Tiedote pe 5.8.2005

Pääkaupunkiseudun ateistit ry (Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsen)

----------------------------------------------------------------------

 

  Opetushallituksen tarkistettava uskonnonvapaustiedotteensa

  - koulujen syytä alkaa noudattaa lakeja heti

 

  Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen kesäkuiset päätökset

  peruskoulusta ja lukiosta tehdyistä kanteluista ovat

  johtamassa parannuksiin seuraavissa kysymyksissä:

 

1) Sijoitetaanko uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat oppilaat

   nyt vihdoin lähtökohtaisesti elämänkatsomustiedon opetukseen?

2) Joko pelkkä kirjallinen ilmoitus todella riittää kieltäytymiseen

   omantunnonsyistä omankin uskonnollisen yhdyskunnan mukaisista

   uskonnollisista tilaisuuksista?

3) Selkiintyvätkö ehdot, joilla elämänkatsomustiedon opetuksesta

   rajataan siihen kuulumattomat uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat

   oppilaat/opiskelijat? Saavatko nämä sitten puolestaan hyödykseen

   osallistua katsomusaineet korvaavaan muuhun opetukseen?

4) Saako opettaja lisätukea välttyäkseen vakaumuksensa vastaisesta

   uskonnon opettamisesta ja uskonnonharjoittamisen ohjaamisesta?

5) Miten järjestetään peruskoulun ja lukion juhlista kieltäytyminen

   niiden uskonnollisten osien tähden?

 

 

Opetushallitus joutuu tarkistamaan 6.6.2003 antamansa tiedotteet

(muistiot) perustuslain ja uuden uskonnonvapauslainsäädännön

vaikutuksista peruskoulun ja lukion uskonnon ja elämänkatsomustiedon

opetukseen sekä koulun/lukion toimintaan.

 

Tähän johtivat rehtori Satu Honkalan kantelu näistä Opetushallituksen

tiedotteista sekä dosentti Jouni Luukkaisen kantelut Helsingin ja

Espoon kaupunkien tavoista panna kouluissaan nämä lait täytäntöön.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio antoi kesäkuussa 2005

päätöksensä näistä vuonna 2003 tehdyistä kanteluista.

 

Opetushallituksen on toimittava 31.12.2005 mennessä. Mutta

jo nyt lukuvuoden alkaessa on syytä pohtia Opetushallituksen

lausunnon (syyskuu 2003) ja lisälausunnon (maaliskuu 2005)

sekä apulaisoikeusasiamies Raution päätösten valossa,

minkälaisista muutoksista olisi kyse. Kohdat 1),...,5)

vastaavat alussa esitettyjä kysymyksiä.

 

Opetushallitus korosti lausunnossaan, että sen kyseiset tiedotteet

eivät ole ohje tai määräys, joka sitoisi kouluja.

 

Niinpä. Koulujen pitää sitoutua noudattamaan lakeja Opetushallituksen

mahdollisesti lainvastaisten tiedotteiden sijasta! Siksi koulujen

olisi hyvästä syystä ryhdyttävä soveltamaan seuraavassa selostettuja

kanteluiden tuloksia viimeistään nyt heti, odottamatta Opetushallituksen

tiedotteiden tarkistuksia.

 

 

1) Uusien lakien mukaan uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle

peruskoulun oppilaalle ja lukion opiskelijalle opetetaan

elämänkatsomustietoa, paitsi jos oppilaan huoltaja ilmoittaa hänet

tai opiskelija ilmoittautuu enemmistön uskonnonopetukseen tai

mahdollisen uskonnollisen katsomuksen mukaiseen muuhun

uskonnonopetukseen. Vanhojen lakien mukaan elämänkatsomustietoa

opetettiin vain uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle

oppilaalle tai opiskelijalla, jolle huoltaja oli vaatinut

vapautuksen uskonnonopetuksesta. Ajatustavan muutos on

siis merkittävä, eikä laeissa ole minkäänlaista siirtymäaikaa.

Elämänkatsomustiedon opiskelun odotettiin kasvavan kaikenikäisten

siihen oikeutettujen osalta.

 

Erityisesti Luukkaisen kanteluissa valitettiin siitä, että lakia

ei pantu täytäntöön sellaisenaan lopettamalla uskonnon opettaminen

kaikille niille uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille, joista

ei ollut tehty tai jotka eivät olleet uusien lakien voimaantulon

1.8.2003 jälkeen tehneet niissä mainittua ilmoitusta

uskonnonopetukseen osallistumisesta. Opetushallituksen tiedotteissa

puhutaan siirtymäajasta (kestäisi peruskoulussa vuoteen 2011 asti!)

ja pyrkimyksestä uskonnonopetusta koskevien ratkaisujen pysyvyyteen

jopa, kuten erityisesti Honkala valitti, rinnastamalla kysymys

uskonnonvapauden luonnetta ymmärtämättömästi valinnaisaineita koskevaan

käytäntöön.

 

Ratkaisevaksi tueksi Honkalan ja Luukkaisen kanteluille tuli

korkeimman hallinto-oikeuden marraskuussa 2004 antama päätös, jonka

mukaan toinen huoltaja ei toisen huoltajan vastustaessa voi pätevästi

tehdä ilmoitusta uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattoman lapsen

osallistumisesta uskonnonopetukseen.

 

Opetushallituksen mukaan tästä laintulkinnasta voitaneen päätellä,

että ennen lainmuutosta uskonnonopetukseen osallistuneiden

uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien oppilaiden osallistuminen

edelleen uskonnonopetukseen edellyttäisi heidän huoltajiensa

nimenomaista tahdonilmaisua. Opetushallitus piti tarpeellisena

tarkistaa tiedotteita tältä osin. Rautio tyytyi tähän.

 

Lukion osalta aika on jo ajanut kysymyksen ohi.

 

2) Perustuslain mukaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan

omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Vuoden 1995

perusoikeusudistuksessa korostettiin, että oikeus olla osallistumatta

uskonnon harjoittamiseen on riippumaton siitä, kuuluuko henkilö

johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan.

 

Eduskunta sovelsi tätä perustuslain kohtaa peruskouluun ja lukioon

uskonnonvapauslainsäädännön valmistelussa. Eduskunta päätti antaa

perustuslain selvän tekstin puhua sellaisenaan, mutta rajoitti

uskonnon harjoittamisen tarkoittamaan vain uskonnollisia tilaisuuksia.

Omantunnonvastaisuutta piti eduskunta mahdottomana määritellä laissa.

 

Luukkainen vetosi kanteluissaan näihin seikkoihin vaatiessaan, että

peruskoulun ja lukion uskonnollisista tilaisuuksista on voitava

omantunnonsyistä vapautua pelkällä oppilaan huoltajan tai opiskelijan

kirjallisella ilmoituksella. Lähtökohtaisesti siis oman uskonnollisen

yhdyskunnan tilaisuuksista on saatava kieltäytyä, mikä on loogista,

koska eihän oppilas tai opiskelija tätä yhdyskuntaa useimmiten ole

itse valinnut eikä varsinkaan voi siitä omalla päätöksellään erota.

 

Opetushallituksen tiedotteet rajoittivat perustuslakia ja olivat

vastoin eduskunnan kannanottoja: "lähtökohtana voidaan pitää, ettei

oman uskonnollisen yhdyskunnan tilaisuuksista voi kieltäytyä";

"perustellusta syystä" vapautetaan.

 

Luukkaisen mukaan on todellakin toivottavaa tällaisessa

omantunnonasiassa, että kirjallinen ilmoitus sellaisenaan riittää.

Erityisesti Helsingissä ilmoitusten tutkimisesta oli kehitetty

arvoton ja tukahduttava keskustelukäytäntö.

 

Opetushallitus totesi lisälausunnossaan näkemyksenään, että on

riittävää, että huoltaja/opiskelija ilmoittaa, että kieltäytymisen

perusteena ovat omantunnonsyyt tarvitsematta kertoa tarkemmin

niiden sisältöä. Raution käsityksen mukaan kieltäytymisen perusteeksi

siis riittää vetoaminen omantunnonsyihin ilman, että näitä syitä

tarvitsee perustella. Rautio vaati tiedotetta täsmennettäväksi.

 

3) Elämänkatsomustiedon opetukseen voi lain perusteella osallistua

sellainen uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva oppilas/opiskelija

huoltajansa ilmoituksella/ilmoituksellaan, jonka oman uskonnon

opetusta ei järjestetä.

 

Luukkainen oli kanteluissaan huolestunut vaarasta, että ensisijaisesti

uskonnottomille tarkoitettu elämänkatsomustiedon opetus vääristyisi

siihen osallistuvien uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien tähden,

ja vaati, että tämän säännöksen rajoituksessa on siksi pysyttävä.

Aineen opetusryhmät ovat joskus pieniä, jolloin uskonnottomat voisivat

jopa jäädä niissä vähemmistöön.

 

3a) Lain mukaan rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan (eli muuhun

uskonnolliseen yhdyskuntaan kuin evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai

ortodoksiseen kirkkokuntaan) kuuluvalle oppilaalle tai opiskelijalle,

joka ei osallistu enemmistön uskonnonopetukseen, annetaan hänen oman

uskontonsa opetusta hänen huoltajansa tai hänen itsensä pyynnöstä, jos

kolmen sääntö täyttyy.

 

Sekä Honkalan että Luukkaisen kanteluiden mukaan säännös ei tarkoita

sellaisen velvollisuutta osallistua oman uskonnon opetukseen, jolle

opetusta ei ole pyydetty, kun opetus on kuitenkin järjestynyt muiden

oppilaiden huoltajien tai opiskelijoiden pyyntöjen johdosta.

 

Opetushallitus totesi lain olevan osallistumisvelvollisuuden osalta

täsmentämisen tarpeessa. Rautio yhtyi tähän, ja piti nykyisessä

tulkinnanvaraisessa tilanteessa kuitenkin perustellumpana tulkintana

sitä, että ilman nimenomaista säännöstä kyseistä

osallistumisvelvollisuutta ei tulisi asettaa.

 

3b) Lakia on ainakin Helsingissä sen antaman selvityksen mukaan

tulkittu opetusministeriön ohjeiden mukaisesti niin, että sellainen

rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva oppilas/opiskelija,

jonka huoltaja/joka ei pidä tuon uskonnollisen yhdyskunnan mukaista

uskonnonopetusta kuitenkaan oman uskonnon opetuksena, voi osallistua

elämänkatsomustiedon opetukseen. Luukkainen vaati vastineessaan tähän,

että täysin vapaata osallistumisoikeutta elämänkatsomustiedon

opetukseen ei rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle

tule kuitenkaan tätä kautta sallia.

 

3c) Luukkainen perusteli kanteluissaan, että rekisteröityyn

uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva oppilas/opiskelija olisi aina

oikeutettu osallistumaan hyödykseen katsomusaineiden sijasta

korvaavaan muun aineen opetukseen tai muiden aineiden lisäkursseihin.

 

Tämä kysymys jäi ehkä apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä

epäselväksi, mutta Luukkaisen ajatus oli, että tärkeämpää kuin

joidenkin pakottaminen katsomusaineopetukseen on, että

elämänkatsomustieto ei kävisi vakaumuksen vastaiseksi

uskonnottomille, jotka puolestaan eivät voisi siitä paeta.

 

4) Satu Honkala vaati kantelussaan, että opettajalla on oltava täysi

oikeus kieltäytyä vakaumuksensa tähden uskonnon opettamisesta ja

uskonnonharjoittamisen ohjaamisesta. Apulaisoikeusasiamies Ilkka

Raution päätöksessä ainoa tuki tähän suuntaan oli, että hänen

nähdäkseen Opetushallituksen tiedotteiden asianomaisessa kohdassa

olisi ollut syytä tuoda esiin myös se perusoikeusuudistuksen

valmistelussa todettu, että (tiedotteissa jo esitetyn lisäksi)

uskonnon ja omantunnon vapauden ja virkavelvollisuuden väliset

ristiriidat joudutaan kuitenkin ratkaisemaan tapauskohtaisesti.

 

Opettajan kieltäytyminen vakaumuksensa vastaisista työtehtävistä

jää siis viime kädessä hänen kansalaisrohkeutensa ja asiansa

kansainväliseen ihmisoikeuskäsittelyyn viemisen varaan.

 

5) Honkala kanteli, että koulun juhlien uskonnollisista

osista tai koko juhlista niiden tähden on voitava vakaumuksellisista

syistä kieltäytyä. Hän kertoi, että esimerkiksi

Helsingin kaupungin kouluilleen antamissa ohjeissa tähdennetään,

että yksittäiseenkään uskonnonharjoittamistilanteeseen

ei oppilaita voida pakottaa, vaan heillä on oikeus tarvittaessa

jäädä pois koko tilaisuudestakin; tällöin koulu järjestää valvonnan,

mutta ei korvaavaa ohjelmaa.

 

Kantelusta annetun päätöksen mukaan Opetushallituksen tiedotteissa

toistetusta eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanotosta, että

koulun juhlia ei voi niihin mahdollisesti sisältyvän yksittäisen

virren laulamisen johdosta pitää uskonnon harjoittamiseksi

katsottuina tilaisuuksina, ei voi tehdä johtopäätöstä, jonka mukaan

oppilaat voitaisiin pakottaa koulun juhlissa osallistumaan uskonnon

harjoittamiseen.

 

Käytännön koulutyön ratkaisut saivat siis tukea.

 

.................................................................

Jouni Luukkaisen henkilökohtainen kommentti: "Koulun aamuhartausriviin

vaihdoin vakaumuksesta virsikirjan läksykirjaksi. Tuolloinen

kansalaisrohkeuteni velvoitti minut nyt näkemään kantelemiseni vaivan.

Se kannatti, ja jopa juuri aamuhartauskysymyksessäkin!"

 

Lisätietoja:

 

a) Dosentti Jouni Luukkainen

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

p. (09) 191 51443, jouni.luukkainen@helsinki.fi

&

puheenjohtaja, Pääkaupunkiseudun ateistit ry

p. (09) 7534 703,  www.ateistit.fi

 

b) www.ateistit.fi/kantelut (kohdassa 1 on kaikkien mainittujen

kantelujuttujen aineistoa)