Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

LAUSUIMME ENSI LUKUVUODEN POIKKEUKSELLISTEN OPETUSJÄRJESTELYJEN LUONNOKSESTA (23.4.2021)

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti lausuntokierroksen 9.–23.4.2021 lausuntopalvelu.fi-sivulla luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (VN/471/2021). Perusopetuslakiin lisättäisiin koronaepidemian tähden ajaksi 1.8.2021–31.7.2022 uusi 20 a § Poikkeukselliset opetusjärjestelyt. Valmistelijana on hallitusneuvos Anne-Marie Brisson.

Annoin tänään 23.4.2021 yhdistyksemme lausunnon. Se on seuraava.

***

Pääkaupunkiseudun ateistit ry, Jouni Luukkainen 23.4.2021

1) "Jos opetusta ei tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n nojalla annetun päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä."

Tämän perusopetuslain 20 a §:n ensimmäisen virkkeen logiikka on huvittava, sillä jos koronaepidemian tähden on tartuntatautilain 58 §:n nojalla annettu päätös koulun sulkemisesta paitsi joidenkin oppilasryhmien osalta, ei lähiopetusta muille oppilasryhmille voida kertakaikkiaan järjestää. Uutta pohdintaa lähiopetuksen turvattomuudesta ei enää tarvita. Vai tarkoitetaanko, että jos lähiopetusta yritettäisiin, pitäisi kouluun silloin tunkeutua ikkunan läpi, minkä taas lasinsirpaleet tekisivät turvattomaksi?

KORJAUS: Virkkeestä poistetaan "turvallisesti" ja "jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä".

2) "Ehdotettu sääntely ei koskisi perusopetuslain 46 §:n mukaista oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetusta, jossa opetuksessa voidaan siirtyä etäopetukseen voimassaolevan lain 46 §:n 9 momentin mukaisesti."

Tässä perusopetuslain 20 a §:lle esitetyssä, pykälän 4 momenttiin liittyvässä säännöskohtaisessa perustelussa (s. 24) olisi puhuttava 1.8.2021 muuttuvan tilanteen mukaisesti aikuisten perusopetuksesta oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen sijaan.

Mutta missä sitten varsinaisesti säädettäisiin, että 20 a § ei koske aikuisten perusopetusta? Lainattu tekstihän viittaa tuollaiseen säännökseen, jota hallituksen esityksen luonnoksesta ei kuitenkaan löydy. Koska sellaista säännöstä ei ole, 20 a §:n 3 momentin mukaan myös aikuisten perusopetuksessa olisi etäopetuksessa opetuksen järjestäjän annettava kaikille opiskelijoille maksuton ateria. Jos opiskelija olisi palannut oppilaitoksestaan ehkä kaukaisellekin kotipaikalleen etäopiskelemaan, kuten Rovaniemeltä Nuorgamiin, kuinka vaatimus toteutettaisiin?

KORJAUS: Ehdotettuun perusopetuslain 20 a §:ään olisi lisättävä seuraava uusi 6 momentti: "Momentit 1–5 eivät koske 46 §:ssä tarkoitettua aikuisten perusopetusta."

Tällöinkin hallituksen esityksessä olisi 20 a §:n 6 momentin perusteluissa sanottava, että 46 §:n alun luetteloon muista aikuisten perusopetukseen sovellettavista perusopetuslain säännöksistä olisi lisättävä "20 a §:n 6 momentissa" mutta että sellaisesta 46 §:n muuttamisesta olisi tässä yhteydessä luovuttava 20 a §:n kiireellisyyden ja väliaikaisen voimassaolon tähden sekä myös siksi, että luettelo pitäisi päivittää erikseen kauttaaltaan, ei vain yhden säännöksen osalta.

Se, että yksinkertaisesti vain jätettäisiin 46 §:n luetteloon lisäämättä "20 a §:ssä", ei riittäisi sanomaan, että 20 a §:ää ei sovelleta aikuisten perusopetuksessa, sillä luettelosta puuttuu paljonkin säännöksiä, joita perusopetuslakia muualla muutettaessa olisi kaiken järjen mukaan pitänyt luetteloon lisätä. Oikeasti luetteloa on muutettu vain kerran, jättämällä 1.1.2018 voimaan tulleessa 46 §:n muutoksessa pois viittaus opetuksen sisällöstä säätävään 11 §:ään kyseisen pykälän tultua katetuksi 46 §:ssä suoraan.

Se taas, että 46 §:n luetteloon yksinkertaisesti lisättäisiin viittaus 20 a §:n 6 momenttiin, jättäisi puolestaan ihmettelemään, onko silloin niin, että monia säännöksiä, joiden voi kuvitella luetteloon kuuluvan, ei kuulukaan soveltaa aikuisten perusopetukseen.

Tämän tähden vähintä olisi, että valtioneuvosto tunnustaisi eduskunnalle hallituksen esityksessä yllä esitetyllä tavalla 46 §:n sovellettavien säännösten luettelon päivittämättömyyden.

(Luetteloa olisi päivitettävä myös, jotta viittaukset sen sisältämiin säännöksiin voitaisiin tarkentaa lisäyksin, että säännöksissä tarkoitetut oppilaan huoltajan päätökset tekee opiskelija. Tämän vaatisi puhuminen aikuisten perusopetuksesta sekä opiskelijoiden yhdenvertaisuus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kanssa.)

***

Jouni Luukkainen, pj