Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

TUTUSTUIN KOTOUTUMISKOULUTUKSEEN (25.2.2022)

Opetushallitus antoi 22.2.2022 määräyksen Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2022. Sen mukaiset opetussuunnitelmat on otettava käyttöön 1.8.2022.

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaan maahanmuuttajalle, jonka oppivelvollisuus on päättynyt, järjestetään kotoutumiskoulutuksena opetusta, joka edistää muun muassa yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia (1386/2010, 20 §:n 1 mom.).

Perusteiden mukaan koulutuksessa käsitellään arvostavasti opiskelijoiden omia kulttuurisia tapoja, perinteitä ja tottumuksia, ja niitä rohkaistaan säilyttämään Suomen lainsäädännön puitteissa.

Koulutuksen alussa laaditaan yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Koulutuksen enimmäislaajuus on 80 opintopistettä. Yksi opintopiste vaatii opiskelijan noin 27 tunnin keskimääräistä työpanosta. Koulutus kestää pääsääntöisesti yhden vuoden. Yhteiskunta- ja työelämäosaamista on ohjeellisesti 20–30 opintopistettä.

Hakusanat katsomu ja uskonn/uskont tuottivat seuraavat kaksi osumaa:

1) Laaja-alaiseen osaamiseen kotoutumiskoulutuksessa kuuluu jakso kulttuurisista taidoista. Siinä opiskelija muun muassa syventää tietojaan ja ymmärrystään omasta identiteetistään sekä opiskeluyhteisön ja yhteiskunnan kielellisestä, kulttuurisesta ja katsomuksellisesta moninaisuudesta.

2) Yhteiskuntaosaamisessa opiskelijan osaamiseen kuuluu, että opiskelija tietää yhdenvertaisuuden, sukupuolten välisen tasa-arvon ja uskonnonvapauden periaatteet ja saa valmiudet toimia niiden mukaisesti.

Yksin kohdan 1) perusteella on hankala sanoa, sisältyykö koulutukseen jotain uskontoista, kuten valtakirkon tai islamin oppien julistusta, jotta opiskelija voisi muka siten syventää tietojaan ja ymmärrystään omasta identiteetistään, nimittäin uskonnon standardien mukaiseksi. Sellaista tietysti vastustaisimme. On huomattava, että oikeastihan pitäisi tukea opiskelijan mahdollisia epäilyjä sellaisista standardeista.

Verkossa ei ollut riittävän yksityiskohtaista tietoa yhteiskunta- ja työelämäosaamisen sisällöistä kysymyksen selvittämiseksi.

Lausuntokierrokselle annetussa perusteiden luonnoksessakaan ei ollut mitään uhkaavasti uskonnollista, ja siksi yhdistyksemme ei lausunut siitä.

Jouni Luukkainen