UUSI TÄYDENNYS KANTELUUN PUOLUSTUSVOIMIEN USKONNOLLISISTA TILAISUUKSISTA (24.2.2009)

Uusi täydennys kanteluuni, jonka 14.2.2009 tein eduskunnan oikeusasiamiehelle puolustusvoimien uskonnollisista tilaisuuksista 

(Täydensin kanteluani aiemmin jo pe 20.2.2009.)

Kantelija: Jouni Luukkainen

Täydennys kohtaan: Miksi kuvaamani toiminta on mielestäni virheellistä? (14.2.2009) 

On huomattava, että käsitellessään uutta asevelvollisuuslakia (1438/2007) eduskunta otti epäsuorasti, mutta tuoreeltaan kannan kanteluni aiheeseen. Lakia koskeva hallituksen esitys HE 37/2007 antaa nimittäin asevelvollisrekisterin tietosisältöä koskevan 94. pykälän 2. momentin kohdalle "10) väestökirjanpidon paikallisviranomaisena oleva maistraatti sekä kirkkokunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta" vain seuraavan perustelun: "Kirkkokuntaa tai muuta uskonnollista yhdyskuntaa koskevalla tiedolla on merkitystä esimerkiksi kaatuneiden huollon kannalta." Perusteluna ei siis esitetty, että tällä tiedolla olisi merkitystä (myös) sen kannalta, kenen olisi velvollisuus osallistua puolustusvoimien uskonnollisiin tilaisuuksiin. Lain valmistelijat olivatkin kaiketi pitäneet mielessään perustuslain 11 pykälän, jonka mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. 

Kantelussani (sivun 4 rivillä 3) kirjoitin: "mitä eräät muut tahot olivat tuolloin esittäneet". Tarkoitin kuitenkin tilannetta vasta uuden uskonnonvapauslainsäädännön vahvistamisen 6.6.2003 jälkeen, jolloin Opetushallituksen virkamies, jolta sähköpostitse kysyin perusteluja Opetushallituksen tiedotteen ja muistion kohdalle "5. Koulun/Lukion uskonnolliset tilaisuudet", vastasi viittaamalla uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyden valintaan. Mutta koulun/lukion uskonnollisten tilaisuuksien osalta tällaista ajatusta ei siis ollut esitetty itse lain säätämisen vaiheissa (uskonnonvapauskomitean välimietintö ja mietintö, näistä annetut lausunnot, hallituksen esitys, eduskunnan valiokuntien lausunnot ja mietintö, valiokunnille annetut kirjalliset asiantuntijanlausunnot, eduskunnan täysistuntojen keskuskelut). 

Täydennys kohtaan: Sotilaspappien oppitunneista (20.2.2009) 

Sivun 2 rivillä 5 tulisi sanan "totuuskäsitys" sijasta mieluummin lukea "todellisuuskäsitys". 

En anna täyttä vapautusta vainajien epäkunnioittavasta käsittelystä [sähköpostiviestissäni eoa-kirjaamolle "epä"-etuliite valitettavasti puuttui] myöskään ortodoksiselle kirkolle. Ortodoksisen kirkon oma kirkkojärjestys (12.12.2006/174) sanoo kylläkin hautaan siunaamista koskevassa 8. pykälässä: "Kirkollinen hautaan siunaaminen toimitetaan ortodoksista uskoa tunnustaneelle vainajalle." Mutta toisaalta [Heikki Honkamäki: Kirkosta eronneen hautaaminen, Analogi 2/2004, s. 6-7]: "Joissakin tilanteissa pappi on pastoraalista harkintaa käyttäen päätynyt toimittamaan muistopalveluksen kirkosta eronneen vainajan arkun äärellä. Jokainen tapaus ratkaistaan aina erikseen." Siis muistopalveluksen toimittamiseen ei tarvittaisi vähimmäisvaatimuksena vainajan jättämää todistusvoimaista eli siis kirjallista toivomusta tai suostumusta; muutenhan se kai olisi sanottu. 

Sotilaspappien oppitunnitkin ovat "kirkollista työtä". Koulun ev.-lut. uskonnonopetus ei sitä ainakaan muodollisesti ole. Siksi todellakin näiden oppituntien sijasta tulisi voida vapaasti valita korvaava opetus, eikä saisi puhua "pyynnöstä vapauttamisesta".

Jouni Luukkainen

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?