Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Kirjelmöimme kehittämisryhmälle kahdesta lakivirheestä (20.4.2023)

Täydennetty 13.5.2023

Uutiseni Yhdistyksemme vaikutuksesta aikuisten perusopetus erityisesti esillä katsomusaineselvityksessä (31.1.2023) [HTML] pani minut huomaamaan, etteivät ajamamme asiat ole katsomusaineselvityksessä kuitenkaan riittävän hyvin esillä. Mutta Opetushallitus tiedotti 13.12.2022 asettaneensa katsomusaineiden uudistamista koskevan kehittämisryhmän vuosille 2022–2024 ("Laajapohjainen työryhmä pohtimaan katsomusaineiden uudistamista"). Tiedotteen mukaan kehittämisryhmän puheenjohtajana toimii pääjohtaja Minna Kelhä ja varapuheenjohtajana johtaja Jarkko Niiranen Opetushallituksesta. Näin minulla oli kanava tuoda paremmin esille havaitsemamme lakiongelmat ja toimintamme niiden korjaamiseksi.

Minun oli kuitenkin ensin 11.4.2023 kanneltava eduskunnan oikeusasiamiehelle Opetushallituksen ohjeista 19.9.2022 uskonnon ja omantunnon vapaudesta perusopetuksessa/lukiossa. Ks. Kantelut-osaston [HTML] kohta 1.24.

Tämän jälkeen laadin 19.4.2023 kirjoituksen Opetushallituksen kehittämisryhmälle kahdesta lainsäädännön virheestä [PDF], ja lähetin sen seuraavin saattein:

"Opetushallituksen asettamalle kehittämisryhmälle

Liitetiedostona on kirjoitukseni 19.4.2023 kahdesta katsomusaineita koskevasta lainsäädännön virheestä, jotka olisi korjattava kesken kehittämisryhmän toimikauttakin. En tuonut niitä esille riittävästi, jos ollenkaan, Eero Salmenkiven ja Vesa Åhsin selvitystä varten, sillä ne olisi pitänyt korjata jo vuonna 2018. Korjauksien välttämätön toteuttaminen helpottaisi kehittämisryhmän työtä."

Kaksi täydennystä 13.5.2023:

Ensimmäinen täydennys. Lähetin kirjoitukseni 11.5.2023 koko Opetushallituksen nimittämälle katsomusaineiden uudistamista koskevalle kehittämisryhmälle, eli seuraaville:

Puheenjohtaja: Pääjohtaja Minna Kelhä, Opetushallitus
Varapuheenjohtaja: Johtaja Jarkko Niiranen, Opetushallitus
Professori Arto Kallioniemi, Helsingin yliopisto
Tutkija Tuukka Tomperi, Tampereen yliopisto
Professori Martin Ubani, Itä-Suomen yliopisto
Dosentti Mika Perälä, Jyväskylän yliopisto
Asiantuntija Tuula Vinko, Evankelis-luterilainen kirkko, Kirkkohallitus
Koordinaattori Sirpa Okulov, Ortodoksinen kirkko
Virka-apulaisrehtori Suaad Onniselkä, Helsingin kaupunki
Koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Puheenjohtaja Tuovi Pääkkönen, Suomen Uskonnonopettajain liitto ry
Puheenjohtaja Ilmari Hirvonen, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry
Ylitarkastaja Matti Jutila, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
Puheenjohtaja Daniel Weintraub, USKOT-foorumi, uskonnonopetusjaosto
Puheenjohtaja Arno Kotro, Opetusalan eettinen neuvottelukunta
Varapuheenjohtaja Kati Mikkola, Ylioppilastutkintolautakunta
Hallituksen jäsen Esa Ylikoski, Vapaa-ajattelijain liitto ry
Koulutuspoliittinen asiantuntija Aliisa Toivanen, Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Puheenjohtaja Aale Päivinen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
Puheenjohtaja Antti Ikonen, Suomen rehtorit
Erityisasiantuntija Mari Sjöström, Kuntaliitto
Puheenjohtaja Jussi Sutinen, Yksityiskoulujen liitto
Asiantuntija Satu Honkala [, Opetushallitus]
Arviointiasiantuntija Matti Suomilammi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Opetusneuvos Heli Nederström, opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusneuvos Aki Tornberg, opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusneuvos Marjo Vesalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Pysyvä asiantuntija Vesa Åhs, Helsingin yliopisto
Pysyvä asiantuntija Eero Salmenkivi, Helsingin yliopisto
Kehittämisryhmän jäseninä ja sihteereinä toimivat opetusneuvos Jaakko Lindfors ja opetusneuvos Outi Raunio-Hannula Opetushallituksesta.

Saatteeni:

ASIA: Liitetiedostona on 19.4.2023 laatimani kirjoitus "Opettamishallituksen kehittämisryhmälle kahdesta lainsäädännön virheestä". Lähetin kirjoitukseni heti samana päivänä kirjoitukseni lopussa mainituille tahoille, joista Opetushallitusta (sen kirjaamoa) pyysin välittämään kirjoitukseni ryhmän kaikille jäsenille ja joista Outi Raunio-Hannula kiitti 4.5.2023 minua yhteydenotosta. Mutta minulle jäi epäselväksi (vielä viestienvaihtomme 5.5., 9.5. ja 10.5.2023 jälkeenkin), oliko viestini todellakin välitetty eteenpäin. Hän kertoi kuitenkin minulle ryhmän (julkisen) kokoonpanon, joten saatoin etsiä ryhmäläisten sp-osoitteet, jotka toivottavasti ovat oikein.

Kuten saateviestissäni 19.4.2023 kerroin, nuo lainsäädännön virheet olisi korjattava kesken kehittämisryhmän toimikauttakin. En tuonut niitä esille riittävästi, jos ollenkaan, Eero Salmenkiven ja Vesa Åhsin selvitystä varten, sillä ne olisi pitänyt korjata jo vuonna 2018. Korjauksien välttämätön toteuttaminen helpottaisi kehittämisryhmän työtä.

ASIAN JATKOA: Seuraava on viestistäni 5.5.2023 Outi Raunio-Hannulalle, ja käytän tätä tilaisuutta hyväkseni kertoakseni saman kaikille muillekin ryhmäläisille.

"Jätettiinkö kirjoitukseni mahdollisesti perille toimittamatta perusteluna siis se, että lainsäädännön valmistelutyöstä vastaa OKM, ei OPH?

Kuitenkin selvityshenkilöt Eero Salmenkivi ja Vesa Åhs sanoivat (s. 96), että he eivät halua arvioida, onko alaikäisten opiskelijoiden oman päätösvallan puute uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen osalta aikuisten perusopetuksessa toisin kuin lukiokoulutuksessa riittävä peruste lain muuttamiseen. Mutta tämä heidän pidättäytymisensä on typerää, sillä perusopetuslain 46 §:n sovellettavien säännösten luettelo on joka tapauksessa päivitettävä, ja tässä luonnollisena menetelmänä (ja minulla tavoitteena) olisi juuri yhdenmukaisuus lukiolain kanssa. Tällöin siis aikuisten perusopetuksen sovellettaisiin, mitä mm. 13 §:ssä säädetään [samaa virkettä jatkaen:] kuitenkin niin, että mm. jokaisen 13 §:ssä tarkoitetun alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajan uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskevan ilmoituksen, pyynnön tai päätöksen tekee opiskelija itse. Siis 13 §:ää itseään ei tarvitsisi muuttaa. Kehittämisryhmä ei saa OKM:n tehtäviin vedoten sulkea silmiään siltä, että 46 §:n luettelo on todellakin päivitettävä, jolloin myös selvityshenkilöiden esittämä aikuisten perusopetusta koskeva ongelma poistuisi itsestään.

Samoin lukiolain 16 §:n viimeiseen momenttiin 1.1.2018 syntynyt epätäsmällisyys (nimittäin edellisessä lukiolaissa) olisi korjattava perustuslain 80 §:n nojalla itse laissa, ei jopa väärällä tavalla OPH:n ohjeissa. Kehittämisryhmä ei saa vetäytyä sen taakse, että virallisesti asiasta vastaa OKM, vaan sen tulisi itsekin myöntää lain viallisuus ja sen korjaamisen välttämättömyys. Tällöin ainoa perusteltavissa oleva korjaustapa [siis vaatimus pelkästä 18 vuoden iän täyttämisestä] olisi se, joka ratkaisee selvityshenkilöiden esittämän 18 vuotta täyttäneiden lukio-opiskelijoiden ongelman."

Toinen täydennys. Luettuani uudelleen kirjoitukseni huomasin (kolmen yhden kirjaimen lyöntivirheen lisäksi) harmikseni ja noloudeksekseni, että olin unohtanut kertoa siinä erään aivan oleellisen seikan. Siksi lähetin 13.5.2023 kaikille ryhmäläisille seuraavan viestin:

Olen pahoillani, mutta kirjoitukseni 19.4.2023 sivulla 6 kohdassa 2) minulta oli unohtunut aloittaa kappale "Kyseisen valtioneuvoston yleisistunnon pöytäkirjan" seuraavalla virkkeellä:

"Lukioasetuksen 1 ja 15 §:n muuttamisesta annetulla valtioneuvoston asetuksella 45/26.1.2017 lukioasetuksesta kumottiin 1.1.2018 alkaen opintojen aloittamisajankohdan määritelmästä säätänyt 15 §:n 2 momentti ja poistettiin vastaava maininta pykälän otsikosta."

Puheenjohtaja Jouni Luukkainen