Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

LAUSUIMME LUKUVUODEN 2022–23 POIKKEUKSELLISTEN OPETUSJÄRJESTELYJEN LUONNOKSESTA (27.3.2022)

Täydennetty 26.6.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää lausuntokierroksen 23.3.–5.4.2022 lausuntopalvelu.fi-portaalissa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (VN/937/2022) hankkeessa OKM002:00/2022. Perusopetuslakiin lisättäisiin koronaepidemian tähden ajaksi 1.8.2022–31.7.2023 uusi 20 a § Poikkeukselliset opetusjärjestelyt kuten aiemmin ajoiksi 1.8.2020–31.12.2020, 1.1.2021–31.7.2021 ja 1.8.2021–31.7.2022. Esittelijänä ja vastuuhenkilönä on hallitusneuvos Anne-Marie Brisson ja yhteyshenkilönä opetusneuvos Mika Puukko.

Annoin tänään 27.3.2022 yhdistyksemme lausunnon. Se on seuraava.

Pääkaupunkiseudun ateistit ry, Jouni Luukkainen 27.3.2022

Pikkuvirhe: Sivun 5 neljänneksi viimeisellä rivillä päivämäärän 26.6.2020 sijasta on oltava 22.6.2020.

Lausuntomme koskee esitysluonnoksen vakavaa puutteellisuutta aikuisten perusopetuksen suhteen.

Korjattava virke sivulla 5: "Aikuisille tarkoitettu perusopetus voidaan perusopetuslain 46 §:n mukaan järjestää osittain tai kokonaan etäopetuksena." Tässä sana "osittain" olisi hyvä korvata laissa olevalla sanalla "osaksi".

Korjattava virke sivulla 25: "Ehdotettu sääntely ei koskisi perusopetuslain 46 §:n mukaista oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta, jossa opetuksessa voidaan siirtyä etäopetukseen voimassaolevan lain 46 §:n 9 momentin mukaisesti." Tässä sanat "oppivelvollisuusiän ylittäneiden" on korvattava sanalla "aikuisten". Perustelu seuraavassa historiakappaleessa.

46 §:n historia: Alunperin perusopetuslain (628/1998) 1 §:n 3 momentin mukaan muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 §:ssä, sitten 1.1.2018 voimaan tulleella lailla 1507/2016 muutetussa perusopetuslaissa 1 §:n 3 momentin mukaan oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 §:ssä, ja 1.8.2021 voimaan tulleella lailla 1216/2020 muutetussa perusopetuslaissa 1 §:n 3 momentin mukaan aikuisille annettavasta perusopetuksesta säädetään 46 §:ssä, jonka otsikko on Aikuisten perusopetus. Perusopetuslain 1 §:n 3 momenttia ja 46 §:ää on muutettu vain nämä kaksi kertaa. Lisäksi 46 §:n 8 momenttia ehdotetaan muutettavaksi hankkeessa OKM046:00/2021 valmisteilla olevassa hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi; esityksen luonnoksessa luodaan oivallinen termi lasten perusopetus ja käytetäänkin sitä 38 kertaa, mutta ei lakiteksteissä.

46 §:n luettelo: Perusopetuslain 46 §:n 1 momentin alussa on luettelo niistä muista saman lain säännöksistä, joita 46 §:ssä tarkoitettuun opetukseen sovelletaan. Lailla 1507/2016 luettelosta vain poistettiin "11 §" opetuksen sisällön tultua katetuksi 46 §:ssä suoraan. Lailla 1216/2020 ei luetteloon puututtu.

46 §:n luettelon päivitys laiminlyöty: Luettelon päivitys on aina laiminlyöty, kun perusopetuslaista on poistettu, siinä muutettu tai siihen lisätty säännös. Nimittäin kulloinkin olisi pitänyt ratkaista, koskeeko säännös vain lasten perusopetusta vaiko myös aikuisten perusopetusta, jolloin taas luettelon vastaavan päivityksen osalta olisi ollut aina harkittava, koskeeko säännös aikuisten perusopetusta sellaisenaan vaiko varustettuna jollain täsmentävällä selityksellä 46 §:n tekstissä tai säännöksen perusteluissa.

46 §:n luettelo kokonaispäivitettävä: Yhdistyksemme teki 7.4.2017 opetus- ja kulttuuriministeriölle laatimani esityksen 46 §:n luettelon päivitykseksi menetelmänä ja tavoitteena yhdenmukaisuus lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain kanssa, jolloin säännöksiin opetuskielestä, äidinkielen opetuksesta sekä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta viitataan lisäyksellä, että jokaisen niissä tarkoitetun oppilaan huoltajan tahdonilmaisun tekee opiskelija. Tueksi kantelin eduskunnan oikeusasiamiehelle Opetushallituksesta sen jouduttua vaikeuksiin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kanssa 46 §:n luettelon päivittämättömyyden tähden. Vaadittuna kanteluni käsittelynä ministeriö antoi 13.12.2017 apulaisoikeusasiamiehelle vastauksen (OKM/12/022/2017), jonka mukaan tarpeenmukaiset säännösmuutosesitykset on tarkoitus antaa jopa jo vuoden 2018 aikana. Mutta mitään ei ole tapahtunut. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle ei myöskään ole koskaan kerrottu 46 §:n päivittämättömyydestä.

Perusopetuslakiin väliaikaisesti lisättäväksi ehdotettu uusi 20 a § poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä: Pykälässä puhutaan yksilöimättä vain opetuksen järjestäjästä, mikä ei erottele lasten ja aikuisten perusopetusta toisistaan. Yllä sivulta 25 eli 20 a §:n 4 momentin säännöskohtaisista perusteluista lainaamani virkkeen mukaan ehdotettu sääntely ei koskisi aikuisten perusopetusta. Mutta mikä "ehdotettu sääntely", 20 a § kokonaisuudessaan vai pelkkä 20 a §:n 4 momentti? Mitä tarkoittaa "ei koskisi"? Väitettäkö, että 1. lakiehdotuksen voimaantulon jälkeen ei 20 a § tai ei ainakaan sen 4 momentti koske aikuisten perusopetusta, koska se ei kertakaikkiaan voi koskea? Vaiko pelkästään sitä, että tämä ainakin on tarkoitus, joka sitten pitäisi toteuttaa hallituksen esityksessä jossain? Missä? Aikuisten perusopetukseen ei ole muualla luonnoksessa viitattu.

Se samoin muotoiltu maininta, että 20 a § ei koskisi Ahvenanmaalla asuvia, on taas tosiasia Ahvenanmaan itsehallintolain nojalla.

20 a § on tarpeeton aikuisten perusopetuksessa: Siinä 46 §:n 9 momentti riittää.

20 a § sovellettuna aikuisten perusopetukseen tuottaisi tarpeettomia ongelmia:

a) 20 a §:n 2 momentin vaatimus poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskevan päätöksen teosta enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan rajoittaisi 46 §:n 9 momentin vapautta päättää etäopetuksesta vaikkapa koko lukukauden ajaksi.

b) Perusopetuslain 46 §:n 1 momentin mukaan sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyssä opetuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan asumiseen sekä riittävään päivittäiseen maksuttomaan ruokailuun, ja päätoimisissa opinnoissa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa opetuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Sisäoppilaitosopetuskin voidaan tarvittaessa järjestää etäopetuksena asuntolan huoneisiin. Toisaalta etäopetukseen siirryttäessä opiskelijan saattaisi olla mielekästä palata mahdollisesti kaukaisellekin kotipaikkakunnalleen (esim. Rovala-Opistosta Nuorgamiin); tällöin opetuksen järjestäjän saattaisi olla mahdotonta täyttää 20 a §:n 3 momentissa säädettyä velvollisuuttaan muuna kuin lähiopetuksena annettavassa opetuksessa antaa kaikille oppilaille maksuton ateria.

Täten 20 a § on suljettava pois aikuisten perusopetuksesta, mikä pitää sanoa 20 a §:n perusteluissa.

20 a §:n poissulkeminen on ongelmallista toteuttaa: On totta, että 20 a §:ää ei ehdoteta lisättäväksi 46 §:n luetteloon. Se ei kuitenkaan riittäisi, koska luettelosta puuttuu moni säännös, joka kaiketi kuuluisi siihen päivittää. Silloin luettelon päivittämättömyydestä tietävä voisi yllättäen väittää, että myös 20 a § olisi sellainen säännös.

Siksi 20 a §:n loppuun olisi lisättävä uusi 6 momentti, että momentit 1–5 eivät koske 46 §:ssä tarkoitettua aikuisten perusopetusta.

Kyseiselle 20 a §:n täsmennyksen tarpeelle olisi esitettävä perustelu, että 46 §:n luettelo on päivittämätön. Tästä on kerrottava sekä 20 a §:n säännöskohtaisissa perusteluissa että paljastuksen mullistavan uutuuden tähden hallituksen esityksen luvussa 2 Nykytila ja sen arviointi. Muu jatkaisi sitä opetus- ja kulttuuriministeriön vaikenemalla valehtelemista 46 §:n luettelon mukamas ongelmattomasta tilanteesta, mitä ministeriö on harjoittanut niissä valmistelemissaan hallituksen esityksissä, joista yhdistyksemme on lausunut (HE 86/2020, 173/2020, 218/2020, 93/2021, 127/2021 ja 165/2021 vp).

***

Täydennys 26.6.2022. Hanke jäi sikseen ministeriön 7.4.2022 THL:ltä pyytämän ja tämän 8.4.2022 antaman lausunnon johdosta, sillä sen mukaan: "Vakavan tautimuodon uhkan ollessa väestössä selvästi pandemian alkuvaihetta pienempi (rokotusten ja sairastetun taudin aikaansaaman immuniteetin johdosta), ei tarvetta samankaltaisiin eristys- ja karanteenikäytäntöihin palaamiseen vaikuta tulevaisuudessakaan olevan, vaikka uusia variantteja ja epidemia-aaltoja todennäköisesti jatkossakin tulee. Tämän johdosta THL:n näkemys on, ettei poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden jatkolle ole perusteita enää lukuvuonna 2022–23."

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja