Tuloslaskelma on 37,53 euroa alijäämäinen. Tase 31.12.2004 on 747,81 euroa. Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksujen ohella lahjoituksiin.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?