Date: Thu, 13 Dec 2007 21:02:23 +0200 (EET)
From: Jouni Luukkainen <luukkain@cc.helsinki.fi>
To: eoa-kirjaamo@eduskunta.fi
Subject: Lisäys kanteluun dnro 1066/4/06
 
VIITE: Vielä ratkaisematon kanteluni dnro 1066/4/06 (valmistelija
esittelijäneuvos Jorma Kuopus) Opetushallituksen 15.3.2006 julkaisemista
ohjeista.
 
ASIA: Lisään alla kanteluuni vetoamisen perustuslain 6 pykälään ihmisten
yhdenvertaisuudesta lain edessä.
 
PERUSTELUNI, MIKSI LISÄÄN:
 
Samaa kysymystä koskevat kantelunasiani dnro:t 3724/4/06 ja 3725/4/06
Espoon ja Helsingin koulutoimista on ratkaistu (kielteisesti) 27.11.2007
apulaisoikeusasiamies Jouko Lindstedtin antamin päätöksin (valmistelijana
vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström). Näissä kahdessa
ratkaisussa ei kuitenkaan ole mainittu 23.8.2007 päiväämääni minulta
pyydettyä vastinettani Opetushallituksen 11.6.2007 näistä kahdesta
kantelusta antamalle lausunnolle. Kuitenkin vastineeni on molemmissa
kanteluissani kirjattu saapuneeksi 24.8.2007 eli juuri minulle asetetussa
määräajassa; tästä sain 13.12.2007 varmistuksen eduskunnan oikeusasiamiehen
kirjaamosta sitä kysyttyäni.
 
Kirjeessäni 3.4.2007 nyt esillä olevassa kanteluasiassani esitin
toivomuksen, että valmistelija tutustuisi myös noihin kahteen nyt
ratkaistuun kanteluuni, koska ne tarjoavat lisää esimerkkejä ja
pohdintojani. Mutta koska vastineeni jäi ehkä käsittelemättä noiden kahden
kanteluni ratkaisuissa, esitän nyt alla erikseen vastineeni 23.8.2007
ratkaisevan näkökannan tämän kanteluni yhteydessä.
 
LISÄYKSENI:
 
Kaikissa kolmessa kantelussani käytin käsitettä oppilaan oletusarvoinen
katsomusaineopetusjärjestely. Kyseessä on siis yksiselitteinen järjestely,
joka mielestäni koulun on toteutettava ja tästä myös oppilaan huoltajille
tiedotettava, jos oppilaan huoltajat eivät yhdessä tee tästä järjestelystä
poikkeavaa perusopetuslain 13 pykälässä tarkoitettua ilmoitusta, pyyntöä
tai päätöstä. Huoltajilta ei saa vaatia mitään erityistä toimenpidettä
oppilaan oletusarvoisen katsomusaineopetusjärjestelyn toteuttamiseksi, eikä
oppilaan huoltajilta varsinkaan saa vaatia yksimielisyyttä sellaisesta
järjestelystä. Tämän periaatteen toteuttamiseen ei kenelläkään voisi olla
vastaan sanomista. Mutta periaatteen toteuttamatta jättäminen merkitsee
puolestaan sellaista asiatonta enemmistön uskonnollisen yhdyskunnan ja sen
mukaisen uskonnonopetuksen suosimista, joka on vastoin perustuslain
6 pykälän takaamaa ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä.
 
Tärkeimmässä tapauksessa lyhyemmin sanottuna: Lähtökohtaisesti oppilas,
joka ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, ei tietenkään kuulu
evankelis-luterilaiseen uskonnonopetukseen. Tämän vahvistaa ihmisten
yhdenvertaisuus lain edessä. Mutta jos huoltajat kuitenkin toisin tahtovat,
heillä on siihen täysi oikeus, kunhan tekevät YHDESSÄ vaaditun ERITYISEN
ilmoituksen, aivan kuin he voivat yhdessä liittää oppilaan kirkon jäseneksi
(siis sikäli kuin kirkkolaki jäsenyyden hyväksyy). Tahmeus tämän ajatuksen
hyväksymisessä sai minut tuskastuneena ihmettelemään, mistä pohjimmiltaan
vastarinnassa on kysymys. Väistämättä tuli mieleeni, että ei oivalleta,
että ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä tarkoittaa todellakin sitä,
että kyseisessä tilanteessa oppilaan osallistuminen uskonnonopetukseen on
poikkeus, jota koulun ei tule suosia jättämällä poikkeuksen perustan
muulle kuin täysin moitteettomalle kannalle.
 
Yhdenvertaisuus lain edessä on suomalaisten tärkeimpänä pitämä perusoikeus.
Tästä kertoo Ylen uutisten teettämä ja tässä kuussa julkistama tutkimus.
Miten tulos minua sävähdyttikään.
 
Jouni Luukkainen
jouni.luukkainen@helsinki.fi