Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

LAUSUIMME VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LUONNOKSESTA (26.11.2021)

Lausuntopyynnöstä. Eduskunnassa on vireillä hallituksen esitys (HE 148/2021 vp) laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Varhaiskasvatuslakiin (540/2018) kirjattaisiin lapsen oikeus kolmiportaiseen tukeen, tuen toteutus sekä tuen tarpeen arviointi, tuen muodot ja tukipalvelut. Muutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022.

Opetushallituksen tehtävänä on päivittää varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vastaamaan näitä varhaiskasvatuslain muutoksia. Ennakoivasti aloitetussa päivitystyössä on tarkasteltu varhaiskasvatussuunnitelman perusteista vuosina 2019–2021 saatuja palautteita sekä esiin nousseita muutostarpeita.

Opetushallitus on valmistellut luonnoksen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitykseen. Opetushallitus esitti avoimen pyynnön antaa siitä lausuntoja aikavälillä 11.11.–25.11.2021 lausuntopalvelu.fi-alustalla (asia: OPH-4707-2021).

Lausuntoja pyydettiin erityisesti perusteiden luvusta viisi, Tuki varhaiskasvatuksessa. Lisäksi lausuntopalautteen antajilla on mahdollisuus esittää yleisiä näkemyksiään ja kehittämisehdotuksiaan. Lausuntopalautteen antamisen helpottamiseksi on perusteluonnokseen merkitty punaisella värillä tehdyt muutokset sekä yliviivattu poistettavat kohdat.

Lausuntojen antajia pyydetään kirjaamaan palautteet ja huomiot mahdollisimman tiiviisti ja antamaan mahdollisimman konkreettisia kehitysehdotuksia.

Aiemmin. Yhdistyksemme vastustaa varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta, joka erityisesti yhteisesti järjestettynä on ateistien uskonnonvapauden vastaista. Päivähoitolain varhaiskasvatuslaiksi muuttaneen lain (580/2015) nojalla Opetushallitus antoi 1.8.2017 alkaen noudatettavaksi tulleen määräyksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. Laista varoitin uutisessani, ja määräyksen luonnoksista lausuimme, hyvin laajastikin; ks. uutiseni Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: pelko säilyy (31.12.2016) [HTML]. Uuden varhaiskasvatuslain (540/2018) säätämisen jälkimmäisestä vaiheesta lausuimme; ks. uutiseni Varhaiskasvatuslaki vahvistettiin (13.7.2018) [HTML]. Tuon lain nojalla Opetushallitus antoi 1.8.2019 alkaen noudatettavaksi tulleen määräyksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018. Se jäi täysin vaille yhdistyksemme huomiota. Nyt siihen tutustuin. Katsomuskasvatuksesta on edelleen kaksi kappaletta luvun 4.5 Oppimisen alueet kokonaisuudessa Minä ja meidän yhteisömme. Siihen oli lisätty sana "ensisijaisesti" ja poistettu sana "muiden" seuraavasti: "Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksessa yhteisen tutustumisen kohteena ovat ensisijaisesti lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja muut katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan [muiden] katsomusten rinnalla."

Lausunnostamme. Yhdistystämme kiinnostaa varhaiskasvatuksen katsomuskasvatus, jota vastustamme. Katsomuskasvatuksesta on kaksi kappaletta luvun 4.5 Oppimisen alueet kokonaisuudessa Minä ja meidän yhteisömme. Siihen oli lisätty kaksi virkettä, joten on erittäinkin sopivaa, että aiheesta lausuimme muistaen tiiviyden ja konkreettiuden.

Alla lausuntomme sekä sen pyydetty tiivistelmä.

***

Lausunnonantajan lausunto

Muita huomioita perusteluonnoksesta

Pääkaupunkiseudun ateistit ry, Jouni Luukkainen 25.11.2021

Varhaiskasvatuksen yhteistyötahoina seurakunnat on korvattu katsomuksellisilla yhteisöillä, mutta esimerkiksi ateistiyhdistyksemme tavoite on uskontojen poissa pitäminen koko varhaiskasvatuksesta, ei joka päiväkodissa uskontojen oppien kiistäminen.

KORJAUS: Jätetään niin seurakunnat kuin yleisemmin katsomukselliset yhteisöt maininnatta. Se ei rikkoisi varhaiskasvatuslakia.

Vastustamme varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta, jollaista varhaiskasvatuslain 3 §:n 1 momentin kohda 6 [oltava: kohta 6] ei edes välttämättä perusteisiin vaadi. Nyt siitä on oppimisen alueiden kokonanaisuudessa Minä ja meidän yhteisömme.

KORJAUS: Poistetaan jakso katsomuskasvatuksesta. Eettisen ajattelun taitoja voi kehittää uskovien kohteliaaseen kohtaamiseen.

Virke "Uskonnottomuutta tarkastellaan katsomusten rinnalla." väittäisi, että uskonnottomuus ei olisi katsomus vaan vain uskonnot. Tavoitellaanko sillä sitä, että ateismi ja samaa tarkoittava tieteellinen maailmankatsomus eli lapselle ymmärrettävästi näkemys "uskonnot ovat pötyä" voitaisiin ohittaa katsomuskasvatuksessa? Uskonnoton olisi sitten ilman omia ajatuksiaan se, jolla ei olisi nimenomaisella tavalla omia perinteitään eikä vuodenkiertoon liittyviä juhliaan, vaan joka varhaiskasvatuksessa joutuisi näissä kuuntelemaan uskonnollista uskoa synnyttämään sepitettyjä lauluja.

KORJAUS: Kirjoitetaan: "Uskonnottomuutta, kuten erityisesti tieteellistä maailmankatsomusta tarkastellaan uskontojen rinnalla."

Lisätty väite "katsomuskasvatus on yleissivistävää" on paikkansa pitämätön, sillä uskonnollinen usko ei ole yleissivistystä. Väitteen varjolla julistetaan uskontojen oppeja, vaikka sellainen on uskonnon ja useimmiten juuri hartauden harjoittamista. Perusteet kuitenkin vaativat varhaiskasvatukselta uskonnollisesti sitouttamattomuutta.

KORJAUS: Lisätään: "Yleissivistävyyttä ja uskonnollisesti sitouttamattomuutta katsomuskasvatuksessa loukkaavat varhaiskasvatuksen yhteistyötahot suljetaan pois."

Tiivistelmä lausunnonantajan keskeisestä sisällöstä

Pääkaupunkiseudun ateistit ry, Jouni Luukkainen 25.11.2021

Poistetaan jakso katsomuskasvatuksesta. Tai vähintäänkin sanotaan siinä seuraavaa: "Uskonnottomuutta, kuten erityisesti tieteellistä maailmankatsomusta tarkastellaan uskontojen rinnalla."

***

pj Jouni Luukkainen