Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

LAIT KURINPIDOSTA JA, AIKUISTEN PERUSOPETUS UNOHTAEN, LAPSEN EDUSTA VAHVISTETTIIN (15.3.2022)

Eduskunta hyväksyi 23.2.2022 uutisessani 12.2.2022 [HTML] tarkastelemani hallituksen esityksen (HE 127/2021 vp) sivistysvaliokunnan mietinnön (SiVM 1/2022 vp) mukaisena. Tasavallan presidentti vahvisti 11.3.2022 esitykseen sisältyneet neljä lakia 1.3.2022 annetun ja julkistetun eduskunnan vastauksen (EV 9/2022 vp; allekirjoitettu 23.2.2022; versio Valmis 5.0) mukaisina ja määräsi ne tulemaan voimaan 1.8.2022. Eduskunnan vastauksen valtioneuvoston yleisistunnossa 10.3.2022 ja siihen sisältyneet lait tasavallan presidentin esittelyssä esitteli hallitusneuvos Sami Aalto opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hän esitteli valtioneuvoston yleisistunnossa myös eduskunnan vastaukseen sisältyneen lausuman, jolla ei ole merkitystä allaolevan kannalta. Hän ei liittänyt esittelyihinsä mitään eriävää mielipidettään.

Vertasin lakitekstejä yhdistyksemme valiokunnalle antamassa lausunnossa esitettyihin korjaushuomautuksiin.

Eduskunnan vastauksessa ja sitten laissa 165/2022 lukiolain muuttamisesta 42 §:n 1 momentissa oli teksti "Ennen 41 §:n 1 tai 4 momentissa" korjattu muotoon "Ennen 41 §:n 1 momentissa" ja teksti "Edellä 41 §:n 1 ja 4 momentissa" korjattu muotoon "Edellä 41 §:n 1 momentissa".

Nämä korjaukset vaadittiin lausunnossamme (sillä kyseinen 41 §:n 4 momentti ehdotettiin kumottavaksi), mutta niitä ei ollut toteutettu mietinnössä. Siksi kerroin sähköpostiviestilläni 12.2.2022 sivistysvaliokunnalle ja toisen asteen koulutuksesta ministeriön vastineessa vastanneelle hallitusneuvos Sami Aallolle, että nuo lukiolain 42 §:n 1 momentin huolimattomuusvirheet pitäisi korjata eduskunnan vastauksessa (mietintöön niitä kai ei olisi voitu jälkikäteen korjata). Saman kerroin vielä 15.2.2022 viestissäni (eduskunnan kirjaamon kautta) eduskunnan asiakirjatoimistolle, joka viimeistelee lakitekstien kielen. Virheet olisi kaiketi huomattu siellä ilman viestiänikin.

Varsinainen virhe mietinnössä oli yhdistyksemme lausunnon muu(kin) huomiotta jättäminen. Erityisesti lailla 163/2022 perusopetuslakiin lisätyn lapsen edun ensisijaisuudesta säätävän 3 a §:n lisäämättä jättäminen aikuisten perusopetuksesta säätävän perusopetuslain 46 §:n sovellettavien säännösten luetteloon on virheellistä, kun 3 a §:ää ei muutenkaan tarkasteltu aikuisten perusopetuksen kannalta.

Hallituksen esityksen esitteli eduskunnalle annettavaksi valtioneuvoston yleisistunnossa 16.9.2021 hallitusneuvos Kirsi Lamberg opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Kirsi Lamberg ja Sami Aalto antoivat 16.11.2021 eduskunnan sivistysvaliokunnalle ministeriönsä vastineen valiokunnalle tässä asiassa annetuista asiantuntijalausunnoista; ks. uutiseni 12.2.2022 [HTML].

Kirsi Lamberg (ainakin aluksi hallitussihteerinä) oli kyseisen hankkeen (OKM005:00/2021) vastuuhenkilö, esittelijä ja valmistelija 11.1.–16.12.2021. Sami Aalto oli hankkeen valmistelija 1.3.–31.12.2021 ja yhteyshenkilö 16.12.–31.12.2021. Hankkeessa oli myös kolmas valmistelija 1.3.–31.12.2021 ja neljäs valmistelija 1.3.–30.6.2021. Näitä ministeriön sivun tietoja ei näemmä ole päivitetty vuoden 2022 puolelle.

Mielestäni Aalto ja Lamberg ovat esittelijöinä molemmat syylliset aikuisten perusopetuksen kelvottomaan ohittamiseen laissa 163/2022 ja sen esitöissä.

Jouni Luukkainen