PÄÄKAUPUNKISEUDUN ATEISTIT RY TIEDOTTAA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 (12.1.2019)

(Hyväksytty vuoden 2018 sääntömääräisessä kevätkokouksessa 8.1.2019)

Hallinto ja kokoukset

Jouni Luukkainen oli yhdistyksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja, Kimmo Sundström varapuheenjohtaja 28.12. alkaen ja Jari Hakkarainen sihteeri. Kalevi Korppi ja Hannu Töyri olivat toiminnantarkastajat sekä Juhani Heino varatoiminnantarkastaja. Kimmo Sundström oli jäsenrekisterinhoitaja ja juhlapuhujayhdyshenkilö. 

Yhdistyksen kokouksia pidettiin kolme (vuoden 2016 syyskokous 19.1., kevätkokous 4.5., syyskokous 28.12.) ja hallituksen kokouksia kahdeksan (9.1., 19.1., sähköpostikokoukset 19./25.4., 17./19.5., 14./15.6. ja 28./29.6, 13.12., 28.12.). Jäsenkirjeitä lähetettiin viisi (9.1., 23.1., 25.4., 13.12., 31.12.). 

Jäsenistö

Vuoden lopussa A- eli aktiivijäseniä oli 4 (5) ja K- eli kannattajajäseniä 10 (15) eli yhteensä 14 (20); suluissa vuotta aiemmat luvut. 

Kotisivu ja puhelinluettelotiedot

Yhdistyksen kotisivua www.ateistit.fi hoiti FM Janne Vainio. Sivuston luomisen suurta aktiivisuutta kuvannee se, että Mitä uutta? -osastossa on 103 päiväystä vuodelta 2017. Sivut ovat tunnettuja Vapaa-ajattelijain liittoa koskevista kriittisistä kannoistaan, uutisistaan ja artikkeleistaan. 

Yhdistyksellä on oma sähköpostiosoitteensa ateistit@ateistit.fi. 

Yhdistyksellä oli Helsingin seudun vuoden 2016 eli viimeiseksi jääneessä puhelinluettelossa ja sitä seuraavassa sähköisessä palvelussa seuraavat yhteystiedot: Pääkaupunkiseudun ateistit ry (Kimmo Sundströmin puhelinnumero, yhdistyksen posti-, sähköposti- ja verkko-osoitteet). Numeroksi vaihtui 8.12. puheenjohtajan puhelinnumero.

Julkaisutoimintaa

Luukkaisella oli kuusi painettua mielipidekirjoitusta ja Sundströmillä yksi. Luukkaisella oli 28 (+13) kirjoitusta, Sundströmillä 60 kirjoitusta, yhdistykseen kuulumattomalla Raimo Toivosella neljä kirjoitusta (joista yksi laulun sanoitus) ja samoin yhdistykseen kuulumattomalla Janne Vainiolla yksi kirjoitus yhdistyksen kotisivujen osastossa Uutiset ja artikkelit. Luukkainen ja Sundström kirjoittivat kommentteja sanomalehtien verkkosivuille.

Puheenjohtaja Jouni Luukkaisen pyrkimykset vaikuttaa uskonnonvapauslainsäädäntöön ja sen käytäntöihin päättäjissä ja viranomaisissa

a) Yhdistyksen lakiesitys. Luukkainen teki 7.4. yhdistyksen nimissä opetus- ja kulttuuriministeriölle 40-sivuisen esityksen oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksesta säätävän perusopetuslain 46 §:n muuttamisesta pykälän yksikäsitteisen sovellettavuuden, yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden tähden (ja täydensi esitystä 16.4., 24.4. sekä 18.8. yhteensä 15 sivulla). Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen rakenne oli tarpeen uusia maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden suuren perusopetuksen tarpeen tähden, ja sitä varten pykälä tulee uudistetussa muodossa voimaan 1.1.2018. Pykälän ensimmäisessä virkkeessä on lueteltu ne muut perusopetuslain säännökset, joita sovelletaan oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetukseen. Mutta tämä luettelo on edelleen alkuperäisessä, lähes 20 vuotta vanhassa asussaan lukuunottamatta niitä muutoksia, jotka oli välttämättä tehtävä pykälää nyt muutoin muutettaessa. Kuitenkin perusopetuslakiin on vuosien varrella tehty lukuisia muutoksia ja lisäyksiä ilman, että sovellettavien säännösten luetteloa olisi vastaavasti päivitetty, jolloin on tietysti epäselvää, mitä säännöksiä kaikenkaikkiaan on sovellettava. Esityksemme ehdotti yksityiskohtaisesti perustellen, miten luettelo tulisi saattaa ajan tasalle ja siis yksikäsitteisesti sovellettavaksi. Tämä uudistus olisi täten vain tekninen. 

Mutta esityksemme pyrkii myös sisällölliseen uudistukseen. Esitimme, että alaikäinen oppivelvollisuusiän ylittänyt perusopetuksen opiskelija käyttää itse puhe- ja päätösvaltaa opinnoistaan huoltajan sijasta toisin kuin nykyään ja toisin kuin on laita oppivelvollisten perusopetuksessa. Sama itsenäinen päätösvalta on jo opiskelijoilla lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa, vaikka niissä opiskelijat yleensä aloittavat opiskelunsa vuotta nuorempina. Tämän esityksemme yhdenvertaisuustavoitteen perustelu vaati kaikkia kolmea koulutusmuotoa koskevan lainsäädännön ja niille esitettyjen perusteluiden läpikäynnin. 

Erityisesti esityksemme tähtää siihen, että alaikäinen opiskelija saisi äskeisen nojalla uskonnollisen asemansa puitteissa itse valita katsomusaineensa (siis yhden pakollisen kurssin uskontoa/elämänkatsomustietoa). Sitenhän on lukiossa. 

Myös esityksemme sisällölliset tavoitteet ovat toteutettavissa 46 §:n ensimmäisessä virkkeessä. 

Opettaja 12/(16.6.)2017 julkaisi Luukkaisen asiaa valaisevan mielipidekirjoituksen ”Pykälää aikuisten perusopetuksesta muutettava”. 

Vastauksessaan 14.7. ministeriö torjui yhdistyksemme esityksen. 

Esitystämme oli joka tapauksessa täydennettävä vielä 18.8. sen varmistamiseksi, että uusi laki ammatillisesta koulutuksesta (voimaan 1.1.2018) ei siihen vaikuttanut ainakaan oleellisella tavalla. 

Vaarana toki on, että esityksemme johtaakin katastrofiin eli että esitykseemme sittenkin tartutaan mutta niin, että toteutetaan pakollinen yhteinen katsomusopetus, joka tietenkin silloin olisi uskontoista. Siis niin, että ministeriö Opetushallituksen säestämänä haluaisi pakottaa kaikki opiskelijat perehtymään ennenkaikkea ev.-lut. kirkkoon ja sen uskontoon sekä näin totuttautumaan valtakirkon hegemoniaan, vaikka nykyisellään islam ja ET ovat aikuislukioiden antamassa perusopetuksessa katsomusaineiden päävalinnat. 

Luukkainen yritti edistää lakiesitystämme asiaan liittyvin kanteluin eduskunnan oikeusasiamiehelle niin, että ministeriö joutuisi tarttumaan ainakin teknisin perustein 46 §:ään, ja onnistuikin siinä. Ks. alla kohta b1).

b) Kantelut

b1) Kantelut eduskunnan oikeusasiamiehelle aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Luukkainen kanteli 7.4. eduskunnan oikeusasiamiehelle Opetushallitukseen kohdistuen aikuisten (oikeastaan oppivelvollisuusiän ylittäneiden) perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta koskevan perusopetuslain 46 §:n ensimmäisen virkkeen perusopetuslain sovellettavien säännösten luettelon päivittämättömyys oli johtanut Luukkaisen huomaamiin ongelmiin sekä Opetushallituksen 4.5.2015 antamassa, 1.8.2016 käyttöön otetussa perusteasiakirjassa että Opetushallituksen 6.2. julkaisemassa uuden perusteasiakirjan luonnoksessa. Ongelmien selvittämiseksi luettelo olisi paras päivittää, ja sitä varten lakiesityksemme (ks. yllä) oli kantelun liitteenä. 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan puolesta Luukkaiselle ilmoitettiin 20.4. (EOAK/2579/2017), että siellä ei ollut aihetta ryhtyä kantelua sen enempää tutkimaan. 

Tyytymättömänä saamaansa vastaukseen mutta oppia ottaneena Luukkainen kanteli sitten uudestaan 24.4. pelkästään voimassa olevasta perusteasiakirjasta ja sitten hätäisesti 4.5. kolmannen kerran saatuaan tietoonsa Opetushallituksen 25.2.2016 antaman, 1.8.2016 käyttöön otetun korjauksen perusteasiakirjaan. Luukkainen kanteli neljännen kerran 16.6. ja nyt kelvollisesti Opetushallituksen 12.6. määräämästä, 1.1.2018 käyttöön otettavasta perusteasiakirjasta. 

Näihin kolmeen kanteluun annettiin 19.6. vastaus (EOAK/2829/2017), että asiaa ei ryhdytty tutkimaan, koska se oli vireillä toisessa viranomaisessa, nimittäin lakiesityksenämme opetus- ja kulttuuriministeriössä sieltä 19.6. saadun tiedon mukaan. Tämä vastaus lähetettiin myös ministeriöön. 

Luukkainen kanteli 21.6. eduskunnan oikeusasiamiehelle opetusneuvos Annika Bussmanin (opetus- ja kulttuuriministeriö) ja opetusneuvos Teijo Koljosen (Opetushallitus) Opetushallituksen koulutustilaisuudessa 15.5. yhdessä esittämästä perusopetuslain 46 §:n tulkinnasta, joka vaikeni sovellettavien säännösten luettelon päivittämättömyydestä. Mutta Luukkainen peruutti tämän kantelunsa ainakin toistaiseksi saman tien 21.6. saatuaan juuri tietoonsa, että yhdistyksen lakiesitys oli lupaavan tuntuisesti ministeriössä käsiteltävänä. 

Mutta vastauksessaan 14.7. ministeriö torjui esityksemme yhdistystämme tyydyttämättömin perustein. 

Tämän vuoksi ja saatuaan 18.8. valmiiksi lakiesityksemme 13-sivuisen täydennyksen Luukkainen virkisti 18.8. molemmat kantelunsa eli 16.6. ja 21.6. tekemänsä. Luukkaisen kantelut ja niiden väliaikaiset peruutukset olivat 40-sivuinen urakka. 

Näihin kahteen virkistettyyn kanteluun annettiin 25.9. vastaus (EOAK/5074/2017), jossa kantelut hylättiin ministeriön vastausta ja opetusneuvoksia koskevilta osiltaan (Luukkainen oli moittinut ministeriön vastausta mutta pitänyt kuitenkin mahdottomana siitä kannella) ja jossa kantelu Opetushallituksen 12.6. antaman määräyksen osalta siirrettiin 25.9. opetus- ja kulttuuriministeriön käsiteltäväksi. Ministeriön oli ilmoitettava päätöksestään tai muista toimenpiteistään asiassa oikeusasiamiehen kansliaan 29.12. mennessä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 14.12. (päiväyksellä 13.12.) vastauksen eduskunnan oikeusasiamiehelle. Ministeriö toisti yhdistyksemme lakiesityksestä 14.7. antamastaan vastauksesta, että lausuntokierroksella hallituksen esityksestä oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksesta säätävän perusopetuslain 46 §:n muuttamisesta (1.1.2018 alkaen) kantelijan esittämiä tulkintaongelmia ei noussut esille. Lisäksi ministeriö esitti arvelun, että 46 §:n tulkinta ja käytänteet ovat oppilaitoksissa ilmeisesti muotoutuneet siten tarkoituksenmukaisiksi, ettei käytännössä kantelussa viitattuja ongelmia ole havaittu. Mutta Luukkainen kanteluissaan nimenomaan osoitti ongelmia, joita 46 §:n päivittämättömyyden tähden Opetushallituksella oli ollut sen laatiessa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (sekä silloisia että erityisesti myös 1.1.2018 käyttöön otettavia). 

Onneksi ministeriö itse käytännössä myönsi 46 §:n päivittämättömyyden aiheuttamat tulkintaongelmat, sillä se kertoi tarkistavansa vuoden 2018 alussa voimaan tulevan 46 §:n säännöksen lakiviittaukset [eli siis 46 §:n ensimmäisen virkkeen luettelon niistä muista perusopetuslain säännöksistä, joita sovelletaan oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetukseen; muihin lakeihin ei 46 § viittaa]. Vastaus päättyy seuraavasti: Tarpeenmukaiset säännösmuutosesitykset on tarkoitus antaa vuoden 2018 aikana ja opetussuunnitelman perusteita päivitetään säännösmuutosten mukaisesti.

Luukkaisen tekemiin kanteluihin ei Opetushallitukselta pyydetty selvitystä. Siksi oli erityisen ilahduttavaa se, että Opetushallituksen 12.1.2018 antama Ohje perusopetuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon sekä esiopetuksen katsomuskasvatuksen järjestämisestä sekä uskonnollisista tilaisuuksista esi- ja perusopetuksessa sisältää johdannossaan seuraavan: ”Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksessa huoltajan sijasta valinnoista päättää eräin jäljempänä mainituin poikkeuksin kuitenkin opiskelija itse.” Ainoa poikkeus on seuraava, voimassa oleva, valtionkirkkoja suosiva säännös, johon esityksemme ei puuttunut: ”Oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestettävässä perusopetuksessa opiskelijalle, joka on täyttänyt 18 vuotta, opetetaan hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa.” Kyseiset valinnat koskevat uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta, oppilaitoksen juhlista poistumista uskonnollisten osien ajaksi tai niistä kokonaan pois jäämistä sekä uskonnollisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin osallistumista tai osallistumattomuutta ja samalla mahdollisiin vaihtoehtoisiin tilaisuuksiin osallistumista. Näin ollen tämä ohje on täysin yhdistyksemme esityksen mukainen. Lakiesityksemme neljäs (kaksisivuinen) täydennys 19.1.2018 esitti toivomuksen, että 46 § muutetaan niin, että ohjetta ei sitten tarvitse muuttaa. 

Itse asiassa jo tätä uutta Opetushallituksen ohjetta edeltävissä Opetushallituksen perusopetusta koskevissa ohjeissa vuosina 2014 ja 2016 oli tämä sama Opetushallituksen omavaltainen huomautus: ”Muille kuin oppivelvollisille järjestettävässä opetuksessa, huoltajan sijasta valinnoista päättää eräin jäljempänä mainituin poikkeuksin kuitenkin oppilas itse.” Tämän huomaaminen johti lakiesityksemme viidenteen (kaksisivuiseen) täydennykseen 24.1.2018. 

b2) Kantelut oikeuskanslerille ministerien tuomarinvaloista. Tuomarinvala ja tuomarinvalan kaava poistuivat laeista 1.1.2017. Yhdistyksen tavoitteena on, että myös virkavala poistetaan laeista (valtion virkamieslaista). Yhdistyksellä on tässä vipuna ministerien valat ja vakuutukset, sillä vielä voimassa olevan virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen mukaan valtioneuvoston jäsenen on vannottava virkavala ja tuomarinvala tai annettava virkavakuutus ja tuomarinvakuutus valtioneuvoston yleisistunnossa ennen tehtävään ryhtymistään. 

Luukkainen oli kirjelmöinyt (kannellut) oikeuskanslerille 24.11.2016, että oikeuskanslerin tulisi valvoa asetuksen tiukkaa tulkintaa niin, että kun ministeri ei enää voi vannoa tuomarinvalaa niin ei sitten virkavalaakaan, mutta oikeuskansleri Jaakko Jonkka oli ollut vastauksessaan 1.12.2016 (OKV/1694/1/2016) toista mieltä: kun laki edelleen tunsi virkavalan, sen sai vannoa. Säädöshierarkiassa laki onkin asetuksen edellä. 

Mutta sitten yllättäen 5.5. uudet ministerit Antti Häkkänen, Jari Leppä ja Sampo Terho vannoivat sekä virka- että tuomarinvalan. Luukkainen kanteli 7.5. tuomarinvalan vannomisesta oikeuskanslerille (ja täydensi kanteluita 8.5. ja 10.5.). Tästä huolimatta myös uusi ministeri Annika Saarikko vannoi kaksi valaa 10.7., mistä taas Luukkainen kanteli 11.7. oikeuskanslerille. 

Apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakosen päätöksen 11.7. (OKV/1107/1/2017) mukaan ministerien tuomarinvalan vannominen ei ole sisältänyt sellaista lainvastaista menettelyä, johon olisi syytä puuttua laillisuusvalvonnassa jälkikäteen, mutta nykyisten asiaa koskevien säännösten voimassa ollessa olisi kuitenkin oikeudellisesti paremmin perusteltua muuttaa menettelyä niin, että jatkossa uudet ministerit antaisivat tuomioistuinlain mukaisen tuomarinvakuutuksen. Apulaisoikeuskansleri esitti, että valtioneuvoston kanslia selvittäisi yhteistyössä oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa, miten valtioneuvoston jäseniä koskevia säännöksiä tulisi muuttaa tuomarinvakuutusta koskevien säännösten voimaantulon johdosta. Hän lähetti päätöksensä tiedoksi valtioneuvoston kanslialle, oikeusministeriölle ja valtiovarainministeriölle sekä pyysi valtioneuvoston kansliaa ilmoittamaan viimeistään 30.11., mihin toimenpiteisiin hänen esityksensä johdosta on ryhdytty. 

Hakonen oli 15.5. pyytänyt Luukkaisen ensimmäisen kantelun johdosta asiasta valtioneuvoston kanslian selvityksen ja lausunnon. Valtioneuvoston kanslian lausunnossa 12.6. (VNK/876/03/2017) sanottiin, että olisi varsin erikoista, jos ministeri vannoisi tilaisuudessa virkavalan ja antaisi sen perään tuomarinvakuutuksen. Samaa oli Luukkainen kanteluissaan korostanut mutta esittänyt, että juuri siksi ministerien pitäisi lakien puitteissa pysyäkseen antaa sekä virkavakuutus että tuomarinvakuutus, jolloin ministerien vakaumuksen arvuuttelusta pääsemiseksi virkavala olisi poistettava kaikilta. 

Hakosen päätös lainasi yllä lihavoidut vastaista varten ratkaisevat sanat. Helsingin Sanomat uutisoi asiasta 25.7. verkossa ja hiukan suppeammin 26.7. painettuna mutta ohitti nämä sanat, jotka taas toi esiin Luukkainen kirjoituksessaan ”Kaikista ministerien valoista luovuttava” 2.8. samassa lehdessä. 

Valtioneuvoston kanslia ilmoitti 21.11. apulaisoikeuskanslerille, että se on ryhtynyt valmistelemaan säädösmuutosta, jolla korvataan valtioneuvoston jäsenten asetukseen perustuva velvollisuus vannoa virka- ja tuomarinvala tai antaa vastaavat vakuutukset. 

Valtioneuvoston hankerekisteriin ilmestyi 13.12. valtioneuvoston kanslian säädösvalmisteluhanke VNK016:00/2017 ”Valtioneuvostolain muuttaminen; valat ja vakuutukset” asettamispäivänään 1.9.2017. Hankkeen tavoitteet ja tulokset on ilmoitettu seuraavasti: ”Lainmuutoksella korvataan valtioneuvoston jäsenten asetukseen perustuva velvollisuus vannoa virka- ja tuomarinvala tai antaa vastaavat vakuutukset.” 

Pääministeri [Juha] Sipilän hallituksen lainsäädäntösuunnitelma kevätistuntokaudelle 2018 julkaistiin to 1.2.2018. Sen mukaan hallituksen esitys kyseiseksi laiksi esiteltäisiin arviolta (9.4. alkavalla) viikolla 15 vastuuministerinä pääministeri Sipilä. 

Yhdistyksemme pyrkii tarvittaessa vaikuttamaan siihen, millainen tästä säädösmuutoksesta tulee. Erityisesti yrittäisimme torjua mahdollisen uuden erityisen valtioneuvoston jäsenen valan ja vastaavan vakuutuksen. Sellainen ministerinvala tulisi kaiketi säätää myös keskusviraston pääjohtajan (tai sellaiseksi tulkittavan) ja (Ahvenanmaan) maaherran vannottavaksi, ja sehän olisi naurettavaa, kuten Luukkainen mielipidekirjoituksessaan totesi. Tämä vastaväite ei ehkä kuitenkaan riittäisi niille, jotka mahdollisesti haluaisivat väenvängällä säilyttää ministerille uskonnollisen valan. 

c) Yhdistyksen kannanotot. c1) Luukkainen vastasi 20.2. yhdistyksen puheenjohtajana Opetushallituksen verkkokyselyyn sen 6.2. julkistamasta 1.1.2018 käyttöön otettavien aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. Tämä osaltaan johti yhdistyksemme lakiesitykseen ja sitä tukeviin Luukkaisen kanteluihin.

c2) Luukkainen vastasi 24.11. ja 27.11. yhdistyksen puheenjohtajana opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeen Uusi lukio verkkokyselyyn aiheesta ”Millaista osaamista lukion tulee tulevaisuudessa tarjota?”. Hänen vastaustensa ydin oli sama kuin hänen vastauksessaan syksyllä 2015 Opetushallituksen verkkokyselyssä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistamisesta: ”Asetan ihmiselle tulevaisuuden taidoksi maallisuusperiaatteen ajamisen ja jo nyt sen mukaisesti elämisen.” Erityisesti näissä vastauksissa torjuttiin uskontotieto.

c3) Luukkainen kommentoi 2.–19.12. yhdeksän eri kertaa ja laajastikin Opetushallituksen verkkosivuilla osastossa Osaamisen asialla – Opetushallituksen blogi 1.12. ollutta Matti Lahtisen (oikeudellisista asioista vastaava johtaja) blogikirjoitusta ”Saako päiväkodissa puhua Jeesuksesta?”. Opetushallituksen 18.10.2016 antamien, 1.8. käyttöön otettujen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukainen uusi yhteinen katsomuskasvatus loukkaa ateistien uskonnonvapautta, kuten Luukkainen yhdistyksen sivuilla 31.12.2016 vahvisti (”Pelko säilyy.”) ja kuten katsomuskasvatuksen käytännöstä tihkuvat tiedot osoittavat. Lahtisen blogin mukaan Opetushallituksessa oli valmisteilla (vuodenvaihteeseen mennessä) katsomuskasvatusta koskevat ohjeet varhaiskasvatuksen järjestäjille. Ohje annettiin 12.1.2018. Luukkaisen kommenteilla ei ollut vaikutusta ohjeeseen, vaikka ainakin ajan puolesta niitä olisi voitu ottaa varteen.

d) Toiminta uskontotietoa ja katsomusaineiden yhteisopetusta vastaan. Kaikenlainen kaikille pakollinen yhteinen katsomuskasvatus tai -opetus niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa kuin lukiossa on jo tai olisi vastaisuudessa uskontoista ja siis uskonnonopetusta. Samasta on kysymys uskonnon eri oppimäärien ja elämänkatsomustiedon yhteisopetuksessa missä laajuudessa tahansa. Kaikki sellainen uskonnonopetus uskontotietona loukkaisi ja loukkaa ateistien (sekä monesti myös vähemmistöuskontoihin kuuluvien) perus- ja ihmisoikeuksia. Yhdistyksemme vastustaa ehdottomasti tällaista uskontotieto-oppiainetta. Unohtaa ei sovi myöskään yhteisiä sotilaspappien oppitunteja puolustusvoimissa. 

Yhdistyksen toiminta asiassa jäi kuitenkin vähiin. Perusopetusta ja lukiokoulutusta koskien Luukkaisella oli mielipidekirjoitukset ”Ei yhteisiä uskontotunteja” Lapin Kansassa 28.9. lehden pääkirjoitusta vastaan ja ”Uskonnonopetus ei pakollinen” Aamulehdessä 29.10. lehden kolumnia vastaan. Varhaiskasvatuksen uuden yhteisen katsomuskasvatuksen ongelmista uskonnottomille ja koko ajatuksen mahdottomuudesta Luukkainen kirjoitti otsikolla ”Uskonnottomien perheiden lapset huomioitava” 15.12. Lapin Kansassa ja siis myös suoraan viranomaisille yllä c3)-kohdassa kuvatulla tavalla. 

Luukkainen tarkasteli yhdistyksen verkkosivulla kahdessa laajassa artikkelissa 13.10. toisaalta ortodoksivanhemman kantelua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Kirkkonummen ruotsinkielisessä perusopetuksessa syksystä 2016 lähtien toteutetusta katsomusaineiden yhteisopetuksesta ja toisaalta tämän opetuksen sisältöä. Päätös kanteluun 21.8. (LSSAVI/4538/06.06.01/2016) oli osin voitollinen ja asian käsittely hyvinkin yksityiskohtainen. Koko kelvottoman opetuksen selostus oppituntien tasolla jäi silti Luukkaisen omien mielleyhtymien varaan. 

Uskontotiedosta pitäisi huoltajan kieltäytyä, vaikka se saattaisi uhrauksia vaatiakin. Yhtymäkohtia muihin elämän tilanteisiin voisi etsiä. Niinpä Luukkainen muisteli kirjoituksessaan ”Työhönpaluuraha takaisin” 14.10. Lapin Kansassa, kuinka hän oli luopunut vastikeetta lomarahasta, kun sitä 1990-luvun lama-aikana kerran oli vaadittu, ja miten hän silloin oli seuraajia tavoitellen asiasta kertonut. Hän myös tunnusti 27.10. laatimassaan artikkelissa ”Savuttomuus ja tunnustuksettomuus” yhdistyksen verkkosivulla, kuinka hän oli aikoinaan tehnyt päätöksen olla enää menemättä Olympiastadionille siihen asti, kunnes sen katsomot olisivat savuttomat; hän yhdisti jutussaan tämän huoltajan harkintaan kieltää lapsensa osallistaminen uskontoiseen kasvatukseen. 

Kimmo Sundströmin kirjoitussarja vaihtoehtoisista hautausmaista

Kimmo Sundström jatkoi yhdistyksen kotisivun Uutiset ja artikkelit -osastossa vaihtoehtoisia hautausmaita koskevaa artikkelisarjaansa. Seuraava on hänen laatimansa tämän sarjan esittely, joka on päivitetty vuoden 2017 osalta.

i) Tutkimuskohde. Hautausmaakirjoitukset pohjautuvat kirjoittajan selvitykseen Vaihtoehtoiset hautausmaat Suomessa (2007). Tässä vaihtoehtoisilla hautausmailla tarkoitetaan kaikkia muita kuin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon hautausmaita. Toistaiseksi kirjoituksissa on käsitelty vasta osaa tutkimuskohteesta, yksityisiä hautausmaita ja neljää laitoshautausmaata. Näiden omistajina ja ylläpitäjinä toimivat ainakin valtio, kunnat, osakaskunnat, aatteelliset yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat, uskonnollisten yhdyskuntien seurakunnat, säätiöt, osakeyhtiöt ja yksityishenkilöt. 

Kirjoituksissa kerrotaan hautausmaiden sijainnista, syntysyistä ja -ajasta, kiinteistötiedoista, rakennuksista ja varustuksista, toiminnan laajuudesta, sen organisoinnista ja rahoituksesta, ylläpitäjästä ja toimivista yksityishenkilöistä, haudoista ja hautamuistomerkeistä sekä muustakin aiheeseen liittyvästä.

ii) Lähteet. Lähteinä käytetään opetusministeriön ja lääninhallitusten arkistoja (Kansallisarkisto, maakunta-arkistot), ylläpitäjien omia arkistoja, Maanmittauslaitoksen ja kaupunkien karttoja, kiinteistötietojärjestelmän (kiinteistö-, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri) tietoja, kirjallisuutta, lehtiartikkeleita, haastatteluja ja muita lähteitä. Kohteissa käydään paikan päällä maasto- ynnä muiden tietojen sekä ajantasaisten valokuvien hankkimiseksi. 

iii) Matkat. Tähän mennessä tutkimuskohteita on ollut koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Matkat — tuhansia kilometrejä — on tehty lentokoneella, junalla, linja-, henkilö-, paketti- ja kuorma-autolla, taksilla, saaristolaivalla, raitiovaunulla, peukalokyydillä sekä kävelemällä. 

iv) Sarja. Yksityisiä hautausmaita ei ole tässä laajuudessa järjestelmällisesti aikaisemmin tutkittu. Ei opetus- ja kulttuuriministeriöllä, ei aluehallintovirastoilla, ei Maanmittauslaitoksella eikä kenelläkään muullakaan ole tietoa, kuinka paljon yksityisiä hautausmaita on, missä ne sijaitsevat ja kenen omistamia tai ylläpitämiä ne ovat. 

Sarjassa on julkaistu toistaiseksi vuonna 2007 yksi kirjoitus, vuonna 2012 17 kirjoitusta, vuonna 2013 21 kirjoitusta, vuonna 2014 11 kirjoitusta, vuonna 2015 15 kirjoitusta, vuonna 2016 16 kirjoitusta ja vuonna 2017 kymmenen kirjoitusta eli yhteensä 91 kirjoitusta (kuusi niistä kertoo toteutumatta jääneestä hautausmaasta). Kaikki ateistien ja vapaa-ajattelijain hautausmaat on käsitelty. Sarja jatkuu vuonna 2018.

v) Vuosina 2007 ja 2012–2017 ilmestyneet hautausmaakirjoitukset. Kirjoitukset julkaisujärjestyksessä: 

Ateistien hautausmaa Lepomäki Siikaisissa (31.1.2007) 
Marttakummun hautausmaa Kittilässä (5.9.2012) 
Väinölän hautausmaa Siikajoella (25.9.2012) 
Piehingin hautausmaa Raahessa (26.9.2012) 
Rahjan hautausmaa Kalajoella (27.9.2012) 
Kauhajoen Rauhanmaa (3.10.2012) 
Poronkankaan hautausmaa Jurvassa (4.10.2012) 
Kurikan Vapaaseurakunnan ja Kurikan Helluntaiseurakunnan hautausmaa Kurikassa (5.10.2012) 
Laihian vapaahautausmaa (15.10.2012) 
Isonkyrön vapaahautausmaa (16.10.2012) 
Ristinummen hautausmaa Marttilassa (29.10.2012) 
Varmon hautausmaa Kesälahdella (27.11.2012) 
Vallan nummen hautausmaa Humppilassa (30.11.2012) 
Karinaisten Rauhamaa (2.12.2012) 
Merikarvian Rauhanmaa (4.12.2012) 
Merikarvian Lepomaa (5.12.2012) 
Jämsän helluntaiseurakunnan hautausmaa Jämsässä (18.12.2012) 
Kuusankosken Lepola (27.12.2012) 
Forssan Rauhanmaa (11.5.2013) 
Karkkilan Lepola (17.5.2013) 
Kotkan Vapaa-ajattelijain hautausmaa (24.5.2013) 
Kullervon aluehautausmaa Vaasassa (4.6.2013) 
Santalan hautausmaa Hangossa (7.6.2013) 
Käpylän hautausmaa Suonenjoella (11.6.2013) 
Joensuun Rauhanmaa (20.6.2013) 
Kajaanin Tuonenviita (27.6.2013) 
Vapaitten kristittyjen hautausmaa Lapualla (4.7.2013) 
Seinäjoen vapaaseurakunnan ja Seinäjoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Seinäjoella (10.7.2013) 
Lavian ja Suodenniemen Helluntailähetyksen hautausmaa Laviassa (24.7.2013) 
Lauttakankaan hautausmaa Jämijärvellä (1.8.2013) 
Villalan metodistihautausmaa Lappeenrannassa (9.8.2013) 
Keltnummen hautausmaa Eurassa (5.9.2013) 
Kihniön Vapaaseurakunnan hautausmaa Kihniössä (11.9.2013) 
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Kuopiossa (27.9.2013) 
Ilmajoen Helluntaiseurakunnan hautausmaa Ilmajoella (7.10.2013) 
Honkajoen Rauhanmaa (25.10.2013) 
Vapaa-ajattelijain hautausmaa Jyväskylässä (3.11.2013) 
Karttulan Vapaaseurakunnan hautausmaa Tervossa (19.11.2013) 
Islamilainen hautausmaa Jyväskylässä (12.12.2013) 
Katolinen hautausmaa Turussa (31.5.2014) 
Kauhavan Lepomaa (3.6.2014) 
Teuvan Rauhanmaa (13.6.2014) 
Polvijärven vapaahautausmaa (20.6.2014) 
Helluntaiseurakunnan hautausmaa Pyhäjärvellä (13.7.2014) 
Juutalainen hautausmaa Haminassa (28.7.2014) 
Peltokankaan hautausmaa Paltamossa (8.8.2014) 
Kotivaaran hautausmaa Kolarissa (15.8.2014) 
Luopioisten Lepomaa (18.9.2014) 
Juuan Lepola (7.10.2014) 
Ristikankaan hautausmaa Kemissä (12.12.2014) 
Halikon sairaalan hautausmaa Salossa (6.5.2015) 
Forsbyn hautausmaa Pedersöressä (7.7.2015) 
Pedersören Ebenhaeser (12.7.2015) 
Kuorsalon hautausmaa Haminassa (20.7.2015) 
Närpiön Solbacken (31.7.2015) 
Oxkangarin hautausmaa Vöyrissä (14.8.2015) 
Vassorin hautausmaa Mustasaaressa (22.8.2015) 
Moikipään hautausmaa Korsnäsissä (27.8.2015) 
Yttermarkin hautausmaa Närpiössä (3.9.2015) 
Uudenkaarlepyyn Aftonfrid (6.9.2015) 
Maalahden Aftonro (18.9.2015) 
Uudenkaarlepyyn Vilan (21.9.2015) 
Sundomin hautausmaa Vaasassa (1.10.2015) 
Närpiön Aftonvila (3.10.2015) 
Korsnäsin kirkonkylän hautausmaa (15.11.2015) 
Suomen Islam-seurakunnan Helsingin Tataarihautausmaa (16.5.2016) 
Helsingin juutalaisen seurakunnan Vanha juutalainen hautausmaa (17.5.2016) 
Helsingin juutalaisen seurakunnan Uusi juutalainen hautausmaa (30.5.2016) 
Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunnan hautausmaa Helsingissä (5.6.2016) 
Taivallahden sotilashautausmaa Helsingissä (8.6.2016) 
Gravgårdsföreningen Fridin hautausmaa Vöyrissä (14.6.2016) 
Kaunissaaren hautausmaa Pyhtäällä (28.6.2016) 
Köklot Gravplatsföreningin hautausmaahanke Koivulahdessa (6.7.2016) 
Högsåran hautausmaa Kemiönsaaressa (6.7.2016) 
Kalle Sipilän hautausmaahanke Pohjois-Pirkkalassa (29.7.2016) 
Siltasalmen hautausmaa Saarijärvellä (22.8.2016) 
Pitkäniemen sairaalan hautausmaa Nokialla (31.8.2016) 
Asarias Makkosen hautausmaahanke Tottijärvellä (11.9.2016) 
Heinolan Vapaa-ajattelijain hautausmaahanke Heinolassa (25.9.2016) 
Hyrylän varuskunnan uusi ortodoksinen sotilashautausmaa Tuusulassa (6.10.2016) 
Åbergin hautausmaa Helsingissä (4.12.2016) 
Fagervikin kartanon hautausmaa Inkoossa (9.5.2017)
Itäharjun kolerahautausmaa Turussa (20.6.2017) 
Kärsämäen kunnallinen hautausmaa Turussa (21.6.2017) 
Vanhankylänmaan hautausmaa Kotkan saaristossa (7.7.2017) 
Honkanummen saksalainen sotilashautausmaa Vantaalla (13.7.2017) 
Norvajärven saksalainen sotilashautausmaa Rovaniemellä (21.7.2017) 
Nikkilän sairaalan hautausmaa Sipoossa (20.8.2017) 
Kauniaisten kaupungin hautausmaa (26.9.2017) 
Suomen Islam-seurakunnan Turun hautausmaa (29.10.2017) 
Seilin hautausmaa Paraisilla (5.12.2017) 

Aihe on yhä enemmän ajankohtainen sikäli, että valtiovarainministeriön työryhmä viittasi lokakuussa 2013 muistiossaan Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen yksityisiin hautausmaihin: ”Tarkkoja tilastotietoja eri tahojen ylläpitämille hautausmaille haudattujen määristä ei ole saatavissa, mutta muille kuin evankelisluterilaisille hautausmaille haudattujen osuuden voidaan arvioida olevan noin 1–2 prosentin luokkaa.” Sundströmin hautausmaa-artikkelit sisältävät kyllä puolestaan arvion vuosittain kullekin hautausmaalle haudattavista vainajista tai kätkettävistä tuhkista. 

Ateistien hautausmaat

Ateistit tarvitsevat oman/omat hautausmaansa pääkaupunkiseudulle. Hautaustoimilain vaatimat kirkon ylläpitämät tunnustuksettomat hauta-alueet eivät meille käy. Merellinen tuhkanripottelualue ei taas ratkaisuksi riitä. Myös vuonna 2017 monet muut asiat olivat kuitenkin tätä kysymystä kiireisempiä. Asian hoitaminen vaatisi rahaa, vaivaa, aikaa ja taitoa; maa-alueita kyllä olisi.

Juhlapuhujien tuki

Yhdistys tuki kulukorvausten muodossa Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n jäseniä, pääkaupunkiseudulla toimivia puhujia ja harkinnanvaraisesti muitakin, kuitenkin erityisesti aloittelevia puhujia (enintään 100 euroa/puhe ja enintään 10 puheesta kalenterivuodessa/henkilö). 

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut olivat A- eli aktiivijäseneksi hyväksytyltä 33 euroa ja K- eli kannattajajäseneltä 35 euroa. Yhdistys tilasi jäsenmaksuun sisältyvänä Vapaa Ajattelija -lehden jäsenelle. 

Talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli tasapainoinen. Tuloslaskelma oli 763,57 euroa ylijäämäinen. Tase 31.12.2017 oli 4098,38 euroa. Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksujen ohella lahjoituksiin sekä ajoittain myös palkkatukeen. (Toimintakertomuksessa vuodelta 2016 oli taseeksi 31.12.2016 erehdyksessä ilmoitettu väärä luku 2937,66, joka oli kuitenkin vain oma pääoma. Oikea tase oli 3156,66.) 


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?